Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2846

van Margriet Hermans (Open Vld) d.d. 22 januari 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Asbest - Bouwmaterialen uit China - Controle - Gevaar voor de gezondheid

asbest
China
bouwmaterialen
gevaarlijke stof
veiligheid van het product
kwalitatieve analyse

Chronologie

22/1/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009)
27/2/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2845

Vraag nr. 4-2846 d.d. 22 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

BelgiŰ dreigt net als Nederland opnieuw met asbestrisico's geconfronteerd te worden door de import van bouwmaterialen en producten uit China. In deze producten worden lage percentages asbest als " asbestvrij " beschouwd.

Eind december 2008 heeft het Nederlandse Search Ingenieursbureau tijdens asbestinventarisaties geconstateerd dat nieuwe producten uit China nog steeds asbest bevatten.

Het eerste geval deed zich voor tijdens werkzaamheden aan een nieuw schip dat in China is gebouwd en waarin asbesthoudende plaatpakkingen verwerkt zijn. Het tweede geval kwam aan het licht bij de inspectie van een partij kachels die eveneens asbesthoudende beplating bevatten.

De Milieu-inspectie van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu is bevoegd voor de controle van het op de markt brengen van gevaarlijke stoffen en preparaten (cf. het koninklijk besluit van 23 november 2001 tot beperking van het op de markt brengen en gebruiken van schadelijke stoffen en preparaten).

Zelfs 10 % witte asbest in bouwmaterialen vormt vanzelfsprekend een risico voor de volksgezondheid.

Ik heb dan ook volgende vragen :

Hebben de diensten van de geachte minister weet van bouwmaterialen en componenten uit China die asbest zouden bevatten ? Zo ja, om welke producten gaat het ?

Kan aangeven worden in hoeveel producten afkomstig van China uw diensten asbest hebben aangetroffen en kan dit toegelicht worden ?

Kan aangeven worden hoeveel maal ge´mporteerd bouwmateriaal op jaarbasis wordt gecontroleerd ? Geschiedt dit systematisch of werkt men via steekproeven ?

Hoe reageert de geachte minister op de studie vanwege Nederlandse Search Ingenieursbureau en de daarin opgenomen onrustwekkende resultaten wat betreft asbest in ge´mporteerd bouwmateriaal ? Is er een gelijkaardige situatie in ons land ?

Welke maatregelen zijn opportuun in het licht van de hoger geschetste situatie ?

Antwoord ontvangen op 27 februari 2009 :

Mijn diensten hebben geen weet van bouwmaterialen uit China die asbest bevatten. Het op de markt brengen van dergelijke produkten is in België verboden.

Het jaarlijksi nspectieplan van de milieu-inspectie van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu wordt in nauw overleg met de beleidsdiensten van het directie-generaal (DG) Leefmilieu opgemaakt. Bij de opmaak wordt een onderscheid gemaakt tussen voorziene en niet voorziene inspecties. Tot op heden werd het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in allerhande materialen niet opgenomen in de voorziene inspecties. Dit brengt met zich mee dat het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest wordt uitgevoerd in geval van klacht en/of crisis.

In het kader van recente berichten in de pers werd in overleg met Nederland en de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie een onderzoek ingesteld naar de aanwezigheid van asbest in kachels. Uit het onderzoek blijkt dat de verkoop van deze producten in de loop van december 2008 werd stopgezet en de consumenten werden verwittigd via een brief en infobalies, waarbij hun de mogelijkheid werd geboden om de aangekochte producten om te ruilen. De niet verkochte kachels worden – via de Belgische verdeler – opgehaald om vervolgens te worden overgemaakt aan de toeleveraar. In het totaal ging het om vijfhonderd kachels.

De kwaliteit van bouwmaterialen wordt tot op heden door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu niet gecontroleerd. Wel worden door de bevoegde diensten van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, in geval van klacht(en) en van markttoezicht, de kwaliteit van bouwmaterialen onderzocht. Tijdens deze controles wordt de aan- of afwezigheid van asbest niet specifiek nagegaan.

Ik heb mijn diensten de opdracht gegeven om deze studie te onderzoeken en contact op te nemen met de collega’s uit Nederland en andere FOD’s teneinde tot een consistent beleid en handhaving te komen.