Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2915

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 4 februari 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Politiediensten - Tuchtreglement - Hervorming

politie
tuchtprocedure
statuut van de ambtenaar

Chronologie

4/2/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009)
13/3/2009Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-689

Vraag nr. 4-2915 d.d. 4 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tijdens de plenaire vergadering van 4 december 2008 stelde ik aan de voorganger van de geachte minister de vraag om uitleg nr. 4-579 (Handelingen nr. 4-51, blz. 86) over de stand van zaken van de mogelijke hervorming van het tuchtreglement van de politiediensten. Er bestaat immers een grote nood aan een aanpassing ervan. Volgens veel burgemeesters is de tuchtprocedure te omslachtig en te ingewikkeld waardoor ze in de praktijk quasi onwerkbaar is. Het inzetten van de tuchtprocedure vereist verder ook een specifieke (technische) deskundigheid.

Om een degelijke hervorming door te voeren, is het noodzakelijk dat er eerst een grondige analyse komt van het huidige reglement en van de huidige procedure. De voormalige bevoegde minister zag het belang daarvan in, maar had de werkzaamheden hieromtrent nog niet opgestart. Op basis van deze analyse kan men dan nadien in samenspraak met enkele partners, zoals bij voorbeeld Justitie, tot een hervorming komen.

Hieromtrent had ik graag de volgende vragen gesteld :

1) Is de geachte minister overtuigd van het belang van een hervorming van het tuchtreglement voor de politie ?

2) Is hij op de hoogte dat hiervoor eerst een diepgaande analyse noodzakelijk is ? Zijn de werkzaamheden voor het uitvoeren van deze analyse reeds opgestart ?

3) Hoe zal een eventuele aanpassing van het tuchtreglement eruit zien ? In welke richting ziet hij mogelijkheden ?

4) Wanneer zal er gestart kunnen worden met de hervorming ? Welke planning heeft hij daarbij in zijn hoofd ?

5) Wie zal hij consulteren om tot een zo optimaal mogelijke hervorming te komen ?

Antwoord ontvangen op 13 maart 2009 :

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid het volgende meedelen:

Het zal het geachte lid niet ontgaan zijn dat de Federale Politieraad momenteel een evaluatie en analyse uitvoert inzake “10 jaar politiehervorming”. Diverse items komen hier aan bod, waaronder het huidige tuchtstatuut.

Zowel de Vaste Commissie van de lokale politie (VCLP) als de federale politie en de vertegenwoordigers van de Steden en Gemeenten Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten – Union des Villes et des Communes de Wallonie – Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VVSG – UVCW – VSGB) vinden een herziening van het tuchtstatuut noodzakelijk, vooral gelet op de administratieve last die een tuchtprocedure met zich meebrengt.

Ik heb daarom de Federale Politieraad verzocht om in maart 2009 over hun algemene conclusies te kunnen beschikken. Zoals reeds aangekondigd zal dit verslag vervolgens worden voorgelegd aan het Parlement.

Wanneer uit het parlementair debat wordt geconcludeerd dat een hervorming van het tuchstatuut aangewezen is, zal ik mij hiervoor inspannen. De voorgestelde pistes kunnen dan in overweging worden genomen.