Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1855

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 28 oktober 2008

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Federale Overheidsdienst (FOD FinanciŽn) - Stafdienst Personeel en Organisatie- Invulling van taalkaders

Vaste Commissie voor Taaltoezicht
taalgebruik
ambtenaar
ministerie

Chronologie

28/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008 )
9/12/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1855 d.d. 28 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het Jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht voor het jaar 2007 blijkt dat er bij de stafdienst Personeel en Organisatie op de derde en de vijfde trap verstoringen van het evenwicht zijn in het nadeel van de Vlamingen.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om deze verstoringen van het evenwicht weg te werken ?

Welk tijdschema werd daarbij vooropgesteld ?

Antwoord ontvangen op 9 december 2008 :

Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat op 1 mei 2007, datum waarop de toestand is gebaseerd vervat in het jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, er inderdaad in de derde en vijfde trap bij de stafdienst Personeel & Organisatie een afwijking kon worden vastgesteld tussen de effectieve bezettingspercentages en deze voorzien bij het koninklijk besluit van 19 december 2005 tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën. Er kon een overbezetting worden vastgesteld langs de kant van de Franse taalrol.

Het is nochtans een voortdurende streven van het departement om de bezettingspercentages te velde, voor elke trap en in elke entiteit, zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij deze voorzien in de taalkaders.

Aldus kon de vijfde trap bij de stafdienst Personeel & Organisatie op datum van 1 november 2008 een hersteld evenwicht laten optekenen en stemt de bezetting er thans overeen met de percentages bepaald in de taalkaders (55,50 % Nederlands en 44,50 % Frans).

In de derde trap kon er nog geen herstel van het evenwicht worden bewerkstelligd. Het is evident dat er getracht wordt om ook in die trap zo snel mogelijk te komen tot een toestand waarbij de bezettingspercentages per taalrol zo nauw mogelijk aansluiten bij deze voorzien in de taalkaders. Het is evenwel onmogelijk om dienaangaande een termijn voorop te stellen. Hierbij verwijs ik ook naar hetgeen omtrent tijdelijke verstoringen van het evenwicht werd gesteld in het antwoord op uw gelijkaardige vraag omtrent Douane en Accijnzen ( schriftelijke vraag nr. 4-1853).