Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3060

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 27 februari 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Voetbalstadions - Veiligheid

voetbalvandalisme
sportmanifestatie
geweld
sportorganisatie
openbare veiligheid

Chronologie

27/2/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009)
22/4/2009Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-745

Vraag nr. 4-3060 d.d. 27 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recent stelde de geachte minister de evaluatie van het plan tegen geweld in voetbalstadions voor.

De balans oogt op het eerste zicht positief : aan de hand van enkele cijfergegevens lijkt het geweld in en rond voetbalstadions zich terug te dringen.

Toch haalt hij aan dat er zich nog steeds serieuze gebreken blijven voordoen inzake de veiligheid in en rond de voetbalstadions. Dat is een duidelijk signaal naar alle betrokkenen dat men de aandacht moet blijven richten op het brede kader van dit fenomeen. Hij schoof recent ook enkele nieuwe doelstellingen naar voor om nog beter te kunnen inspelen op nieuwe tendensen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de camerabewaking. Zoals hij weet wordt de evaluatie van de huidige wetgeving rond de camerabewaking momenteel in de bevoegde commissie besproken. Ik ben ervan overtuigd dat we een nieuwe camerawetgeving ook vanuit dit perspectief moeten bekijken.

Hij wenst als minister eveneens meer aandacht te besteden aan de evaluatie van de meldingsformulieren die door de bezoekende supporters worden ingediend. De conclusies daarvan kunnen zeker een belangrijke impuls betekenen : de mening van de supporters mogen we in dit debat zeker niet negeren. Toch kunnen we deze gegevens alleen gebruiken wanneer ze relevant zijn en voldoende representatief. Vooraleer we echte beleidsmaatregelen kunnen nemen, moeten we er dus voor zorgen dat de input van de supporters zelf op een gestructureerde manier kan verlopen.

In die context kunnen we ook het, door hem voorgestelde, supporterscharter opnemen. Ik ben voorstander van een dergelijk charter omdat we op die manier de discussie kunnen verder zetten over de rechten en de plichten van de supporters en de betrokkenheid van de clubs. Het zijn toch voornamelijk deze actoren (supporters(clubs) en de voetbalclubs en -bond) om wie het allemaal draait. De overheid moet een kader creŽren waarbij er een goed overleg ontstaat tussen de diverse betrokkenen.

Daarnaast is het belangrijk dat de overheid de clubs ook permanent bijstaat bij de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften. De grote clubs hebben natuurlijk andere noden dan de kleinere clubs en zeker de tweedeklassers die naar eerste klasse gaan verdienen bijkomende ondersteuning. Ik ben er eveneens van overtuigd dat we meer moeten nadenken over de verbetering van onze veiligheidsplannen bij interlands en grote internationale sportmanifestaties. Ter voorbereiding van onze kandidatuur voor het wereldkampioenschap 2018 zou dat zeker geen slechte zaak zijn.

In navolging van zijn recente uitspraken over de veiligheid in en om de voetbalstadia zou ik hem enkele vragen om uitleg willen stellen.

1. Welke elementen blijven een pijnpunt in de veiligheid in en om de voetbalstadia ?

2. Zijn er concrete plannen om deze problemen op korte termijn aan te pakken ? Op welke manier wenst de geachte minister dit aan te pakken ?

3. Op welke manier staat de overheid de clubs bij in de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften ? Hoe wil hij de clubs uit tweede klasse beter voorbereiden op de gevolgen van een overstap naar eerste klasse inzake veiligheidsvoorschriften ?

4. Op welke manier wenst hij het bestaan van meldingsformulieren voor bezoekende supporters beter kenbaar te maken ? Plant hij nieuwe initiatieven om de input van de supporters op een meer gestructureerde manier te laten verlopen ?

5. Welke elementen dienen zeker opgenomen te worden in een supporterscharter ? Is er een concrete timing om dit charter te realiseren ?

6. Bestaan er concrete initiatieven om ons land, inzake veiligheid in en om de voetbalstadia, voor te bereiden op de mogelijke deelname van het wereldkampioenschap voetbal in 2018 ?

Antwoord ontvangen op 22 april 2009 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

De volgende jaren wil ik investeren in een concept van gastheerschap en klantvriendelijkheid in en rond onze stadions. Volgende werkwijze en planning wordt hierbij gehanteerd:

- verbetering van de positie veiligheidsverantwoordelijke: een studie is lopende, in samenwerking met de veiligheidsverantwoordelijken op het terrein. Ik zal een aangepaste versie van het koninklijk besluit bespreken met de voetbalwereld voor 1 juli 2009;

- verbetering van de stewardwerking: een wetenschappelijke studie wordt afgerond in april 2009. Verbetervoorstellen moeten vervolgens besproken worden met de voetbalwereld, met als doel een aangepast koninklijk besluit eind 2009;

- een nieuwe versie van het koninklijk besluit stadioninfrastructuur zit heden in de officiële adviesfase (Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffingsgevaar en Veiligheidscommissie KBVB – erna Europese Commissie en Raad van State);

- inzake een nieuw politioneel concept, hebben mijn diensten een eerste discussietekst uitgewerkt. Dit moet heden worden besproken met alle politionele actoren en worden omgevormd naar een actieplan. Een volledig nieuw plan van aanpak moet op poten staan uiterlijk in juni 2010 (de nieuwe aanbevelingen worden echter wel al gedoceerd in de politie-opleidingen);

- toepassing voetbalwet: verderzetten van het beleid van de afgelopen jaren, gekoppeld aan een doorgedreven opleiding van de politiediensten inzake de inhoud van de voetbalwet;

- de evaluatie van de omzendbrief OOP 40 inzake kwetsende, discriminerende en racistische spreekkoren.

Indien een club stijgt van tweede naar eerste afdeling, wijzigt er inzake de vanwege de overheid opgelegde veiligheidsvereisten niets (de voetbalwet is immers van toepassing in eerste en tweede klasse). De licentie-eisen in eerste klasse, opgelegd vanuit de voetbalwereld zelf, zijn echter een stuk strenger, waardoor stijgers meestal worden geconfronteerd met snel uit te voeren infrastructuurwerken. Mijn diensten nemen de dag na de bekendmaking van de promotie contact op met de betrokken club en begeleiden hen met advies bij elke verbouwing in het stadion, zodat dit gebeurt conform de regelgeving. In zijn algemeenheid gebeurt deze adviesverlening voor alle clubs of lokale overheden die hierom verzoeken, alsmede bij elke verbouwing waarvan de Voetbalcel op voorhand wordt ingelicht.

Het meldingsformulier is een initiatief van de supporterswereld zelf, en het is de Nationale Supportersfederatie Profclubs die het gebruik ervan stimuleert onder haar leden. De gestructureerde, veel voorkomende klachten zullen op het eind van het seizoen aan mij worden overgemaakt. De Nationale Supportersfederatie Profclubs maakt deel uit van de periodieke rondetafelbijeenkomst voetbalveiligheid onder mijn voorzitterschap, en mijn diensten hebben geregeld met hen overleg. Als minister van Binnenlandse Zaken heb ik uiteraard geen enkel dwangmiddel om supporters te verplichten zich te gaan structureren, maar ik sta open voor elke samenwerking met diegenen die zich wel hebben gestructureerd.

De inhoud van een supporterscharter dient uit de buik te komen van de supporters zelf, anders is dit niet werkzaam, zoals verschillende voorbeelden in binnen- en buitenland getuigen. De timing hangt dan ook af van de snelheid waarmee de supporters zelf kunnen werken, aangezien het hier toch gaat om mensen die dit moeten doen in hun vrije tijd en op vrijwillige basis. Ik ben niet van plan om hier zelf verplichtingen te gaan opleggen, doch te werken via aanbevelingen in een omzendbrief. Na overleg met de Nationale Supportersfederatie Profclubs, lijkt het wel van belang dat minimaal volgende zaken zouden worden behandeld: de ticketverdeling bij uitwedstrijden, de sfeeracties, kwetsende en racistische spreekkoren en het gebruik van alcohol op de bussen.

Inzake het Wereld Kampioenschap (WK) 2018, hebben mijn diensten reeds verschillende malen samengezeten met Alain Courtois en zijn diensten, voortrekker van dit dossier. Om het dossier in detail te gaan voorbereiden (waarvoor de overlegstructuren van Euro 2000 zullen worden gebruikt), wordt heden gewacht op de specifieke eisen die de Féderation Internationale de Football Association (FIFA) zal opleggen aan de organisatoren voor het WK 2018 (deze zouden in april worden bekendgemaakt).