Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-321

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 5 februari 2008

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Federale ambtenaren - Ziekteverzuim - Gegevensbestand diagnoses

ambtenaar
absenteďsme
verzamelen van gegevens
medische gegevens
ziekteverlof
overheidsapparaat
overheidsadministratie

Chronologie

5/2/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 )
11/3/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-321 d.d. 5 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het tijdschrift van de federale ambtenaren Fedra van december 2007 lezen wij dat ingevolge het nieuwe controlesysteem op het ziekteverzuim (Medex) er zich grootse toekomstperspectieven openen (“het schrijven van een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de Belgische geneeskunde”) doordat men, in tegenstelling tot de private sector, nu over de diagnose van de ziekte van zieke ambtenaren beschikt. Bijgevolg kunnen deze gegevens worden verzameld en (anoniem) verwerkt, wat een schat aan informatie kan opleveren.

1. Welke gegevens worden opgeslagen in dit gegevensbestand en welke onderzoeksresultaten worden eruit gepuurd?

2. Wat zijn de (eerste) bevindingen van de verwerking van deze gegevens?

3. Zijn er verschillen vast te stellen naar gelang de departementen?

4. Vallen er verschillen inzake ziektebeeld op te maken tussen de Nederlandstalige en de Franstalige ambtenaren? Graag een gedetailleerd overzicht.

5. Wordt het beleid ten aanzien van ambtenaren inzake afwezigheid door ziekte of inzake preventie van ziektes aangepast op basis van deze vaststellingen? Op welke gebieden en in welke zin?

Antwoord ontvangen op 11 maart 2008 :

In het gegevensbestand worden naast de identificatiegegevens van de werknemer en de werkgever en desgevallend de gegevens van de medische controle, ook de andere elementen geregistreerd van het medische attest dat door de zieke ambtenaar, net zoals in het verleden, aan Medex dient te worden verstuurd.

Dit medisch attest dient ingevuld te worden door de behandelende arts en bevat onder meer de medische diagnose en de duur van de arbeidsongeschiktheid. De diagnoses worden gecategoriseerd en aan de hand van voorafbepaalde codes geregistreerd.

Op dit ogenblik gebeurt er nog geen systematische analyse van deze diagnose-gegevens.

Het gegevensbestand is overigens nog onvolledig en de diagnose wordt niet altijd even systematisch door de behandelende artsen ingevuld op de medische attesten.

Zoals aangegeven in het bewust artikel, opent dit bestand wel perspectieven op lange termijn voor mogelijke verdere grondige analyses. Dit is ook de reden waarom het een toekomstproject werd genoemd.

Om deze redenen kan ik op dit ogenblik geen verder gedetailleerde antwoorden geven op de andere onderdelen van de vraag.