Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3061

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 27 februari 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Nood- en interventieplannen - Opmaak - Omzendbrieven

burgerbescherming
provincie
gemeente

Chronologie

27/2/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-746
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5938

Vraag nr. 4-3061 d.d. 27 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens het koninklijk besluit van 16 februari 2006 moet elke gemeente en elke provincie verplicht een nood- en interventieplan opstellen. De gemeenten die al een dergelijk plan hadden voor het verschijnen van het koninklijk besluit in kwestie, dienen dit alleen te updaten of aan te passen aan de nieuwe regelgeving. De andere gemeenten moeten een plan uitwerken in samenwerking met de provinciegouverneurs.

Eind vorig jaar gaf de geachte minister aan dat er door de federale Staat verschillende vormen van bijstand werden verleend. Zo werden er na het verschijnen van het koninklijk besluit informatievergaderingen georganiseerd voor de burgemeesters, de gouverneurs en de verschillende betrokken ambtenaren. Verder werden er een aantal thematische gidsen uitgegeven en binnenkort zullen de lokale autoriteiten over een methode voor de identificatie van de risico's kunnen beschikken.

Een bijkomend probleem is de extra belasting van de gemeentebesturen en het personeelstekort om deze bijkomende taak aan te kunnen. Er bestaat mijn inziens een mogelijkheid om per politiezone samen te werken met de diensten van Defensie.

Daarnaast zouden er ook twee ministeriŽle omzendbrieven komen. Een ervan wil de gouverneurs een structuur bieden voor hun algemeen nood- en interventieplan, de andere betreft de coŲrdinatie van de disciplines. Hij gaf eind vorig jaar aan dat aan de ontwerpen van deze twee omzendbrieven de laatste hand werd gelegd.

Graag had ik hieromtrent de volgende vragen gesteld :

1) Wat is de stand van zaken in dit dossier ? Vordert het opstellen van de nood- en interventieplannen bij de provincies en de gemeenten goed ?

2) Heeft de geachte minister zicht op het aantal gemeenten dat reeds een nood- en interventieplan heeft opgesteld ?

3) Kunnen de lokale autoriteiten reeds over een methode voor de identificatie van de risico's beschikken ?

4) Hoe ver staat het met de opmaak van de twee ministeriŽle omzendbrieven ? Zijn deze al klaar ? Zo niet, wanneer verwacht hij dat zij kunnen worden gepubliceerd ?

5) Denkt hij tegemoet te kunnen komen aan de vraag van de gemeentebesturen om de noden qua personeel mee te kunnen invullen - eventueel via samenwerking met Defensie of Ambtenarenzaken ?