Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2701

van Freya Piryns (Groen!) d.d. 12 januari 2009

aan de minister van Migratie- en Asielbeleid

Illegaal verblijf - Project betreffende uitgeprocedeerde gezinnen - Praktische uitwerking - Evaluatie (Woning voor gezinnen met kinderen in afwachting van hun uitwijzing - Trajectbegeleiding van de asielzoekers)

asielzoeker
verblijfsrecht
politiek asiel
toelating van vreemdelingen
verwijdering
vreemdelingenrecht
illegale migratie
remigratie
buitenlandse staatsburger
sociale voorzieningen
kind

Chronologie

12/1/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009)
5/3/2009Rappel
25/11/2009Dossier gesloten

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2122
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6114

Vraag nr. 4-2701 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In september 2008 stelde de geachte minister het project voor waar uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen niet meer zouden worden opgesloten in gesloten asielcentra, maar, in afwachting van hun vertrek, opgevangen in individuele woningen onder begeleiding van een coach. Deze maatregel gaat in mijn ogen niet ver genoeg, maar is in ieder geval een verbetering van de situatie voor gezinnen met kinderen. Toch blijven er nog veel onduidelijkheden over het project.

In de Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden van de Senaat kwam zij meer tekst en uitleg verschaffen bij het project. Ikzelf en een aantal van mijn collegae hebben haar toen heel wat bijkomende vragen gesteld. Tot op heden is er geen mogelijkheid geweest om deze vragen ook beantwoord te zien.

Daarom mijn volgende schriftelijke vragen :

Algemene vragen over het project om gezinnen in individuele woningen op te vangen :

1. Bestaat er een officieel omvattend en beschrijvend document voor dit project waarin alle modaliteiten integraal beschreven staan ? Zo nee, waarom niet ? Zo ja, kan de geachte minister dit bezorgen en verder publiek maken ?

2. Hoe zal dit project worden geëvalueerd ? Welke parameters zal zij hanteren om het project al dan niet geslaagd te noemen ?

3. Wat is het exacte toepassingsgebied voor het project ? Of met andere woorden, welke gezinnen komen in aanmerking en welke niet ?

4. Wat gebeurt er met de gezinnen die toch nog opgesloten blijven, namelijk diegenen die aan de grens toekomen en die niet tot het grondgebied worden toegelaten ? Deze kinderen krijgen een verschillende behandeling onder hetzelfde artikel van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (artikel 74/6; § 1 en 1bis). Is zij het eens met de stelling dat dit discriminatie is ? En zoekt de minister hiervoor dan ook verder naar alternatieven ?

5. Wanneer alle individuele verblijfplaatsen bezet zijn, waar worden de andere families dan opgevangen, om te voorkomen dat ze opgesloten worden ?

6. Hebben de families het recht om hun plaatsing in een individueel verblijf juridisch aan te klagen ? Zo ja, voor welke rechtbank? Op welke manier wordt de rechtszekerheid van de gezinnen gegarandeerd ?

7. Hoeveel vrijheid hebben families om het huis te verlaten ? Moeten ze er elke dag zijn ? Mogen ze vrienden en kennissen elders opzoeken ? Kunnen ze onbeperkt bezoek ontvangen ?

8. Op welke manier hebben de families toegang tot medische zorgen ? Als een lid van de familie een specifieke medische of psychologische behandeling nodig heeft, kan hij daarvoor dan verder terecht bij zijn vaste dokter, psycholoog of psychiater ? Worden de vervoersonkosten dan in rekening gebracht ?

9. Op welke manier worden de families die op een privé-adres verblijven op de hoogte gebracht van het feit dat ze zullen worden overgebracht naar een individuele woning ?

10. Hoeveel tijd krijgen ze om de verhuis te regelen ?

11. Kan een familie haar spullen (meubels, …) meenemen ?

12. Op welke manier worden ze overgebracht naar een dergelijk huis ? Wat gebeurt er als een familie weigert overgebracht te worden ? Wordt ze dan gedwongen ?

13. Wie neemt de kosten voor de verbreking van een huurcontract op zich dat een familie met een eigenaar heeft afgesloten ?

In verband met schoolgaande kinderen en het recht van de ouders om de school vrij te kiezen :

14. Worden de kinderen ingeschreven in een school ? Zo ja, hebben de ouders hier de vrije keuze in ?

15. Moeten de kinderen van een gezin dat tijdens het schooljaar wordt 'verplaatst' veranderen van school ? Hoe garandeert zij dat deze verandering het kind niet schaadt ?

In verband met de specifieke taak van de coaches :

16. Hoeveel coaches zijn er aangesteld om te werken met de families ?

17. Hoeveel families zal een coach tegelijk onder zijn hoede hebben ?

18. Wat is het profiel van deze coaches ? Zijn ze opgeleid om hun toekomstige taak uit te voeren ?

19. Wat is de juiste opdracht van een coach ? Moet hij/zij enkel de familie voorbereiden op de terugkeer, of mag hij ook een familie helpen die in aanmerking zou komen om een machtiging tot verblijf op basis van de wet van 15 december 1980 aan te vragen of in het geval van een 'Dublin' familie een aanvraag doen om de humanitaire clausule toe te passen ?

20. Als een gemiddeld verblijf in de individuele huizen drie weken duurt, hoe kan een coach garanderen dat hij een vertrouwensrelatie ontwikkelt met de familie in kwestie ?

Wanneer en na hoeveel tijd wordt een opdracht van de coach als 'mislukt' beschouwd en wat gebeurt er in zulk geval ? Wordt de familie 'gestraft' ? En zo ja, op welke manier ?

21. Welke band is er tussen coach en familie? Wordt er een soort contract opgesteld ? En zo ja, wat zijn de bepalingen van dit contract ?

In verband met de loop van het project tot op heden:

22. Hoeveel gezinnen werden tot op heden opgevangen binnen dit project ?

23. Welke was de samenstelling van deze gezinnen ?

24. Wat was hun verblijfsstatuut ?

25. Hoeveel gezinnen hebben geweigerd om in zo'n opvang te gaan of te blijven ? Wat is er met hen gebeurd ?

26. Hoeveel van de gezinnen die binnen het project zijn opgevangen zijn ondertussen uitgewezen ? Verliepen deze uitwijzingen vrijwillig ?

27. Hoeveel families werden er sinds 1 oktober 2008 toch nog opgesloten en hoeveel werden er al uitgewezen ?