Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3316

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 9 april 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

NIRAS - Beroepskosten van directieleden

Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen
ondernemingsdirecteur
vergoedingen en onkosten
Rekenhof (België)

Chronologie

9/4/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009)
14/5/2009Antwoord

Vraag nr. 4-3316 d.d. 9 april 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De arbeidscontracten van de directieleden bij NIRAS rekenen de terugbetaling van de "specifieke" beroepskosten bij de andere extralegale voordelen.

Volgens NIRAS wordt de terugbetaling van zulke kosten geregeld door een reglement dat door de algemene directie werd goedgekeurd en dat dateert van de jaren 1984 en 1990. De huidige directie kan echter geen beslissing van de raad van bestuur of van de toezichthoudende overheid voorleggen die toelating geeft voor die terugbetalingen.

Daarnaast werd aangekondigd dat NIRAS de nodige maatregelen zou treffen voor de uitwerking van een geactualiseerde procedure voor de terugbetalingen. Deze nieuwe procedure, van toepassing op alle personeelsleden en ook op de directie, zou worden voorgesteld aan het financieel auditcomité en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raad van bestuur.

1. Werd deze procedure intussen inderdaad uitgewerkt ?

2. Zo ja, op welke datum werd zij voorgesteld aan het financieel auditcomité ? Op welke datum werd zij goedgekeurd door de raad van bestuur ?

3. Houdt deze procedure een automatische regularisering in van eventueel onterecht terugbetaalde "specifieke" beroepskosten uit het verleden ? Zo nee, voorziet zij dan een procedure voor de terugbetaling daarvan ? Hoe ver gaat men daarbij terug in het verleden ?

Antwoord ontvangen op 14 mei 2009 :

  1. De procedure die bij de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) wordt toegepast voor de vergoeding van de professionele onkosten eigen aan de werkgever, werd herzien overeenkomstig de aanbevelingen van het Rekenhof. De herziene procedure is afgestemd op de vigerende sociale en fiscale regel- en wetgeving ter zake.

  2. De principes die aan de basis liggen van de herziening werden door de raad van bestuur van NIRAS goedgekeurd in zijn vergadering van 26 september 2008. De op grond van deze principes herziene procedure werd op 1 december 2008 voor advies voorgelegd aan het financieel auditcomité van de instelling, dat daarover een positief advies heeft uitgebracht. In het kader van de volmacht die de raad van bestuur in zijn vergadering van 26 september 2008 gegeven heeft aan het directiecomité van NIRAS, heeft dit laatste op 3 december 2008 unaniem zijn goedkeuring gehecht aan de herziene procedure, na kennis te hebben genomen van het positief advies van het financieel auditcomité. De raad van bestuur van NIRAS werd over deze beslissing van het directiecomité ingelicht in zijn vergadering van 12 december 2008.

    De herziene procedure is van toepassing sinds 1 januari 2009 en zal voor het einde van het jaar het voorwerp zijn van een evaluatie door de interne auditor van NIRAS. De resultaten van deze evaluatie zullen worden voorgelegd aan het financieel auditcomité.

  3. Zoals door het Rekenhof werd opgemerkt in zijn controlerapport betreffende de jaarrekeningen 2004 en 2005 van NIRAS, werden de niet conform bevonden onkostennota’s uit het verleden geregulariseerd.