Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2113

van Freya Piryns (Groen!) d.d. 9 december 2008

aan de minister van Buitenlandse Zaken

Personen met een handicap - Verdrag

gehandicapte
lichamelijk gehandicapte
integratie van gehandicapten
VN-conventie
ratificatie van een overeenkomst
kind
rechten van de mens

Chronologie

9/12/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009)
4/1/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2114

Vraag nr. 4-2113 d.d. 9 december 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Eind 2007 keurden de Verenigde Naties het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap goed. Dit verdrag zegt dat de mensenrechten ook uitdrukkelijk voor mensen met een handicap gelden. De filosofie hierachter is die van de inclusie: een handicap mag op zich geen reden zijn voor gelijk welke vorm van uitsluiting. Het kinderrechtencommissariaat drong al herhaaldelijk aan op een snelle ratificatie van het verdrag, en daarnaast op het uitwerken van een volwaardig inclusiebeleid met betrekking tot personen, en meer specifiek kinderen, met een handicap.

Graag stelde ik dan ook de volgende vragen :

1. Wat is de stand van zaken in de ratificatieprocedure van dit VN-Verdrag ?

2. En welke stappen zullen gezet worden in het uitwerken van een volwaardig inclusiebeleid voor personen - en meer specifiek minderjarigen met een handicap ?

Antwoord ontvangen op 4 januari 2009 :

  1. België heeft het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap ondertekend op 30 maart 2007. Op dezelfde dag, heeft België ook het bijhorende Facultatief Protocol (betreffende het controlesysteem van het Verdrag) ondertekend.

    De bevoegde diensten van het departement van Buitenlandse Zaken hebben De verschillende maatregelen genomen met het oog op een snelle bekrachtiging van deze twee instrumenten door België.

    De Raad van State heeft zijn advies gegeven met betrekking tot het voorontwerp van wet. Het naar aanleiding van het advies van de Raad van State aangepaste ontwerp van wet, werd vervolgens ter ondertekening voorgelegd aan alle bevoegde ministers. Nadat de koninklijke handtekening werd bekomen, werd het ontwerp van wet ingediend bij de Senaat op 16 december 2008.

    Zoals ik reeds heb meegedeeld in vorige antwoorden, zal de bekrachtiging van deze juridische instrumenten door België slechts kunnen plaatsvinden na instemming over deze verdragen niet enkel van het federale parlement, maar ook van de gefedereerde entiteiten die eveneens bevoegd zijn. Ik heb echter vernomen dat ook op het niveau van de gefedereerde entiteiten de voorbereidende werkzaamheden vergevorderd zijn. De exacte datum van de bekrachtiging door België blijft uiteraard moeilijk te voorspellen.

    Op dit moment wordt dus bijzondere aandacht gegeven aan het voltooien van het bekrachtigingsproces.

  2. Dit behoort tot de bevoegdheid van de vice-eersteminister en minister van Sociale zaken en Volksgezondheid en de Staatssecretaris voor Personen met een handicap.