Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1350

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 31 juli 2008

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Nationale Loterij - Subsidies

Nationale Loterij

Chronologie

31/7/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/9/2008 )
16/9/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1350 d.d. 31 juli 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De artikelen†22 en 23 van de wet van 19†april†2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij schrijft enkele heel algemene regels voor inzake de wijze van bepaling van de bestemming van de subsidies van de Nationale Loterij.

Na heel wat gehakketak in de schoot van de regering in de loop van de maand juli, is er uiteindelijk een akkoord uit de bus gekomen voor de verdeling van deze subsidies.

1. Welke personen hebben zitting in het subsidiecomitť dat krachtens het koninklijk besluit van 4†april†2003 houdende goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht werd ingericht?

2. Welke zijn de regels die door de minister werden vastgelegd voor de beoordeling van de subsidieaanvragen, zoals bedoeld in artikel†1.2. van het protocol bij artikel†25 van het voornoemde beheerscontract?

3. Hoeveel aanvraagdossiers voor subsidie werden ingediend en hoeveel werden er daarvan weerhouden?

4. Volgens welke criteria Ė buiten deze opgesomd in de wet Ė werden deze subsidies verdeeld over de verschillende weerhouden categorieŽn en over de verschillende verenigingen? Is de minister niet van oordeel dat de regels ter zake drastisch moeten worden verfijnd?

5. Kan mij een volledig overzicht worden gegeven van de verdeling van deze subsidies over alle verenigingen en organisaties die hiervoor in aanmerking werden genomen? Graag voor elke organisatie ook de vermelding of deze Franstalig is, Nederlandstalig is of zich tot de tot de twee taalgemeenschappen richt.

6. Kan mij ook een overzicht worden gegeven van de verenigingen/organisaties waarvan de subsidieaanvraag verworpen werd, alsook de reden waarom zij verworpen werd?

Antwoord ontvangen op 16 september 2008 :

Op de zes onderdelen van de vraag van het geachte lid dient er als volgt te worden geantwoord :

1. Het Subsidiecomité bestaat uit de volgende personen :

— De heer Jean-Marc Delporte, voorzitter van de Raad van bestuur van de Nationale Loterij;

— De heer Ivan Pittevils, gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij;

— De heer Hugo Brauwers, lid van de Raad van bestuur van de Nationale Loterij;

— De heer Herman Van Hoorick, lid van de Raad van bestuur van de Nationale Loterij (met pensioen sedert 2 juli 2007);

— De heer Alain Dubois, lid van de Raad van bestuur van de Nationale Loterij;

— Mevrouw Natacha Defeche, lid van de Raad van bestuur van de Nationale Loterij;

— De heer Stéphane Lefebvre, regeringscommissaris (minister van Financiën) en voorzitter van het Subsidiecomité;

— De heer Bart Vandenberghe, regeringscommissaris (Staatssecretaris van Begroting).

2. Ik moet constateren dat geen enkele van mijn voorgangers tot wiens bevoegdheid de Nationale Loterij behoorde, het opportuun heeft gevonden om op een formele manier de regels vast te leggen waarnaar het geachte lid verwijst. Het lijkt mij waarschijnlijk dat hun beslissing om géén formele regels te bepalen geen gevolg is van een vergetelheid, maar integendeel bewust bedoeld is om in alle soepelheid een subsidiëring mogelijk te maken van een brede waaier van projecten, initiatieven en activiteiten die belangwekkend zijn door hun kwaliteit en het als zodanig verdienen om in overweging te worden genomen.

Ondanks de afwezigheid van formele criteria — overigens hebben de in artikel 1.2 van het Protocol betreffende de subsidies (bijlage II bij het beheerscontract dat werd gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij) opgesomde bevoegdheden van het Subsidiecomité hoofdzakelijk betrekking op het uitbrengen van adviezen — neemt het Subsdiecomité in werkelijkheid diverse voorwaardelijke criteria in acht wanneer het subsidie-aanvragen onderzoekt. Zo moeten, bijvoorbeeld, de subsidie-aanvragers privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersonen zijn, zonder enig winstoogmerk (concreet wordt de meerderheid van de subsidie-aanvragers gevormd door VZW's); zo dient elke subsidie-aanvraag vergezeld te gaan van een volledig en nauwkeurig dossier over de bedoeling van de gevraagde subsidie; zo moeten de toegekende subsidies uitsluitend bestemd zijn voor projecten of initiatieven van nationaal prestige die zo mogelijk een zekere naambekendheid genieten (dat criterium leidt tot de bijna systematische afwijzing van elke vraag voor werkingssubsidies); zo kan elke uitbetaling van subsidies enkel gebeuren na overlegging van originele facturen die vergezeld gaan van bewijsstukken.

3. Voor de periode van 1 januari 2008 tot 31 augustus 2008 hebben de diensten van de Nationale Loterij 396 subsidie-aanvragen geregistreerd. Daarvan hebben er 107 een gunstig advies ontvangen van het Subsidiecomité en vervolgens aanleiding gegeven tot het nemen van een besluit waarmee de toekenning van een subsidie juridisch werd bekrachtigd.

4. Ik verwijs het geachte lid naar de beschouwingen die worden uiteengezet in punt 2 hierboven.

5 en 6. Na beraadslaging in de Ministerraad maakt ieder koninklijk besluit tot vastlegging van het subsidieverdelingsplan van een bepaald dienstjaar van de Nationale Loterij het voorwerp uit van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Ik veroorloof mij dus om het geachte lid te verwijzen naar het koninklijk besluit van 28 juli 2008 tot bepaling van het voorlopige subsidieverdelingsplan van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2008, dat verscheen in het Belgisch Staatsblad van 5 augustus 2008.