Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1367

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 13 augustus 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Financiėn en Institutionele Hervormingen

Koninklijke Schenking - Onroerende goederen

Koning en Koninklijke familie

Chronologie

13/8/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/9/2008 )
4/9/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1367 d.d. 13 augustus 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

1. Over welke onroerende goederen beschikt de Koninklijke Schenking actueel ? Graag per onroerend goed de juiste oppervlakte/deeloppervlakte, telkens aan de hand van de kadastrale nummers of de GIS-gegevens.

2. Welke bestemming heeft elk van deze onroerende goederen actueel en welke opbrengsten genereren zij desgevallend ?

3. Kan mij voor elk onroerend goed worden meegedeeld welke onroerende voorheffing er werd betaald (laatst beschikbare gegevens) ? Kan in dat verband eveneens worden meegedeeld welke goederen krachtens artikel 253, 3°, van het WIB 92 zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing ?

Antwoord ontvangen op 4 september 2008 :

1 en 3. Er wordt verwezen naar de samenstelling van het onroerend patrimonium zoals weergegeven op de website van mijn departement onder de rubriek « Koninklijke Schenking ». De aanduiding voor elk van de betrokken goederen van hun precieze oppervlakte en van hun statuut op fiscaal vlak zou de verificatie vergen van ongeveer 4 800 kadastrale percelen : dat valt duidelijk buiten het kader van een parlementaire vraag.

2. In 2007 bedroegen de inkomsten van het onroerend patrimonium de som van 3 743 522 euro. Gelet op het privaatrechtelijk karakter van de lastens elk van de medecontractanten bedongen voorwaarden, komt het niet aan de Koninklijke Schenking toe deze in de openbaarheid te brengen.