Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3484

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 11 mei 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Kredietkaart - Stijging gebruik - Problemen voor gebruikers - Maatregelen

elektronisch betaalmiddel
aankoop op krediet
schuldenlast
consumptief krediet
verkoop op krediet
bescherming van de consument

Chronologie

11/5/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009)
2/6/2009Antwoord

Vraag nr. 4-3484 d.d. 11 mei 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Vlaams Centrum voor schuldbemiddeling trekt aan de alarmbel. Ze constateert dat steeds meer mensen in ons land aankopen doen op krediet. Bijkomend probleem is dat de kredietkaart nu ook steeds vaker wordt gebruikt voor kleinere aankopen (bedragen van 10 tot 20 euro). De stijging zou enerzijds te wijten kunnen zijn aan de promotie van het gebruik van de kredietkaart door grotere winkelketens. Ook Visa zelf voerde onlangs een promotiecampagne om haar diensten voor kleine bedragen aan te bevelen. Daarnaast zou ook het fenomeen van de tijdelijke werkloosheid het gebruik van de kredietkaart doen toenemen.

Dit zorgt voor problematische situaties. Mensen zien het geld van na verloop van tijd van hun rekening gaan. Dit geeft een vals gevoel want de cliŽnt heeft geen zicht op het werkelijk opgebruikte bedrag. Het Vlaams Centrum voor schuldbemiddeling stelt eveneens dat vele mensen de schuld ook steeds langer met zich blijven meespelen zodat er ook elke maand intrest bijkomt. Die intrest kan soms oplopen tot 16†%! Zo geraken mensen echt in de problemen. Zeker mensen die het financieel al wat moeilijker hebben of weinig voeling hebben met het principe van bewust omgaan met geld.

Recent kondigde minister van Ondernemen Van Quickenborne aan dat hij actief werkt aan een aangepaste wet op kredietverlening.

1.Is de geachte minister op de hoogte van de geschetste problematiek met de kredietkaarten?

2.Heeft hij in het kader van zijn bevoegdheid betreffende consumentenzaken reeds concrete initiatieven genomen om deze problematiek aan te pakken? Zo ja welke?

3.Is hij van plan om in de nabije toekomst initiatieven hiervoor te nemen?

4.Hoe staat hij tegenover het initiatief van minister Van Quickenborne? Steunt hij dit initiatief en is hij hierbij betrokken?

Antwoord ontvangen op 2 juni 2009 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende antwoord te geven op de gestelde vragen.

1 en 2. Ik verwijs naar mijn antwoord van 12 september 2008 op vraag nr. 73 van 25 juli 2008 van de heer Hans Bonte over “Schulden door winkelkaart”, gepubliceerd in het Bulletin van schriftelijke vragen en antwoorden nr. 32, Kamer, 2de zitting van de 52ste zittingsperiode, blz. 8245.

3 en 4. Het initiatief van mijn collega, de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, om de wet op het consumentenkrediet op bepaalde punten aan te passen kadert in de omzetting van de richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van richtlijn 87/102/EEG van de Raad. Met betrekking tot deze omzetting, heb ik een advies gevraagd aan de Raad voor het Verbruik, die, op 14 mei 2009, een zeer gedetailleerd en zeer nuttig advies gegeven heeft over deze kwestie.

Het voorstel van mijn collega om bijvoorbeeld de wettelijke reclamevereisten voor het krediet te verstrengen, sluit perfect aan bij mijn standpunt om consumenten beter te informeren.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie heeft een eerste voorontwerp van wet overgemaakt tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. Deze voorstellen zal ik samen met mijn collega, de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, verder onderzoeken.