Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2450

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 12 januari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg

taalgebruik
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
ministerie
minister
advies

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
18/3/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2071

Vraag nr. 4-2450 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Overeenkomstig artikel 61, § 2, van de gecoördineerde wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken raadplegen de ministers de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) over alle zaken van algemene aard die de toepassing van deze wetten betreft.

Volgens artikel 10 van het koninklijk besluit van 4 augustus 1969 tot regeling van de rechtstoestand van de voorzitter en van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en tot regeling van dezer werking worden deze adviezen enkel ter kennis van de minister gebracht die het heeft gevraagd. Zij worden bijgevolg niet gepubliceerd in het jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en mogen evenmin door de Commissie worden meegedeeld aan derden. Alleen de betrokken minister zelf kan deze adviezen aan derden meedelen (zoals bijvoorbeeld het antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken op de schriftelijke vraag nr. 51-954 van 29 maart 2006 in de Kamer van volksvertegenwoordigers, Vragen en Antwoorden nr. 51-120, blz. 23297).

Kan u mij daarom met betrekking tot uw bevoegdheidsdomein(en) meedelen welke adviezen door u (en desgevallend door uw voorganger(s)) aan de Vaste Commissie voor Taaltoezicht werden gevraagd sinds juni 2007 ?

Kan voor elk van deze vragen om advies worden gepreciseerd :

- welk onderwerp, specifiek probleem of vraag zij tot voorwerp hadden ?

- hoe het advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht - in samenvatting - luidde ?

- of dit advies met eenparigheid van stemmen door de Commissie werd genomen, en zo neen, welk het stemgedrag van de leden van de VCT dan wel was ?

Welk gevolg u aan dit advies heeft gegeven ?

Antwoord ontvangen op 18 maart 2009 :

Antwoord voor de bevoegdheid Ambtenarenzaken

Overeenkomstig artikel 61, § 2, van het koninklijk besluit van 18 juli 1966 houdende coördinatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken werden sinds juni 2007 door de minister van Ambtenarenzaken vijf vragen om advies aan de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) gericht.

1.Vier vragen om advies hebben betrekking op ontwerpen van koninklijk besluit over hetzelfde voorwerp, namelijk. de verlenging (tot respectievelijk 31 december 2007, 30 juni 2008, 31 december 2008 en 30 juni 2009) van het overgangsstelsel van de tweetalige adjuncten, waarin wordt voorzien door het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalige adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten. De verlenging van deze overgangsmaatregel is nodig zolang de uitvoeringsmaatregelen van artikel 43ter, § 7, van de bij koninklijk besluit van 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken niet genomen zijn.

In verband met die overgangsmaatregel herinnert de VCT in haar advies van 23 januari 2009 aan de vorige adviezen (over hetzelfde voorwerp) uitgebracht op 18 oktober 2007, 21 februari 2008 en 12 september 2008.

In haar vorige adviezen verwees de VCT al naar artikel 108 van de Grondwet, waarbij zij van oordeel was dat artikel 43ter van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken uitgevoerd moest worden binnen een redelijke termijn en dat er dringend een oplossing moest komen voor deze regeling.

Artikel 108 van de Grondwet bepaalt : “De Koning maakt de verordeningen en neemt de besluiten die voor de uitvoering van de wetten nodig zijn, zonder ooit de wetten zelf te mogen schorsen of vrijstelling van hun uitvoering te mogen verlenen”.

Dat betekent dat de Koning, bij de uitoefening van zijn reglementaire macht, de wetten niet mag schorsen, geen vrijstelling van hun uitvoering mag verlengen, en ze evenmin mag overtreden, wijzigen en ontaarden, als aanvullen waar ze leemten vertonen of beperken wat hun draagwijdte betreft.

De VCT is derhalve van oordeel dat artikel 43ter dringend moet worden toegepast of gewijzigd”.

Het advies van 18 oktober 2007 werd uitgebracht in plenaire zitting, zonder vermelding van het stemgedrag. Het advies van 21 februari 2008 werd uitgebracht in plenaire zitting met eenparigheid van stemmen. De adviezen van 12 september 2008 en 23 januari 2009 werden uitgebracht bij eenparigheid van stemmen.

De functionele tweetaligheid is voor mij een bijzonder aandachtspunt en ik stel dan ook alles in het werk om binnen de regering tot een consensus omtrent dit dossier te komen.

2.De VCT heeft in de zitting van 19 september 2008 een vijfde vraag om advies onderzocht, te weten op welke wijze (in welke taal-talen) een personeelsselectie moet worden georganiseerd ten behoeve van een uitvoeringsdienst van de gecentraliseerde federale overheidsdiensten waarvan de zetel is gevestigd buiten Brussel-Hoofdstad, meer bepaald in het Duitse taalgebied of in Malmedy.

Aan de VCT werd een lijst van uitvoeringsdiensten overgemaakt, te weten : de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (regionale zetel te Eupen), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (regionale zetel te Eupen), de Rijksdienst voor Pensioenen (regionaal kantoor van Malmedy), de Federale Overheidsdienst (FOD) Jutitie (voor het Justitiehuis te Eupen), de FOD Financiën, de FOD Economie (Algemene Directie “Controle en Bemiddeling”), het Algemeen Rijksarchief (te Eupen) en de FOD Binnenlandse Zaken (Centrale dienst voor Duitse vertaling van Malmedy en CIC van Luik).

Het VCT is van oordeel dat bovengenoemde diensten, met uitzondering van de Centrale Dienst voor Duitse vertaling van de FOD Binnenlandse Zaken, niet kunnen beschouwd worden als uitvoeringsdiensten van gecentraliseerde federale overheidsdiensten waarvan de zetel is gevestigd buiten Brussel-Hoofdstad, maar dat het hier gaat om gewestelijke diensten in de zin van artikel 34, § 1, a en b, van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, met name :

a.gewestelijke diensten waarvan de werkkring gemeenten bestrijkt met een speciale taalregeling of met verschillende regelingen uit het Franse taalgebied en waarvan de zetel in hetzelfde gebied is gevestigd. Het gaat om :

-de Rijksdienst voor Pensioenen, regionaal kantoor van Malmedy ;

-de CIC van Luik ;

b.gewestelijke diensten waarvan de werkkring gemeenten bestrijkt uit het Duitse taalgebied en waarvan de zetel in dat gebied is gevestigd. Het gaat om de geciteerde diensten waarvan de zetel is gevestigd te Eupen.

In al deze diensten kan niemand tot een ambt of betrekking benoemd of bevorderd worden indien hij de taal van het gebied niet kent.

Bovendien moeten deze diensten derwijze zijn georganiseerd dat het publiek, zonder enige moeite, te woord kan worden gestaan in de talen die de wet voor de gemeenten uit het ambtsgebied erkent.

Concreet betekent dit dat voor de gewestelijke diensten, gevestigd in Malmedy en Luik, het aldaar tewerkgestelde personeel de kennis moet hebben van het Frans, de taal van het gebied. Wanneer het ambtsgebied van deze diensten zich uitstrekt tot het Duitse taalgebied, moeten zij derwijze zijn georganiseerd dat de Duitstaligen zonder enige moeite te woord kunnen worden gestaan in hun taal.

Voor de gewestelijke diensten gevestigd in het Duitse taalgebied geldt, mutatis mutandis, de verplichting van de kennis van de Duitse taal. Ook moeten deze diensten derwijze zijn georganiseerd dat ieder Franssprekende uit dat gebied, in zijn taal kan worden te woord gestaan.

De VCT is derhalve van oordeel dat, wanneer SELOR specifieke selecties organiseert voor gewestelijke diensten die gevestigd zijn in het Duitse en het Franse taalgebied, de examens uitsluitend moeten worden georganiseerd in de taal van het gebied waar de zetel van de dienst is gevestigd :

-voor Malmedy en Luik : in het Frans ;

-voor Eupen : in het Duits.

Het advies werd door de VCT uitgebracht in de zitting van haar verenigde afdelingen van 19 september 2008, zonder vermelding van het stemgedrag.

Bij de door SELOR georganiseerde selecties wordt met dit advies rekening gehouden.

Antwoord voor de bevoegdheid Overheidsbedrijven

De Post

Sinds juni 2007 werd een advies gevraagd aan de Vaste Commissie voor Taaltoezicht op 30 mei 2008.

Deze vraag betrof de selectieproef die eind 2007 werd georganiseerd bij De Post en die erop gericht was om een premie toe te kennen aan de bedienden die een loketfunctie uitoefenen (brevet voor commercieel attaché). Deze proef werd enkel in het Nederlands en het Frans afgenomen en niet in het Duits voor de Duitstalige personeelsleden.

De Vaste Commissie voor Taaltoezicht was van oordeel dat iedere test of selectieproef, wat ook de bedoeling daarvan moge zijn, moet worden afgelegd in de taal van de betrokken ambtenaar.

Uit de tekst van het advies, dat in de verenigde kamers werd genomen, kan niet worden opgemaakt of het advies al dan niet met eenparigheid van stemmen werd genomen.

Eind 2008 werd een proef voor het behalen van het brevet voor commercieel attaché georganiseerd in het Duits voor de Duitstalige personeelsleden.

Belgacom

Ik heb geen weet van vragen om advies die met betrekking tot Belgacom bij de VCT werden ingediend door mezelf of door mijn voorganger.

Op 14 juli 2008. heeft Belgacom evenwel rechtstreeks bij de VCT een dossier ingediend in antwoord op een vraag die deze laatste had gesteld op 7 maart 2008 in verband met de toepassing van artikel 43 van de taalwetten (pariteit voor directiefuncties).

In deze brief maakte Belgacom bij de VCT gewag van de haast onoverkomelijke moeilijkheden waarmee ze wordt geconfronteerd bij de toepassing van de taalwetten in een concurrentiële omgeving.

In haar schrijven van 28 oktober 2008 heeft de VCT de gegrondheid van bepaalde bekommernissen van Belgacom (en van De Post, die haar een gelijkaardige vraag had gericht) erkend en verzoekt ze de eerste minister alle nodige maatregelen te nemen om dit probleem met spoed te kunnen behandelen op het niveau van de federale regering. De VCT stelt voor een minimale taalwetgeving uit te werken die deze aan mededinging onderworpen ondernemingen niet in een zwakke positie zou plaatsen ten opzichte van hun concurrenten uit de privésector.

NMBS

Sinds juni 2007 werd door de minister van Overheidsbedrijven één advies gevraagd aan de Vaste Commissie voor Taaltoezicht op 16 juni 2008.

Deze vraag voor advies betrof een aanvraag van de luchthavenuitbater BAC NV aan de NMBS-Groep om de naam van het station “Brussel-Nationaal-Luchthaven” te wijzigen naar “Brussels Airport”. Infrabel is binnen de NMBS-Groep bevoegd om hierin initiatief te nemen. In het kader van de artikelen 1 en 9 van de Taalwet Bestuurszaken wenste Infrabel, vooraleer in te gaan op de vraag van BAC NV, graag het advies te krijgen van het VCT.

De Vaste Commissie van Taaltoezicht stelt in haar schrijven van 19 december 2008 dat de vermelding van de naam van het station een bericht of mededeling aan het publiek is in de zin van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken (SWT).

Gezien het gaat om een plaatselijke dienst gevestigd in het homogeen Nederlands taalgebied en gelet op het internationaal karakter van de luchthaven en op de aanwezigheid van buitenlandse reizigers, stelt de VCT dat alle mededelingen die worden gedaan door middel van borden of schermen en, in casu, de benaming van het station van de Zaventemse luchthaven, mogen geformuleerd worden in het Nederlands, het Frans, het Duits en het Engels, in die volgorde. De uitsluitend Engelse benaming “Brussels Airport” is strijdig met de SWT.

Het advies werd uitgebracht bij eenparigheid van stemmen min twee onthoudingen van leden van de Nederlandse afdeling.

Het advies werd door de minister van Overheidsbedrijven doorgestuurd aan Infrabel, met de uitdrukkelijke vraag het advies te respecteren en bijgevolg de naam van het station niet te wijzigen