Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1826

van Helga Stevens (Onafhankelijke) d.d. 16 oktober 2008

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

NMBS - Spoorverkeer tussen stedelijke centra - Dienstregeling - Laatste vertrektijden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vervoer per spoor
stadsvervoer
vrije tijd
culturele manifestatie
sportmanifestatie

Chronologie

16/10/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2008)
5/1/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2438

Vraag nr. 4-1826 d.d. 16 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs stelde ik naar aanleiding van mijn aanwezigheid op een evenement in het Sportpaleis vast dat de laatste trein tussen Antwerpen en Gent om 23u06 vertrekt in station Antwerpen-Centraal. Dit is bijzonder vroeg, zeker wanneer in rekening gebracht wordt dat evenementen in het Sportpaleis, dat vanuit Antwerpen-Centraal vlot te bereiken is per tram, vaak pas eindigen rond 23u30.

Enig speurwerk leert dat de verbinding Antwerpen-Gent niet de uitzondering is. De meeste stedelijke centra staan na circa 23u00-23u30 's avonds niet per trein met elkaar in verbinding. Alleen vanuit Brussel vertrekken na middernacht nog enkele treinen. Dat is erg jammer, want mensen zijn bijgevolg verplicht om zich met de wagen te verplaatsen wanneer ze bijvoorbeeld een avondlijk evenement (muziekoptreden, theaterstuk, dansvoorstelling, sportmanifestaties, ...) in een andere dan de eigen stad willen bijwonen.

De gevolgen van de avondlijke toevloed van auto's ten gevolge van dergelijke evenementen zijn vaak, zoals ook in het geval van het Sportpaleis, grote files en zware verkeers- en geluidsoverlast voor de bezoekers én de buurtbewoners - één keer rond het beginuur en één keer rond het einduur. De inspanningen die de Vlaamse overheid doet om deze vorm van verkeersindigestie in te dijken - bijvoorbeeld het inrichten van P+R's met aangepaste bus- en tramverbindingen, het gevoelig verlaten van de uurregeling van De Lijn in stedelijke centra - zijn positief, maar blijven op zichzelf staande onvoldoende. De NMBS heeft hier zeker een rol te spelen.

Meer algemeen vraag ik me ook af of 23u00 (of in het beste geval 23u30) vandaag de dag als einduur voor de dienstregeling van het spoorverkeer niet te vroeg is, met name inzake verbindingen tussen de grotere steden. Uitgaan van 24u00 of 01u00 als einduur van de dienstregeling beantwoordt mijns inziens beter aan de behoeften van de burger, die zeker verkiest om tot een nabijgelegen station te rijden en vandaar verder per spoor te reizen, dan om het hele traject per auto af te leggen en de tijdrovende en enerverende files te doorstaan.

Graag had ik dan ook volgende vragen gesteld :

Werkt de NMBS op systematische basis samen met de organisatoren van grote evenementen in stedelijke centra, met de bedoeling het treinaanbod af te stemmen op de bezoekers van deze evenementen (verlaten van de dienstregeling, extra treinen, ...) ?

Zo ja, kan de geachte minister me een overzicht bezorgen van de evenementen waarbij dit in de jaren 2003-2007 het geval was (graag per jaar, per gewest en per evenement de genomen maatregelen) ?

Zo neen, acht zij het wenselijk om de NMBS hiertoe te bewegen ? Welke stappen plant zij te ondernemen ? Kan zij een timing geven ?

Acht zij het opportuun om de dienstregeling van het spoorverkeer met betrekking tot de verbindingen tussen de grotere stedelijke centra te verlaten tot circa 1u00 ? Is zij bereid om op korte termijn een onafhankelijke studie te laten uitvoeren die de wenselijkheid van een dergelijke aanpassing van de dienstregeling onderzoekt ?