Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2966

van Alain Destexhe (MR) d.d. 5 februari 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Europese verkiezingen - Organisatie - Gemeenten van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Boycot door sommige burgemeesters - Maatregelen - Sancties

Europese verkiezing
gemeenten met bijzonder taalstatuut of met faciliteiten
indeling in kiesdistricten
provincie Vlaams-Brabant
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
organisatie van verkiezingen

Chronologie

5/2/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009 )
25/3/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-2966 d.d. 5 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Enkele burgemeesters van Brusselse randgemeenten die gelegen zijn in het Vlaamse Gewest, in het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, hebben publiekelijk verklaard dat ze de organisatie van de stemverrichtingen voor de Europese verkiezingen zullen boycotten als het arrondissement Brussel- Halle-Vilvoorde niet zou zijn gesplitst. De gemeenteraad van Overijse heeft deze week een motie goedgekeurd waarin de burgemeester verzocht wordt het niet-organiseren van de Europese verkiezingen te verdedigen.

Uw collega van Binnenlandse Zaken in de Vlaamse regering heeft al aangekondigd dat hij geen sancties zou nemen tegen de burgemeesters die de wet niet zouden naleven.

Ik ben echter van oordeel dat de organisatie van de Europese verkiezingen onder uw bevoegdheid valt.

Welke maatregelen zult u nemen om een boycot van de Europese verkiezingen te voorkomen en zult u eventueel sancties uitvaardigen tegen de burgemeesters die de organisatie van de stemverrichtingen zouden boycotten?

Antwoord ontvangen op 25 maart 2009 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

Het lijkt mij allereerst nuttig om in herinnering te brengen dat het arrest n° 73/2003 van 26 mei 2003 van het Grondwettelijk Hof, het zogenaamde “arrest BHV” uitsluitend slaat op de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en zich geenszins uitspreekt over de noodzaak om al dan niet de kieskring te splitsen voor de verkiezing van de Europees Parlement of van de Senaat.

De kieswetgeving vertrouwt een aantal taken toe aan de gemeentelijke diensten in het kader van de organisatie van de verkiezingen, meer bepaald het opstellen van de kiezerslijsten, het versturen van oproepingsbrieven en de inrichting van de kieslokalen.

De organisatie en de uitoefening van administratief toezicht op de gemeentebesturen, hierbij inbegrepen de tuchtsancties ten overstaan van de burgemeesters, werden toevertrouwd aan de Gewesten middels de speciale wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de Gewesten en de Gemeenschappen.

Hierdoor komt de beoordeling over het al dan niet opleggen van een sanctie ten overstaan van de burgemeester die zijn samenwerking zou weigeren te verlenen bij de organisatie van de verkiezingen, in het Vlaamse Gewest toe aan de exclusieve bevoegdheid van de Vlaamse Regering en meer bepaald, aan de Vlaamse minister die bevoegd is voor Binnenlandse Aangelegenheden. Deze verklaarde onlangs dat hij erop zou toezien dat de volgende verkiezingen van 7 juni op normale wijze zouden plaatsvinden, met de samenwerking van de gouverneur en de burgemeesters, ik citeer hierna zijn uitspraak : “ik durf te hopen dat de provinciegouverneur opnieuw in dialoog zal treden met de Vlaamse burgemeesters om alzo tot praktische oplossingen te komen.”

De kieswetgeving legt de gouverneur op te waken over het feit dat op zijn grondgebied, elk college van burgemeesters en schepenen tijdig en op gepaste wijze, de electorale taken die hen opgelegd worden vervult, voornamelijk op het vlak van de opstelling van de kiezerslijsten, de opdeling van deze kiezers in kiesafdelingen, het gepaste aanleggen van de kieslokalen en het versturen van oproepingsbrieven.

Zoals ik reeds verklaarde in het Parlement, zal ik erover waken dat de verkiezingen van 7 juni aanstaande op harmonieuze wijze zullen verlopen en dat elke kiezer zonder moeilijkheid zijn kiesplicht zal kunnen vervullen.