Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3301

van Josy Dubié (Ecolo) d.d. 9 april 2009

aan de minister van Landsverdediging

Afghanistan - Militaire en civiele aanwezigheid - Versterking

Afghanistan
strijdkrachten in het buitenland
multinationale strijdmacht

Chronologie

9/4/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 )
22/4/2009 Antwoord

Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-724

Vraag nr. 4-3301 d.d. 9 april 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De regering is dus ingegaan op de vraag van de Verenigde Staten en zal onze militaire en civiele aanwezigheid in Afghanistan versterken.

Die beslissing is teleurstellend en onbegrijpelijk.

De oorlog in Afghanisten is al verloren omdat de westerse machten hem onmogelijk kunnen winnen en de tijd in het voordeel van de opstandelingen speelt.

Een dergelijke zuiver militaire aanpak strookt niet met de opvattingen van militaire experts en van president Obama zelf, die bevestigen dat dit conflict niet militair kan worden opgelost en dat de oorlog niet met wapens, maar met onderhandelingen kan worden gewonnen.

Bij de “Reisadviezen” die op de officiële site van de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken van Belgie worden gepubliceerd, lezen we “De veiligheidssituatie in Afghanistan is immers uiterst problematisch en de dreiging voor terroristische en misdadige acties tegenover buitenlanders is sterk toegenomen in de voorbije jaren. Het zuiden en het oosten van het land worden geteisterd door een gewapende opstand tegen het Afghaanse leger, de Afghaanse politie en de NAVO/ISAF- en OEF-troepen. Hierbij vielen in 2008 duizenden doden en nog veel meer gewonden.

Ook in het noorden en het westen van het land, en in Kaboel zelf, stelt men een sterke toename vast van het aantal bomaanslagen, zelfmoordaanvallen, ontvoeringen, gewapende confrontaties en overvallen en aanslagen op en langs de wegen, waarbij meer en meer ngo's, internationale organisaties en privéondernemingen geviseerd worden. Men stelt vast dat de aanvallen en aanslagen steeds gesofisticeerder worden, en dat het voor het civiele personeel erg moeilijk is geworden om incidenten te vermijden en deze aanvallen te vermijden. Zeker bij verplaatsingen moet een gewapende begeleiding overwogen worden”.

Het is in die omstandigheden, die door uw eigen FOD worden beschreven, waanzinnig om coöperanten ter plaatse te sturen!

Hoe verantwoordt u uw beslissing om bijkomende troepen en coöperanten te sturen naar dit operatietoneel?

Waarom hebt u die beslissing genomen zonder het Parlement ervan in kennis te stellen, zodat elke discussie over de relevantie onmogelijk is?

Over hoeveel bijkomende soldaten en coöperanten zal het gaan? Welke opdracht zullen ze krijgen? Waar zullen ze worden gestationeerd?

Hoeveel kost die operatie op dit ogenblik per jaar en hoeveel zal de verhoging van ons militair engagement kosten?

Aan welke terugtrekkingsstrategie denkt u op korte, middellange en lange termijn om dit conflict te beëindigen?

Antwoord ontvangen op 22 april 2009 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

1. Bij verschillende aangelegenheden, zoals de bijeenkomst van de ministers van Defensie te Boedapest op 19 en 20 februari en de Top van de ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel op 5 maart, werd het tekort aan middelen van ISAF aangekaart. Onder meer de Verenigde Staten vragen een conjuncturele versterking van de internationale aanwezigheid in Afghanistan ter gelegenheid van de verkiezingen die zullen plaatsvinden op 20 augustus. Daarnaast wordt, voor de duurzame opbouw van de veiligheid in en buiten Afghanistan, eveneens gerekend op een meer structurele versterking van de internationale aanwezigheid. Door toepassing van een globale aanpak, zoals goedgekeurd door het geheel van de deelnemende naties, vertaalt deze versterking zich in een verhoging van zowel de militaire als de civiele middelen. Als betrouwbare partner is België ertoe gebonden om bij te dragen.

2. De oriëntaties van de Belgische deelname werden besproken en goedgekeurd tijdens de vergadering van de Kern op 1 april 2009 en werden goedgekeurd door de ministerraad van 3 april 2009. Gedachtewisselingen hieromtrent werden gehouden in het Parlement (Gemengde Commissie Buitenlandse Zaken en Defensie) op 11 maart en op 1 april laatstleden.

3. Naast de verlenging in 2010 van de opdrachten die actueel aan de gang zijn in Afghanistan, bestaat de bijkomende Belgische militaire bijdrage uit:

4. De kost voor de inzet in Afghanistan, zoals die door de ministerraad van 28 november 2008 is goedgekeurd, wordt actueel geschat op 44,121 miljoen euro. De kosten voor de bijkomende inzet in 2009 worden geschat op 4,7 miljoen euro. Voor 2010 worden de kosten van de totale inzet in Afghanistan geschat op 48,474 miljoen euro.

5. Het terugtrekken van de internationale troepen die in Afghanistan aanwezig zijn, is gebonden aan het succes van de opbouw van de Afghaanse Veiligheidsmacht (Afghan National Security Forces). Deze Veiligheidsmacht is essentieel om de doelstellingen voor de wederopbouw van het land in alle domeinen te kunnen bereiken.

Voor wat het uitsturen van coöperanten naar Afghanistan betreft, stel ik het geachte lid voor om zijn vragen te stellen aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de Staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking.