Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2916

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 4 februari 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Brandweer - Operationeel personeel - Eindejaarspremie - Koninklijk besluit

brandbestrijding
loonpremie
personeel
sectoriële overeenkomst
burgerbescherming

Chronologie

4/2/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009)
25/2/2009Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-690

Vraag nr. 4-2916 d.d. 4 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens het sectoraal akkoord 2008-2013 voor de lokale en regionale besturen, heeft het operationeel personeel van de brandweer recht op een verhoging van de eindejaarspremie. In 2008 zouden de niveaus C, D en E recht hebben op een verhoging van 250 euro. Voor het operationeel personeel bij de brandweer slaat dit op de graden adjudant, sergeant, korporaal en brandweerman. In 2009 komt er een verhoging van 250 euro voor de niveaus A en B en de decretale graden. Dit betreft het officierenkader, vanaf onderluitenant tot en met de luitenant-kolonel. In de jaren 2010, 2011, 2012 en 2013 wordt de eindejaarspremie voor iedereen telkens met 100 euro verhoogd.

De sectorale akkoorden die in comité C1 afgesloten worden, zijn echter niet meer automatisch van toepassing op het operationele personeel van de brandweer. Het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV)-Openbare Diensten vroeg daarop aan de voorganger van de geachte minister om zo snel mogelijk het Nationaal Comité C bijeen te roepen over dit thema zodat de verhoging van de eindejaarspremie kan worden toegepast.

De beleidscel van de toenmalige minister antwoordde daarop dat de algemene directie van de Civiele Veiligheid de opdracht had gekregen om een ontwerp van koninklijk besluit op te stellen om de discrepantie die er nu is tussen de eindejaarstoelage van het gemeentepersoneel en die van het brandweerpersoneel weg te werken.

Hieromtrent had ik graag de volgende vragen gesteld :

1) Heeft de geachte minister kennis van deze situatie ?

2) Hoe ver staat het met het opstellen van het betreffende ontwerp van koninklijk besluit ? Kan hij mij een stand van zaken geven ?

Antwoord ontvangen op 25 februari 2009 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen:

1. Ik ben op de hoogte van de situatie.

2. Mijn administratie heeft reeds een ontwerpbesluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 opgesteld. Bij dit ontwerp moeten enkel enerzijds de gewesten worden betrokken en anderzijds een protocol met de vakbonden worden afgesloten. Aan de gewesten werd gevraagd hun advies vóór 1 maart 2009 over te maken en daarna zal een vergadering van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten plaatsvinden.