Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-230

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 24 januari 2008

aan de Eerste minister

Internationaal Perscentrum (IPC) - Rekeningen - Opmerkingen van het Rekenhof

Rekenhof (België)
Diensten van de eerste minister
verificatie van de rekeningen
rekening

Chronologie

24/1/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 )
28/2/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-230 d.d. 24 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bij de controle van de rekeningen van het Résidence Palace – Internationaal Perscentrum – Brussel (IPC, FOD Kanselarij van de eerste minister) heeft het Rekenhof in zijn 163ste Boek opgemerkt dat de beheersrekening van het IPC niet aan het Rekenhof werd voorgelegd. De staat van activa en passiva werd weliswaar voorgelegd, maar als zodanig nooit goedgekeurd door het beheerscomité van het IPC. Verder wees het Rekenhof op volgende fouten.

De begrotingskredieten in de uitvoeringsrekening stemmen niet overeen met de bij wet goedgekeurde kredieten. Voor de functionele en exploitatieontvangsten is een bedrag van 32.270,75 euro aan geannuleerde of in onbepaald uitstel gebrachte rechten geboekt. Dit bedrag stemt niet overeen met de in de economische boekhouding geboekte waardeverminderingen op openstaande vorderingen.

De beslissing tot annulering of in onbepaald uitstel brengen van rechten had moeten steunen op een beslissing van de bevoegde ordonnateur, gestaafd met de nodige documenten, wat niet is gebeurd. Dit bedrag werd overigens niet in mindering gebracht van de rechten overgedragen op een volgend boekjaar.

Wat betreft de staat van activa en passiva heeft het Rekenhof zich voor de economische boekhouding aangesloten bij de bevindingen en aanbevelingen van de bedrijfsrevisor:

- afschrijvingen van materiële vaste activa naar rato van het afbetaalde gedeelte in plaats van het volledig geďnvesteerde bedrag;

- foute boekhoudkundige registraties ingevolge een decentraal gevoerde boekhouding, waarbij verkoopfacturen worden opgesteld door het IPC, terwijl de boekhoudkundige registratie ervan gebeurt door de FOD Kanselarij;

- het ontbreken van een getekende concessieovereenkomst met de exploitant voor de uitbating van het restaurant;

- onduidelijkheid over de te provisioneren kosten die het IPC op balansdatum aan de Regie der Gebouwen verschuldigd is.

Werd de beheersrekening intussen aan het Rekenhof voorgelegd? Zo ja, op welke datum? Werd de staat van activa en passiva intussen goedgekeurd door het beheerscomité? Waaraan waren de vertragingen te wijten?

Werden de tekortkomingen in de staat van activa en passiva intussen hersteld? Zo nee, binnen welke termijn zal dat dan gebeuren?

Antwoord ontvangen op 28 februari 2008 :

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 7 januari 2002 betreffende de samenstelling en de bevoegdheid van de organen, en het financieel beheer van het Internationaal Perscentrum als Staatsdienst met afzonderlijk beheer, werd de beheersrekening voor het jaar 2004 en daarvan deel uitmakend, de staat van activa en passiva, op 16 maart 2005 door het Beheerscomité goedgekeurd en in april 2007 aan de minister van Financiën overgemaakt.

De reden van de eerste vertraging is dat in de beheersrekening de provisies waren ingeschreven en dat het Beheerscomité heeft gewacht op de definitieve afrekening door de Regie der Gebouwen.

Ik wil het geachte lid erop wijzen dat er geen tekortkomingen zijn, maar dat de opmerkingen van het Rekenhof die werden aangehaald in de inleiding op de vraag, voortvloeien uit de kapitaalstructuur van het IPC-Résidence Palace.

Inderdaad, de onduidelijkheid over de provisionele kosten op de balansdatum vloeit voort uit het feit dat de afrekening van de werkelijke kosten slechts nadien wordt verrekend en dat de werkelijke kosten bovendien van jaar tot jaar sterk afwijken. Dit heeft bij de eerste beheersrekening « problemen » opgeleverd. Om hieraan te verhelpen werd voor de volgende jaren beslist om als basis voor de provisionele kosten hetzelfde bedrag per vierkante meter te nemen dat door de Regie der gebouwen werd en wordt gehanteerd.