Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2961

van Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) d.d. 5 februari 2009

aan de minister van Justitie

Belgische strafinrichtngen - Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden - Lijst van te renoveren gevangenissen - Criteria - Gevangenis van Hoei

strafgevangenis
onderhoud
Regie der Gebouwen
technische voorzieningen van gebouwen

Chronologie

5/2/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009 )
9/3/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-2961 d.d. 5 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De minister heeft op woensdag 28 januari 2009 zijn “Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden” voorgesteld. Dat plan is meer dan nodig omdat de leefomstandigheden van de gedetineerden in alle Belgische gevangenissen strijdig zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, de internationale voorschriften ter zake en zelfs met de Belgische wetgeving.

De problemen zijn gekend : overbevolking in de gevangenissen, erbarmelijke detentieomstandigheden, vooral op het vlak van hygiëne en wegens het gebrek aan plaats in sommige instellingen (gevangenen die zelfs op de grond slapen, vier personen in een cel die voor twee is bestemd,....) veroudering van sommige instellingen.

België moet dus dringend investeren in zijn strafinrichtingen.

- Staat de gevangenis van Hoei op de lijst van te renoveren gevangenissen?

- Zo neen, waarom niet en op basis van welke criteria hebt u die lijst opgesteld?

Antwoord ontvangen op 9 maart 2009 :

Het masterplan 2008-2012 is gericht op de verhoging van de gevangeniscapaciteit via de renovatie van bestaande inrichtingen en de bouw van nieuwe inrichtingen. Aangezien de gevangenis te Hoei niet in aanmerking komt voor een capaciteitsverhoging op basis van recuperatie van cellen of van uitbreiding, is deze penitentiaire inrichting niet als zodanig opgenomen in het masterplan.

Dit wil echter niet zeggen dat in bedoelde strafinrichting geen investeringen meer zouden worden gedaan.

Er zijn werken gepland in de gevangenis te Hoei in het kader van het gewone onderhouds- en renovatieprogramma van de Regie der Gebouwen. Het gaat meer bepaald om de modernisering van de elektrische installatie (350 000 euro) en werken met het oog op brandvrije compartimentering (500 000 euro). De studies in verband met deze projecten staan in 2009 op het programma, terwijl de start en uitvoering van de eigenlijke werken gepland zijn voor medio 2010.

Voorts is een volledige audit van de veiligheid van de inrichting gepland in maart 2009.