Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2749

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 12 januari 2009

aan de staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken

Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten

ministerie
dienstverleningscontract
openbare aanbesteding
overheidsadministratie
overheidsopdrachten

Chronologie

12/1/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009)
28/4/2009Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1952
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-949

Vraag nr. 4-2749 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Regelmatig worden er door de ministers en staatssecretarissen, hun beleidscellen (cellen beleidsvoorbereiding) en administraties studies besteld bij derden.

Kan u mij voor elke studieopdracht die vanaf 10 juni 2007 door u, uw eventuele voorganger(s), uw kabinet of administratie werd uitgeschreven het volgende meedelen:

1. het onderwerp van de studieopdracht en omschrijving ervan;

2. de vraagstelling of beleidsproblematiek die aan de basis ligt van de opdracht; welke beleidsdoelstelling wordt er met andere woorden mee betracht?

3. de wijze van gunning en naam en plaats van de exploitatiezetel/woonplaats van diegene aan wie de studieopdracht werd toegewezen,

4. Werd de opdracht aan de meest voordelige (goedkoopste) offerte toevertrouwd en zo neen, waarom niet?

5. de datum waarop de opdracht werd aanbesteed en datum waarop deze dient/diende te worden afgeleverd.

6. de totale kostprijs van de studie;

7. de taal/talen waarin deze studie (eindrapport) werd/wordt opgesteld en afgeleverd;

8. de verspreiding die aan het eindrapport van deze studie werd/wordt gegeven;

9. de concrete gevolgen er aan de resultaten en de conclusies van deze studie werden gegeven.

10. Op welke wijze werden de conclusies van de studie met andere woorden in het beleid omgezet en uitgevoerd? Wat is in voorkomend geval de actuele stand van zaken van de uitvoering van de conclusies van deze studie?

Antwoord ontvangen op 28 april 2009 :

In antwoord op de vraag die door het geachte lid werd gesteld, kan ik hem meedelen dat sinds mijn indiensttreding, op 20 maart 2008, geen enkele studieopdracht door mijn kabinet aan externen werden toevertrouwd.

Wat betreft de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, verwijs ik naar het antwoord dat het geachte lid werd meegedeeld door de minister van Buitenlandse Zaken over dit onderwerp.