Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3414

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 29 april 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Belgische Technische Co÷peratie (BTC) - Ontbreken van taalkaders - Houding van de Vaste Commissie voor taaltoezicht (VCT)

Enabel (Belgisch Ontwikkelingsagentschap)
Algemeen Bestuur voor de Ontwikkelingssamenwerking
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
taalgebruik

Chronologie

29/4/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009 )
24/11/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3414 d.d. 29 april 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 4-3185 aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over het ontbreken van een taalkader bij de Belgische Technische Co÷peratie (BTC), vernemen wij dat BTC daarover gesprekken voert met de Vaste Commissie voor taaltoezicht (VCT). Er wordt daarbij beweerd door BTC dat het opstellen van een taalkader moeilijk compatibel is met de werkzaamheden van BTC.

Nochtans lijkt een taalkader noodzakelijk, gelet op de flagrante scheeftrekking die er in de huidige personeelsbezetting bestaat. Slechts 46á% van de huidige tewerkgestelden bij BTC zijn immers Nederlandstalig.

1.In welke zin gaan de gesprekken tussen de BTC en de VCT wat betreft het vaststellen van het taalkader voor de BTC?

2.Welke houding neemt de VCT in deze aangelegenheid aan?

3.Op welke basis worden de tellingen van dossiers om tot een taalkader te komen verricht volgens de visie van de VCT? Wordt deze visie gevolgd de BTC?

4.Wat is het aandeel van dossiers van algemene aard, die paritair in rekening worden gebracht bij de berekening van het taalkader, dat wordt voorgesteld voor de vaststelling van het taalkader?

5.Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot het opstellen van het taalkader en wanneer kan dit worden gerealiseerd?

Antwoord ontvangen op 24 november 2009 :

1. De Belgische Technische Coöperatie (BTC) valt als maatschappij van publiek recht onder toepassing van de bij koninklijk besluit van 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken (SWT). Voor haar hoofdbestuur, dat in Brussel-Hoofdstad gevestigd is, dient zij dus in principe, overeenkomstig artikel 43 van de SWT, over taalkaders te beschikken.

2. In advies nr. 35.120 van 6 juni 2003 was de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT), in het licht van de inlichtingen die haar door de BTC waren meegedeeld, van oordeel dat de SWT weinig compatibel waren met de werkingsvereisten van een dienst waarvan de aard volkomen specifiek bleek te zijn.

De VCT suggereerde in voornoemd advies 35.120 dat een specifiek taalstelsel zou worden goedgekeurd en dat de werkingsvereisten van de BTC in aanmerking zou nemen.

In 2009 (advies 37.038/17 van 20 maart 2009) werd de minister van Ontwikkelingssamenwerking op de hoogte gebracht van de houding van de VCT in deze zaak. Deze laatste dringt erop aan dat binnen een redelijke termijn een aanpassing van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de BTC ervoor zorgt dat gedeeltelijk afgeweken kan worden van de bij koninklijk besluit van 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

De VCT vraagt om dit dossier te deblokkeren en de rechtszekerheid te verzekeren van de benoemingen en bevorderingen bij de BTC. Zij suggereert dat er zo snel mogelijk een ontwerp van wet wordt ingediend waarin rekening gehouden wordt met de werkingsvereisten en belangrijke ontwikkelingen waarmee de BTC geconfronteerd wordt.

3. 4. 5. Sinds deze laatste brief met voornoemd advies 37.038, betekend op 30 maart 2009 aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking, kreeg de VCT geen informatie meer aangaande de indiening van een specifiek ontwerp van wet, noch over de indiening van een klassiek taalkaderdossier. De VCT dringt er meerdere keren per jaar op aan dat dit dossier gedeblokkeerd zou worden.