Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2661

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 12 januari 2009

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Taalkaders - Invulling

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
taalgebruik
Vaste Commissie voor Taaltoezicht

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
7/10/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1914

Vraag nr. 4-2661 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het Jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) voor het jaar 2007 blijkt dat er bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven op de trappen twee, vijf en zeven evenwichtsverstoringen zijn in het nadeel van de Vlamingen. Bij gebrek aan geldige taalkaders is de VCT hierbij uitgegaan van de 50/50-verhouding van de vroegere taalkaders.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om deze evenwichtsverstoringen weg te werken ?

Welk tijdschema werd daarbij vooropgesteld ?

Zijn er intussen reeds nieuwe taalkaders opgesteld? Welke verhoudingen werden daarin vastgelegd ?

Antwoord ontvangen op 7 oktober 2009 :

1) Het in 2007 in trap 2 vastgestelde onevenwicht werd hersteld door de bevordering van twee personen van de Nederlandse taalrol en door de bevordering van een persoon van de Franse taalrol.

Het onevenwicht van trap 5 vloeit voort uit de aanwerving van een persoon van de Franse taalrol ter vervanging van afwezige personeelsleden en uit het vertrek van een personeelslid van de Nederlandse taalrol. Spijtig genoeg kon deze laatste om budgettaire redenen niet worden vervangen.

Het onevenwicht van trap 7 is het gevolg van de niet-vervanging van personen die met pensioen zijn gegaan; de beheersfilosofie van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) bestaat er immers in, onder andere, werkpieken zoveel mogelijk af te toppen door een beroep te doen op de externalisering.

2) Rekening houdend met de in punt 1 hierboven uitgewerkte elementen zal het herstel van het taalkundig evenwicht in de trappen 5 en 7 de komende jaren gerealiseerd worden door pensioneringen. Er wordt bij nieuwe aanwervingen uiteraard rekening gehouden met het zo snel mogelijk bereiken van het taalevenwicht.

3) Op datum van 24 februari 2009 werd door het secretariaat van de CRB een nieuw organiek kader, aangepast aan de Copernicushervorming ingediend. De taalkaders zullen volgen na publicatie van het organiek kader. Hiertoe werden al twee ontwerpen van koninklijk besluit voorbereid. Enerzijds is er het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de klassen en graden van de personeelsleden van het secretariaat van de CRB die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen, anderzijds is er het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het secretariaat van de CRB. In het ontwerp van koninklijk besluit werd de 50/50–verhouding gerespecteerd.