Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1338

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 31 juli 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Gemeenten - Taalpremies voor ambtenaren die vreemde talen leren

gemeente
veeltaligheid
taalgebruik
loonpremie
Hoofdstedelijk Gewest Brussels

Chronologie

31/7/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/9/2008 )
31/10/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1338 d.d. 31 juli 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de kranten van 18 juli deelt de burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe mee dat hij taalpremies wil toekennen voor gemeenteambtenaren die een vreemde taal aanleren, zodat zij de vreemdelingen in de gemeentelijke diensten in hun eigen taal te woord kunnen staan.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Is het toekennen van taalpremies in dit geval wettelijk?

2. Is het wettelijk dat Brusselse gemeenteambtenaren in functie andere talen dan het Nederlands of Frans gebruiken in hun contacten met het publiek?

Antwoord ontvangen op 31 oktober 2008 :

1.2. De bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen heeft de uitoefening van het administratief toezicht op de gemeenten toevertrouwd aan de gewesten (cf. artikel. 7). Ik verzoek het geachte Lid dan ook zijn vraag te stellen aan mijn collega, de heer minister-president van de regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met de plaatselijke besturen.

Artikel. 17. § 1.De bepalingen van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoordineerd op 18 juli 1966. In zijn binnendiensten, in zijn betrekkingen met de diensten waaronder hij ressorteert en in zijn betrekkingen met de andere diensten van Brussel-Hoofdstad gebruikt iedere plaatselijke dienst, die in Brussel-Hoofdstad gevestigd is, zonder een beroep op vertalers te doen, het Nederlands of het Frans, volgens navolgend onderscheid :

a. indien de zaak gelokaliseerd of lokaliseerbaar is :

  1. uitsluitend in het Nederlandse of in het Franse taalgebied : de taal van dat taalgebied ;

  2. tegelijk in Brussel-Hoofdstad en in het Nederlandse of het Franse taalgebied : de taal van dat taalgebied ;

  3. tegelijk in het Nederlandse en in het Franse taalgebied : de taal van het gebied waar de zaak haar oorsprong vindt ;

  4. tegelijk in het Nederlandse en het Franse taalgebied en in Brussel-Hoofdstad, wanneer zij haar oorsprong vindt in een van de eerste twee gebieden : de taal van dat gebied ;

  5. tegelijk in het Nederlandse en in het Franse taalgebied en in Brussel-Hoofdstad, wanneer zij haar oorsprong vindt in deze laatste : de hierna onder B voorgeschreven taal ;

  6. uitsluitend in Brussel-Hoofdstad de hierna onder B voorgeschreven taal ;

b. indien de zaak niet gelokaliseerd of niet lokaliseerbaar is en :

  1. een ambtenaar van de dienst betreft : de taal van diens toelatingsexamen of bij ontstentenis van zulk examen de taal van de groep waartoe betrokkene behoort op grond van zijn hoofdtaal ;

  2. door een particulier is ingediend : de door deze gebruikte taal ;

  3. geen van de gevallen onder 1° en 2° zich voordoet : de taal van het toelatingsexamen van de ambtenaar aan wie de zaak wordt opgedragen. Indien de ambtenaar geen toelatingsexamen heeft afgelegd, gebruikt hij zijn hoofdtaal.

§ 2. De dienstorders en de onderrichtingen aan het personeel, zomede de formulieren en drukwerken voor de binnendienst worden in het Nederlands en in het Frans gesteld.

§ 3. In zijn betrekkingen met de diensten uit het Nederlandse of het Franse taalgebied, gebruikt iedere plaatselijke dienst uit Brussel-Hoofdstad de taal van dat gebied.”

Artikel. 19. Iedere plaatselijke dienst van Brussel-Hoofdstad gebruikt in zijn betrekkingen met een particulier die door deze gebruikte taal, voor zover die taal het Nederlands of het Frans is.

Er wordt echter aan een privaat bedrijf, dat in een gemeente zonder speciale regeling uit het Nederlandse of het Franse taalgebied gevestigd is, in de taal van die gemeente geantwoord.”

De taalwetgeving staat bijgevolg enkel het gebruik van het Nederlands en het Frans toe.