Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2936

van Freya Piryns (Groen!) d.d. 4 februari 2009

aan de minister van Migratie- en Asielbeleid

Migratieambtenaren - Aantallen - Activiteitenzones - Resultaten

ambtenaar
controle van de migraties
toelating van vreemdelingen
illegale migratie
remigratie
Dienst Vreemdelingenzaken
bewustmaking van de burgers

Chronologie

4/2/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009)
7/5/2009Antwoord

Vraag nr. 4-2936 d.d. 4 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het verleden werden migratieambtenaren aangesteld die tot doel hadden de immigratiestroom vanuit landen waaruit veel illegale vluchtelingen naar BelgiŽ kwamen in te perken.

1. Hoeveel migratieambtenaren zijn de laatste vier jaar actief geweest in het buitenland ?

2. In welke landen waren zij actief ?

3. In welke periodes waren zij actief ?

4. Welke waren hun specifieke opdrachten ?

5. Hoe vervulden zij deze opdrachten ?

6. Wat waren de resultaten van hun inzet ?

7. Werd hiervan ooit een evaluatie gemaakt en hoe luidde deze evaluatie ?

8. Zijn er momenteel nog dergelijke ambtenaren actief ? En zo ja, waar ?

Antwoord ontvangen op 7 mei 2009 :

1.

De laatste vier jaar zijn er een vijftal immigratieambtenaren van de dienst Vreemdelingenzaken actief geweest in landen van oorsprong en transit van illegale immigratie in het kader van de ondersteuning van het migratiebeleid.

2-3.

Zij hebben zich tijdens deze periode vooral toegespitst op West- en Centraal-Afrika, Zuid-Azië en in mindere mate ook op Oost-Europa. De belangrijkste landen hierbij waren de Democratische Republiek Congo, Kameroen, Guinea-Conakry, Togo, Niger, China, Vietnam, India, Pakistan, Afghanistan en de Russische Federatie.

4-5.

Binnen het kader van hun totaal takenpakket hebben de immigratieambtenaren een bijzondere aandacht besteed aan de aspecten “faciliteren van terugkeer” en “voorbereiding en organisatie van preventie-, informatie- en sensibiliseringscampagnes”.

Wat het eerste aspect betreft, zijn zij actief in het zoeken naar manieren en middelen om de terugkeer te vergemakkelijken van migranten die illegaal naar ons land zijn gekomen of er in die hoedanigheid verblijven. Dit gebeurt ondermeer door het tot stand brengen van samenwerkingsvormen met de bevoegde autoriteiten van landen van oorsprong, met betrekking tot identificatie, afgifte van terugreisdocumenten en terugkeermodaliteiten.

Wat het tweede aspect betreft, zijn de voornoemde immigratieambtenaren betrokken in de voorbereiding en organisatie van dergelijke campagnes via projecten, in samenwerking met de Internationale Organisatie voor migratie en andere organisaties. Via deze campagnes wordt de bevolking (en ook de autoriteiten) geïnformeerd over de reële situatie in België, over de inhoud van het Belgisch beleid inzake migratie, over de procedures en maatregelen binnen dit domein, en over de gevaren en gevolgen die illegale immigratie met zich meebrengen.

6-7.

Enkele goede voorbeelden van resultaten zijn de diverse afgesloten administratieve samenwerkingsakkoorden die geleid hebben tot een vlottere identificatie en terugkeer (bijvoorbeeld. met de Democratische Republiek Congo, Guinea-Conakry, Vietnam en Ecuador), een opmerkelijke daling van het aantal abusieve asielaanvragen, en minder vastgestelde misbruiken van het statuut voor studenten door Chinezen.

8.

De voornoemde immigratieambtenaren zijn momenteel nog steeds actief en zullen dit ook in de toekomst verder zijn. Zo zijn bijvoorbeeld administratieve samenwerkingsakkoorden in de maak met Burundi, Pakistan en Brazilië.

Dankzij het Europese Unie (EU)-terugkeerfonds zijn er een achttal terugkeerprojecten geïnitieerd en gecofinancierd. Deze zullen uitgevoerd worden in 2009 en 2010.

Sommige van deze projecten voorzien activiteiten in landen van herkomst zoals Marokko, Afghanistan, Tunesië, Georgië en Armenie. Ze beogen betere relaties inzake identificaties en terugkeer met landen van oorsprong.

Thans worden er preventie- en sensibiliseringscampagnes voorzien in India, Kameroen en Brazilië.

De informatiecampagne in India vindt plaats in het district van Jalandhar in de Punjab-regio en streeft een bewustmaking na van de gevaren die illegale immigratie naar België met zich meebrengen.

De sensibiliseringscampagne in Kameroen gebeurt in het Zuid-Westen van dit land en richt zich vooral tot de studentenpopulatie (in het kader van het misbruik van het administratief statuut van student in België), maar ook tot vrouwen en jongeren uit stedelijke en landelijke gebieden.

De preventiecampagne heeft betrekking op de economische uitbuiting van Brazilianen in België. Het is de bedoeling om via informatieverstrekking potentiële slachtoffers van mensenhandel weerbaarder te maken, opdat ze niet in handen zouden vallen van mensenhandelaars.

Daarnaast houden de immigratieambtenaren zich ook nog bezig met het initiëren, uitwerken en opvolgen van EU– en internationale migratieprojecten, alsook met het uitvoeren van strategische analyses inzake migratiekwesties.