Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2134

van Margriet Hermans (Open Vld) d.d. 16 december 2008

aan de minister van Klimaat en Energie

Belgonucleaire - Ontmanteling van de Mox-fabriek - Gunning van de opdracht - Veiligheid

nucleair beleid
nucleaire brandstof
stillegging van een centrale
Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek
radioactieve stof
nucleaire veiligheid
nucleaire beveiliging
financieel risico

Chronologie

16/12/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009)
5/1/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2650

Vraag nr. 4-2134 d.d. 16 december 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In ons land staan we aan de vooravond van een belangrijke ontmanteling van een nucleaire productiefaciliteit, namelijk Belgonucleaire. Dit alles vereist een zeer strikte organisatie gezien het om nucleair materiaal gaat en daar dit materiaal niet alleen veilig moet worden verwijderd en opgeslagen doch tevens er een strikte traceerbaarheid moet zijn.

Wereldwijd zijn er slechts weinig spelers die over voldoende bewezen knowhow beschikken om deze faciliteit te saneren. Het Studiecentrum voor Kernergie (SCK) en BP zijn twee van deze zeldzame spelers die in de buurt wonen en die bovendien voldoende vertrouwd zijn met de te saneren site. Verder is het ook belangrijk voor de belastingbetaler dat de indieners van de offertes zo veel mogelijk werken met een vaste prijs die alle kosten inhoudt en dit op basis van reeds opgedane expertise in dit domein. Anders wordt het risico gelopen dat de provisies voor ontmanteling, opgebouwd door de vroegere klanten van Belgonucleaire, onvoldoende zouden zijn, en dat de belastingbetaler uiteindelijk zou moeten opdraaien voor het verschil.

Vreemd genoeg heb ik vanuit diverse bronnen vernomen dat Belgonucleaire wat betreft de voorwaarden van de gunning onvoldoende vereisten zou stellen wat betreft reeds opgedane ervaring en vooral niet zou opleggen dat de opgegeven prijs vanwege potentiële kandidaten voor de gunning "all in" is. Ook wat betreft de veiligheidseisen van het personeel dat de site zal saneren zou onvoldoende rekening gehouden worden en last but nog least zou onderaanneming niet uitgesloten worden. Het hoeft geen betoog dat de ontmanteling van dergelijke gevoelige site waar resten van radioactief materiaal aanwezig zijn naar mijn mening onder geen enkel beding kan worden uitbesteed aan een onderaannemer zonder strikte garanties wat betreft opgedane ervaring, voldoende opleiding en veiligheid. Een onderaannemer zonder scrupules werft immers gewoon mensen aan die ze na afbraak kunnen dumpen.

Ook heb ik opgevangen dat men het project in pakketten zou kappen, waardoor de gemakkelijkere taken worden weggekaapt en enkel de moeilijke onderdelen (lees opruimonderdelen met financieel risico) aan die publieke ondernemingen zouden worden gegund die wel voldoende knowhow hebben (zoals SCK en BP). Dit is boerenbedrog. Het hele project moet mijns inziens aan één speler worden gegund die voldoende expertise heeft en voldoende garanties kan bieden en die reeds over bewezen ervaring beschikt, waarbij de prijs best "all in" moet zijn, om te voorkomen dat de factuur achteraf, eenmaal het project gegund is de spuigaten uitloopt en waarbij de bevolking en het ingeschakelde personeel op hun twee oren kunnen slapen.

Ik heb dan ook volgende vragen :

1) Kan de geachte minister garanderen dat er wat betreft de ontmanteling van Belgonucleaire geen beroep zal worden gedaan op onervaren onderaanneming gezien het specifieke veiligheidsrisico voor het personeel dat zal worden ingeschakeld, alsook voor de omgeving en gezien het gaat om resten van radioactief materiaal ? Kan hij dit zeer uitvoerig toelichten ?

2) Is hij het met mij eens dat de prijzen die ondernemingen geven die dingen naar het contract voor de ontmanteling wel degelijk all in moeten zijn en dat zij het gehele project omvatten en men dus niet het project in pakketten opdeelt, waarbij uiteindelijk alleen de zeer delicate -kostelijke- projecten voor specialisten zouden zijn en de eenvoudigere rendabele projecten worden weggekaapt, gezien de totaal factuur anders niet te voorspellen valt en de belastingbetaler hier niet mee gediend is ?

3) Is hij het met me eens dat er zeer strikt vanuit de overheid moet worden toegezien op de afdoende opleiding van het personeel dat wordt ingeschakeld en dat ook de desbetreffende ondernemingen voldoende bewezen ervaring moet hebben met dergelijke projecten alvorens ze mogen meedingen met dit contract ? Kan hij dit zeer uitvoerig toelichten ?

4) Is hij het met me eens dat bij de gunningsvoorwaarden moet worden aangegeven dat men het vervoer van radioactief materiaal zoveel mogelijk beperkt en best wordt verwerkt in de onmiddellijke nabijheid ?