Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3249

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 27 maart 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Geweld op huisartsen - Aantallen - Maatregelen ter bevordering van de veiligheid

dokter
apotheker
apotheek
tandarts
geweld
lichamelijk geweld
algemene geneeskunde
gemeentepolitie
beveiliging en bewaking
openbare veiligheid
officiële statistiek
geografische spreiding

Chronologie

27/3/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2009)
5/6/2009Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-801

Vraag nr. 4-3249 d.d. 27 maart 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het geweld op artsen en apothekers gaat in stijgende lijn. In 2007 werden er in ons land maar liefst 1 322 incidenten vastgesteld bij huisdokters, tandartsen en apothekers. Bovendien blijkt uit een enquête die werd uitgevoerd door de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken dat ook het onveiligheidsgevoel bij huisartsen toeneemt.

Veelal dienen de huisartsen in omstandigheden te werken die de kans op geweld doen toenemen. Zo wordt er vaak 's nachts gewerkt, moet men het huis betreden van mensen waarvan men de achtergrond niet kent of komt men onverwachts in contact met drank- en drugsverslaafden. Bovendien voelen zeker vrouwelijke artsen zich vaker geïntimideerd, waardoor de uitoefening van hun beroep in gevaar dreigt te komen.

Vorig jaar heb ik in de Senaat dit probleem al eens aangekaart (mondelinge vraag nr. 4-287, Handelingen nr. 4-28 van 8 mei 2008, blz. 17). Ik vroeg toen naar de concrete maatregelen die genomen zouden worden om de toenemende agressie op artsen en apothekers in te dijken.

Ik ben ervan overtuigd dat een goede samenwerking tussen de (lokale) politiediensten en deze doelgroep van groot belang is. Het zou goed zijn moesten onze politiediensten contact zoeken met de artsen en apothekers om hen in te lichten over de mogelijkheden van samenwerking.

Zo twijfelen vele artsen of ze bij een verdachte oproep voor een huisbezoek of -raadpleging wel beroep kunnen doen op politiebegeleiding. In sommige zones wordt dit reeds toegepast, maar in andere zones bestaat er veel onduidelijkheid over. Misschien is het toch ook het overwegen waard om een beveiligingssysteem in te voeren voor (huis)artsen zodat ze automatisch politiebijstand en -bescherming kunnen ontvangen via een systeem dat hun positie lokaliseert.

Enkele maanden gelden stelde toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, de heer Dewael, hier in de Senaat voor om een toolbox uit te werken die tal van veiligheidsmaatregelen zou bevatten voor het dokterskabinet en de wachtdiensten. Ook dat zou, volgens hem, een betekenisvolle stap zijn in de richting van meer bescherming.

Daarnaast werd ook de vraag gesteld aan de minister van Volksgezondheid om, vanuit veiligheidsoverwegingen, een derdebetalersregeling mogelijk te maken waardoor de artsen minder geld op zak zouden hebben.

Graag had ik een antwoord ontvangen op onderstaande vragen:

1. Hoeveel geregistreerde agressiegevallen werden in 2006, 2007 en 2008 vastgesteld tegenover huisdokters, tandartsen en apothekers? Indien mogelijk, graag opgesplitst per provincie.

2. Is hij zich bewust van het probleem van de agressie tegenover deze groep?

3. Welke maatregelen werden er door de regering het afgelopen jaar genomen om de veiligheid van deze doelgroep te verbeteren?

4. Wat is de concrete stand van zaken met betrekking tot de aangekondigde toolbox en de uitwerking van het derdebetalerssysteem?

5. Welke maatregelen stelt hij in het vooruitzicht?

6. Overweegt hij om op termijn een beveiligingssysteem in te voeren voor deze doelgroep zodat ze automatisch politiebijstand en -bescherming kunnen ontvangen via een systeem dat hun positie lokaliseert?

Antwoord ontvangen op 5 juni 2009 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

1. De cijfers van de geregistreerde feiten voor 2006, 2007 en 2008 vindt u in bijlage. Voor 2008 beschikken mijn diensten op dit moment enkel over de cijfers van het eerste semester.

2. Het spreekt voor zich dat ik mij bewust ben van deze problematiek en dat mijn diensten hiervoor een aantal acties ondernemen.

3. Wat de huisartsen betreft, is er afgelopen jaar gewerkt aan een toolbox waarin een aantal veiligheidsmaatregelen aan bod komen, die de huisartsen kunnen nemen om zichzelf te beschermen. Deze toolbox zal in de loop van de maand september verspreid worden.

De veiligheidsmaatregelen die worden voorgesteld in de toolbox, betreffen onder meer elektronische en technopreventieve maatregelen. Deze zal ook een aantal organisatorische maatregelen vermelden die kosteloos door elke huisarts toegepast kunnen worden.

Zoals u weet, bestaat er al een zeer ruim gamma aan veiligheidsmaatregelen die fiscaal aftrekbaar zijn, maar onvoldoende bekend zijn bij de doelgroep. In eerste instantie gaan mijn diensten de bestaande maatregelen beter bekend maken.

Er is ook een campagne voorzien die de verhoogde fiscale aftrek inzake veiligheidsinvesteringen voor beroepslokalen meer bekend moet maken.

Naast deze gerichte campagne wordt enkele keren per jaar een elektronische nieuwsbrief opgesteld en doorgestuurd naar specifieke beroepsgroepen waar de huisartsen ook deel van uitmaken. Die nieuwsbrieven bevatten nuttige informatie over ondermeer. de plaatsing van bewakingscamera’s, alarmsystemen, pictogrammen of andere thema’s die interessant zijn voor de beveiliging van de huisartsen. Maatregelen die interessant zijn voor de huisartsen of belangrijke feiten die een specifieke aanpak qua veiligheidsmaatregelen vereisen, worden per nieuwsflash doorgestuurd.

4. Voor de uitwerking van het derdebetalerssysteem ben ik genoodzaakt u door te verwijzen naar mijn collega minister van Volksgezondheid die hiervoor bevoegd is.

Wat de apothekers betreft, werd in 2006 een actieplan inzake de veiligheid van apothekers ontwikkeld door mijn administratie. Met dat actieplan, hebben we verschillende acties ondernomen zoals:

- het opstellen van een newsletter betreffende de veiligheid van apothekers. Die newsletter wordt drie keer per jaar via e-mail naar de apothekers gestuurd. De thema’s van die newsletters zijn: de BIN’s, fiscale aftrek, informatie over de nieuwe wetgeving zoals de camerawet of drukknop met link naar een alarmcentrale. We beschikken over de gegevens van 450 apothekers in onze databank.

- samenwerking met de federale politie;

- samenwerking met de Algemene Farmaceutische Bond (APB);

- ...

Sinds eind 2008, heeft mijn administratie contacten met arrondissementele verenigingen van apothekers. Het eerste akkoord werd met de federatie “apothekers van Brussel” (FPB) gesloten. De Brusselse apothekers kregen een vragenlijst betreffende de veiligheid van apothekers in Brussel toegestuurd. Met de resultaten van die enquête kunnen we een evaluatie van de veiligheidsbehoeften van apothekers in Brussel doen. Op basis van de resultaten van die enquête, werd een informatieavond georganiseerd. Het kiezen van een arrondissementsvereniging hangt af van de criminaliteit in dat arrondissement. We wensen contact op te nemen met de arrondissementsvereniging die te kampen heeft met de belangrijkste criminaliteitsproblemen.

Een toolbox voor apotheker zal tegen eind 2009 ontwikkeld worden.

5. Daarnaast spreekt het voor zich dat het belangrijk blijft dat huisartsen aangifte doen van de feiten waarvan ze het slachtoffer worden als ze te maken krijgen met criminaliteit. Op die manier kunnen mijn diensten de maatregelen beter afstemmen op de feiten en fenomenen die zich voordoen.

6. Er bestaan reeds een aantal elektronische systemen met localisatiemogelijkheden voor artsen en apothekers en andere ondernemers. Zij kunnen hiervan dus gebruikmaken. De huidige wetgeving laat echter niet toe dat deze alarmknoppen rechtstreeks verbonden worden met de politiediensten. Daarom worden ze verbonden met een alarmcentrale waarvan de operator de politie verwittigt in geval van nood en de plaatsbepaling doorgeeft.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de huisartsenkringen afspraken maken met hun lokale politie om in noodgevallen preventieve politiebegeleiding te krijgen voor de huisarts van wacht. In de praktijk is het zo dat de politiezones die met een dergelijke regeling werken, tot nu toe enkel in verdachte gevallen zijn opgeroepen door de huisarts. Verdachte gevallen, die in de meeste gevallen slechts sporadisch voorkomen. Politiebijstand is enkel bestemd om de veiligheid van de huisarts van wacht te verzekeren en toe te laten in optimale omstandigheden te werken.

BIJLAGE 1 cijfers 2006-2007 (federale politie)

Provincie

Hoofdcategorie

Bestemming plaats

2006

2007

Antwerpen

Diefstal en afpersing

Apotheek

81

88Dokterskabinet

59

66Tandartskabinet

20

20


Diefstal en afpersing

Som:

160

174


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Apotheek

17

11Dokterskabinet

3

9Tandartskabinet

1Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Som:

21

20


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Apotheek

2

3Dokterskabinet

4

7Tandartskabinet

1

1


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Som:

7

11

Antwerpen


Som:

188

205


Waals Brabant

Diefstal en afpersing

Apotheek

16

21Dokterskabinet

21

23Tandartskabinet

2

4


Diefstal en afpersing

Som:

39

48


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Apotheek

3

4Dokterskabinet

2

1


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Som:

5

5


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Apotheek

1
Dokterskabinet

1

2


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Som:

2

2

Waals Brabant


Som:

46

55


Brussel Hoofdstad

Diefstal en afpersing

Apotheek

171

171Dokterskabinet

73

73Tandartskabinet

24

32


Diefstal en afpersing

Som:

268

276


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Apotheek

19

23Dokterskabinet

3

6Tandartskabinet

5

2


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Som:

27

31


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Apotheek

6

6Dokterskabinet

7

8Tandartskabinet

5Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Som:

18

14

Brussel Hoofdstad


Som:

313

321


Henegouwen

Diefstal en afpersing

Apotheek

148

92Dokterskabinet

56

46Tandartskabinet

10

11


Diefstal en afpersing

Som:

214

149


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Apotheek

10

14Dokterskabinet

11

9Tandartskabinet

2

2


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Som:

23

25


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Apotheek

4

1Dokterskabinet

6

6Tandartskabinet

3

1


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Som:

13

8

Henegouwen


Som:

250

182


Luik

Diefstal en afpersing

Apotheek

69

75Dokterskabinet

55

42Tandartskabinet

12

10


Diefstal en afpersing

Som:

136

127


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Apotheek

17

14Dokterskabinet

6

4Tandartskabinet

2

2


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Som:

25

20


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Apotheek

3
Dokterskabinet

5

5Tandartskabinet

1

1


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Som:

9

6

Luik


Som:

170

153


Limburg

Diefstal en afpersing

Apotheek

11

20Dokterskabinet

25

21Tandartskabinet

7

10


Diefstal en afpersing

Som:

43

51


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Apotheek

3

2Dokterskabinet

1

2


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Som:

4

4


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Dokterskabinet

2

1Tandartskabinet

1

3


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Som:

3

4

Limburg


Som:

50

59


Luxemburg

Diefstal en afpersing

Apotheek

10

13Dokterskabinet

6

15Tandartskabinet

5

2


Diefstal en afpersing

Som:

21

30


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Apotheek

2

1Dokterskabinet

1
Tandartskabinet

1Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Som:

4

1


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Apotheek


1


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Som:


1

Luxemburg


Som:

25

32


Namen

Diefstal en afpersing

Apotheek

20

31Dokterskabinet

7

14Tandartskabinet

1

5


Diefstal en afpersing

Som:

28

50


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Apotheek

3

1Dokterskabinet

2

2


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Som:

5

3


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Apotheek

2

1Dokterskabinet

3

3


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Som:

5

4

Namen


Som:

38

57


Onbekend

Diefstal en afpersing

Apotheek

6

2Dokterskabinet

1
Tandartskabinet

1Diefstal en afpersing

Som:

8

2


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Apotheek

1
Tandartskabinet

1Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Som:

2


Onbekend


Som:

10

2


Oost-Vlaanderen

Diefstal en afpersing

Apotheek

25

40Dokterskabinet

37

41Tandartskabinet

10

15


Diefstal en afpersing

Som:

72

96


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Apotheek

10

9Dokterskabinet

1

4Tandartskabinet

1Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Som:

12

13


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Apotheek

1
Dokterskabinet

2

4Tandartskabinet


1


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Som:

3

5

Oost-Vlaanderen


Som:

87

114


Vlaams Brabant

Diefstal en afpersing

Apotheek

41

46Dokterskabinet

17

14Tandartskabinet

7

6


Diefstal en afpersing

Som:

65

66


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Apotheek

2

5Dokterskabinet

1

1Tandartskabinet

1Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Som:

4

6


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Apotheek

2

1Dokterskabinet


1Tandartskabinet

1Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Som:

3

2

Vlaams Brabant


Som:

72

74


West-Vlaanderen

Diefstal en afpersing

Apotheek

24

34Dokterskabinet

14

22Tandartskabinet

4

12


Diefstal en afpersing

Som:

42

68


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Apotheek

5

5Dokterskabinet

4
Tandartskabinet


1


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Som:

9

6


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Dokterskabinet

1

2Tandartskabinet

1Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Som:

2

2

West-Vlaanderen


Som:

53

76


BELGIE

TOTALE SOM


1302

1330BIJLAGE 2 cijfers tweede semester 2008 (federale politie)Provincie

Hoofdcategorie

Bestemming plaats

Eerste semester 2008
1

Antwerpen

Diefstal en afpersing

Apotheek

52Dokterskabinet

28Tandartskabinet

8


Diefstal en afpersing

Som:

88


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Apotheek

8Dokterskabinet

1


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Som:

9


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Dokterskabinet

3


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Som:

3

Antwerpen


Som:

100

Waals Brabant

Diefstal en afpersing

Apotheek

9Dokterskabinet

7


Diefstal en afpersing

Som:

16


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Apotheek

1


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Som:

1


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Dokterskabinet

3


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Som:

3

Waals Brabant


Som:

20

Brussel Hoofdstad

Diefstal en afpersing

Apotheek

96Dokterskabinet

42Tandartskabinet

15


Diefstal en afpersing

Som:

153


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Apotheek

5Dokterskabinet

2Tandartskabinet

1


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Som:

8


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Apotheek

4Dokterskabinet

2Tandartskabinet

1


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Som:

7

Brussel Hoofdstad


Som:

168

Henegouwen

Diefstal en afpersing

Apotheek

63Dokterskabinet

25Tandartskabinet

11


Diefstal en afpersing

Som:

99


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Apotheek

12Dokterskabinet

8Tandartskabinet

1


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Som:

21


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Dokterskabinet

1


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Som:

1

Henegouwen


Som:

121

Luik

Diefstal en afpersing

Apotheek

28Dokterskabinet

19Tandartskabinet

7


Diefstal en afpersing

Som:

54


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Apotheek

7Dokterskabinet

2Tandartskabinet

2


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Som:

11


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Apotheek

1Dokterskabinet

4


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Som:

5

Luik


Som:

70

Limburg

Diefstal en afpersing

Apotheek

10Dokterskabinet

8Tandartskabinet

3


Diefstal en afpersing

Som:

21


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Apotheek

2Dokterskabinet

1Tandartskabinet

2


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Som:

5


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Dokterskabinet

1


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Som:

1

Limburg


Som:

27

Luxemburg

Diefstal en afpersing

Apotheek

2Dokterskabinet

7Tandartskabinet

1


Diefstal en afpersing

Som:

10


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Apotheek

1Dokterskabinet

1


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Som:

2


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Dokterskabinet

1


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Som:

1

Luxemburg


Som:

13

Namen

Diefstal en afpersing

Apotheek

2Dokterskabinet

5Tandartskabinet

2


Diefstal en afpersing

Som:

9


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Apotheek

1


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Som:

1


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Apotheek

2Dokterskabinet

1


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Som:

3

Namen


Som:

13

Oost-Vlaanderen

Diefstal en afpersing

Apotheek

28Dokterskabinet

10Tandartskabinet

3


Diefstal en afpersing

Som:

41


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Apotheek

2Dokterskabinet

1Tandartskabinet

2


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Som:

5


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Apotheek

1Dokterskabinet

3


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Som:

4

Oost-Vlaanderen


Som:

50

Vlaams Brabant

Diefstal en afpersing

Apotheek

23Dokterskabinet

12Tandartskabinet

1


Diefstal en afpersing

Som:

36


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Apotheek

3


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Som:

3

Vlaams Brabant


Som:

39

West-Vlaanderen

Diefstal en afpersing

Apotheek

7Dokterskabinet

7Tandartskabinet

5


Diefstal en afpersing

Som:

19


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Dokterskabinet

2Tandartskabinet

1


Gewelddadige misdrijven tegen eigendom

Som:

3


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Apotheek

1Dokterskabinet

1


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Som:

2

West-Vlaanderen


Som:

24

BELGIE

TOTALE SOM


645