Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3052

van Berni Collas (MR) d.d. 27 februari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

De Post - Liberalisering van de postdiensten - Terugtrekking van de Deense post uit het kapitaal - Eventuele nieuwe partner - Interne herstructurering van De Post

particuliere investering
deelneming
postdienst
universele dienst
marktliberalisatie
publiek-private samenwerking

Chronologie

27/2/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 )
27/5/2009 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-755

Vraag nr. 4-3052 d.d. 27 februari 2009 :

Vorige week hebt u bevestigd dat de Deense post overweegt zijn aandeel in het kapitaal van de Belgische post over te laten. Het gaat om een totaal pakket van 24,9%.

De Belgische post bevindt zich momenteel, net als de andere Europese postdiensten, in een herstructureringsfase om de tegen 2011 geplande volledige liberalisering van de postdiensten te kunnen beheren. Die herstructureringen raken vrijwel alle takken van de onderneming: de verkoop, het personeel, de verdeling, enzovoort. Het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben de lidstaten die liberalisering opgelegd. Een van de uitdagingen van de liberalisering en van de interne herstructureringen bestaat in het garanderen van een universele dienstverlening aan iedereen.

Ik heb de bevoegde minister al verschillende keren over dat onderwerp ondervraagd. Ik verwijs dus naar mijn mondelinge vraag nr. 3-1350 (Handelingen nr. 3-198 van 11 januari 2007, blz. 27), mijn vragen om uitleg nrs 4-34 (Handelingen nr. 4-15 van 31 januari 2008, blz. 65), 4-275 (Handelingen nr. 4-18 van 8 mei 2008, blz.68) en 4-442 (Handelingen nr. 4-46 van 23 oktober 2008, blz. 86) en naar mijn schriftelijke vraag nr. 4-86.

Gelet op de nieuwe realiteit in de Belgische post, kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen :

Hoe evalueert u de terugtrekking van de Deense post?

Overweegt u een nieuwe partner in de Belgische post?

Welke gevolgen zou de terugtrekking van het Deense kapitaal kunnen hebben voor de interne herstructurering en bijgevolg voor de overgang naar een volledig vrijgemaakte postmarkt in BelgiŽ?

Antwoord ontvangen op 27 mei 2009 :

1. en 3. De voorgestelde operatie betekent een vereenvoudiging van de aandeelhoudersstructuur en zal geen enkele invloed hebben op het afgesproken strategisch plan van De Post, noch op haar moderniseringsplannen die noodzakelijk zijn en verder uitgevoerd worden in het kader van de liberalisering van de markt. CVC Capital Partners bevestigde alvast dat zij deze plannen volledig blijft ondersteunen.

Volgens het management van De Post en de Deense post zijn de resultaten van het partnerschap zoals voorzien in 2006, inzake uitwisseling van de know how en andere initiatieven (zoals de sorteercentra en het nieuwe aanbod van de pakjesdiensten), reeds in grote mate gerealiseerd. De financiële resultaten, de productiviteit, de kwaliteit van de dienstverlening en de tevredenheid van de klanten zijn er op vooruit gegaan. De Post is bijgevolg goed gevorderd in haar voorbereiding op de geplande liberalisering op 1 januari 2011.

Bovendien heeft de Deense Post uitdrukkelijk gevraagd om de samenwerking en uitwisseling inzake know how die met de Belgische Post was opgezet te kunnen verder zetten.

2. De Post is er in geslaagd om het peleton van de efficiënte postoperatoren in Europa te vervoegen. Een operationele partner is derhalve op dit ogenblik geen absolute noodzaak. Een strategische alliantie of internationaal partnerschap kan in de toekomst voor De Post voordelen bieden. Derhalve dient, gelet op de volledige liberalisering van de postale markt in 2011 en een mogelijke consolidatie van postale operatoren in Europa voor de toekomst van De Post deze piste niet te worden uitgesloten.