Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2097

van Wouter Beke (CD&V) d.d. 3 december 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vakbondvertegenwoordiging van de artsen - Monodisciplinaire syndicaten - Aparte vertegenwoordiging van de huisartsen

vakbond
dokter
algemene geneeskunde
beroepsorde

Chronologie

3/12/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2009)
5/1/2009Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-558
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2347

Vraag nr. 4-2097 d.d. 3 december 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De verkiezingen voor de vakbondvertegenwoordiging van de artsen hebben reeds drie keer plaatsgevonden. In 1998 zaten de huisartsen nog volledig ingeweven in het koepelsyndicaat huisartsen-specialisten. Bij een tweede verkiezing kwam het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen (SVH) in feite apart op, maar moest het zich wettelijk verplicht richten tot een kartelformule met de specialisten.

Voor de verkiezingen van 2006 wensten de huisartsen op te komen met monodisciplinaire syndicaten. Er was bij de Vlaamse huisartsen namelijk al een hele tijd ongenoegen over de bestaande vakbonden en over het verloop van de onderhandelingen over de verdeling van het geld. Ze waren van mening dat de eerstelijnsgeneeskunde bijvoorbeeld nooit goed aan bod kon komen en ze vonden daarom ook dat de Vlaamse huisartsenstem apart zou moeten kunnen weerklinken. Er werden vele pogingen ondernomen om een eenheidsorganisatie van de Vlaamse huisartsen tot stand te brengen, zowel vanuit de hoek van de artsenverenigingen zelf als via meerdere wetsvoorstellen vanuit de Vlaamse politieke fracties, maar tot nu toe is dat nog niet gelukt.

Ook vanuit onze fractie werd dergelijk wetsvoorstel vorige legislatuur ingediend (stuk nr. 3-1282). Uw voorganger, de heer Demotte, stond echter nogal weigerachtig tegenover dit initiatief. Hij heeft midden 2005 dan ook laten weten aan de administratie van het RIZIV dat de artsenverkiezingen in maart 2006 zouden plaatsvinden, in plaats van in juni -wat voordien gebruikelijk was. Die vervroeging kwam er volgens hem omdat hij de verkiezingen niet wou laten volgen op de onderhandelingen over een nieuw tariefakkoord tussen de artsen en de ziekenfondsen.

De Vlaamse huisartsen voelden dat echter eerder als een poging van de heer Demotte aan om er op die manier voor te zorgen dat een eventueel nieuwe regeling van aparte huisartsensyndicaten niet tijdig zou kunnen omgezet worden in regelgeving en dat een eventuele aparte vertegenwoordiging van huisartsen zeker niet meer tijdig zou voorbereid zijn op die verkiezingen.

Er bestaan dus nog steeds geen aparte huisartsensyndicaten. Om deze reden hebben wij ons wetsvoorstel van vorige legislatuur dan ook deze legislatuur opnieuw ingediend (stuk nr. 4-315).

Heel graag had ik dan ook vernomen hoe de geachte minister denkt over een aparte vertegenwoordiging van Vlaamse huisartsen. Zal ze initiatieven nemen om dit mogelijk te maken ?