Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2818

van Alain Destexhe (MR) d.d. 22 januari 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Europese verkiezingen - Organisatie - Arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Boycot van de organisatie van de stemverrichtingen - Verklaringen van sommige burgemeesters - Sancties

Europese verkiezing
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
kiesrecht
kiesstelsel
provincie Vlaams-Brabant
indeling in kiesdistricten

Chronologie

22/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 )
25/3/2009 Antwoord

Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-561

Vraag nr. 4-2818 d.d. 22 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Enkele burgemeesters van Brusselse randgemeenten in het Vlaams Gewest, in het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, hebben publiekelijk verklaard dat ze de organisatie van de stemverrichtingen voor de Europese verkiezingen zullen boycotten als het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde op dat ogenblik niet is gesplitst.

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden heeft deze week in antwoord op een parlementaire vraag verklaard dat hij de burgemeesters die de wet zouden overtreden, geen sanctie zou opleggen.

Ik ben echter van mening dat u bevoegd bent voor de organisatie van de Europese verkiezingen en dat minister Keulen eigenlijk alleen maar spierballentaal heeft gebruikt met het oog op de nakende verkiezingen.

Kunt u ons zeggen of u van plan bent degenen die de organisatie van de Europese verkiezingen willen boycotten, te straffen?

Antwoord ontvangen op 25 maart 2009 :

Het lijkt mij allereerst nuttig om in herinnering te brengen dat het arrest nr 73/2003 van 26 mei 2003 van het Grondwettelijk Hof, het zogenaamde “arrest BHV” uitsluitend slaat op de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en zich geenszins uitspreekt over de noodzaak om al dan niet de kieskring te splitsen voor de verkiezing van de Europees Parlement of van de Senaat.

De kieswetgeving vertrouwt een aantal taken toe aan de gemeentelijke diensten in het kader van de organisatie van de verkiezingen, meer bepaald het opstellen van de kiezerslijsten, het versturen van oproepingsbrieven en de inrichting van de kieslokalen.

De organisatie en de uitoefening van administratief toezicht op de gemeentebesturen, hierbij inbegrepen de tuchtsancties ten overstaan van de burgemeesters, werden toevertrouwd aan de Gewesten middels de speciale wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de Gewesten en de Gemeenschappen.

Hierdoor komt de beoordeling over het al dan niet opleggen van een sanctie ten overstaan van de burgemeester die zijn samenwerking zou weigeren te verlenen bij de organisatie van de verkiezingen, in het Vlaamse Gewest toe aan de exclusieve bevoegdheid van de Vlaamse regering en meer bepaald, aan de Vlaamse minister die bevoegd is voor Binnenlandse Aangelegenheden. Deze verklaarde onlangs dat hij erop zou toezien dat de volgende verkiezingen van 7 juni 2009 op normale wijze zouden plaatsvinden, met de samenwerking van de gouverneur en de burgemeesters, ik citeer hierna zijn uitspraak : “ik durf te hopen dat de provinciegouverneur opnieuw in dialoog zal treden met de Vlaamse burgemeesters om alzo tot praktische oplossingen te komen.”

De kieswetgeving legt de gouverneur op te waken over het feit dat op zijn grondgebied, elk college van burgemeesters en schepenen tijdig en op gepaste wijze, de electorale taken die hen opgelegd worden vervult, voornamelijk op het vlak van de opstelling van de kiezerslijsten, de opdeling van deze kiezers in kiesafdelingen, het gepaste aanleggen van de kieslokalen en het versturen van oproepingsbrieven.

Zoals ik reeds verklaarde in het Parlement, zal ik erover waken dat de verkiezingen van 7 juni 2009 aanstaande op harmonieuze wijze zullen verlopen en dat elke kiezer zonder moeilijkheid zijn kiesplicht zal kunnen vervullen.