Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-144

van Berni Collas (MR) d.d. 14 januari 2008

aan de minister van Klimaat en Energie

Passiefhuizen - Belastingvermindering - Voorwaarden - Erkende instellingen die certificaten mogen uitreiken

verwarming
organisatie zonder winstoogmerk
energiebesparing
huisvesting
thermische isolatie
isolatie van gebouwen
fiscale stimulans
belastingaftrek
kwaliteitsmerk

Chronologie

14/1/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008)
19/3/2008Dossier gesloten

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-82
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-705

Vraag nr. 4-144 d.d. 14 januari 2008 :

De wet van 27 april 2007 tot invoering van een belastingvermindering voor passiefhuizen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 mei 2007.

Om die belastingvermindering te kunnen genieten moet de woning aan verschillende voorwaarden voldoen:

1º de totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling moet beperkt blijven tot 15 kWh/m2 geklimatiseerde vloeroppervlakte;

2º bij een luchtdichtheidsproef (overeenkomstig de norm NBN EN 13829) met een drukverschil tussen binnen- en buitenomgeving van 50 pascal is het luchtverlies niet groter dan 60% van het volume van de woning per uur (n50 niet groter dan 0,6/uur).

De belastingvermindering wordt bovendien verleend vanaf het belastbaar tijdperk waarin is vastgesteld dat de woning een passiefhuis is.

Artikel 3 van de wet bepaalt : “De Koning bepaalt de vorm en de inhoud van het certificaat als bedoeld in het vierde lid. De erkende instelling stelt de minister van Financiën of zijn gedelegeerde in kennis van het uitreiken van een certificaat. Deze kennisgeving geschiedt in de vorm en binnen de termijn die de Koning bepaalt. In voorkomend geval, moet de belastingplichtige het certificaat dat wordt uitgereikt door de instelling die is gevestigd in de Europese Economische Ruimte, ter beschikking van de administratie houden.

De certificaten van “kwaliteitsverklaring passiefhuis” uitgereikt door “VZW Passiefhuis-Platform” en van “maison passive” uitgereikt door “Plate-forme Maison passive ASBL” voor de inwerkingtreding van de wet van 27 april 2007 vervangen, voor de toepassing van de belastingvermindering, het in het vierde lid bedoelde certificaat voor zover de woning wel degelijk beantwoordt aan de in het tweede lid vastgelegde normen. Deze certificaten worden geacht te zijn uitgereikt op 1 januari 2007. »

Ik wens de staatssecretaris dan ook volgende vragen te stellen.

Welke instellingen werden erkend?

Welke erkenningprocedure moet worden doorlopen?

Hoever staat het met het koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm en de inhoud van het certificaat?

Moet er geen “voorlopig” besluit worden opgesteld tot verlenging van de erkenning van de certificaten uitgereikt door de “platformen” in afwachting dat de erkende instelling de door de fiscus aanvaarde officiële certificaten kan uitreiken?

Als dat niet gebeurt, vrees ik dat dit jaar geen enkel nieuw certificaat dat recht geeft op de beloofde belastingvermindering zal kunnen worden uitgereikt. Daardoor wordt de wet uitgehold, alleszins voor het aanslagjaar 2008, inkomsten van het jaar 2007.