SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2020-2021 Zitting 2020-2021
________________
9 novembre 2020 9 november 2020
________________
Question écrite n° 7-761 Schriftelijke vraag nr. 7-761

de Stephanie D'Hose (Open Vld)

van Stephanie D'Hose (Open Vld)

au vice-premier ministre et ministre de la Justice, chargé de la Mer du Nord

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
________________
Traite et trafic des êtres humains - Lutte - Articles 77 et 77bis de la loi du 15 décembre 1980 - Application - Incriminations - Chiffres 2019 Mensenhandel en mensensmokkel - Strijd - Artikelen 77 en 77bis van de wet van 15 december 1980 - Toepassing - Strafbaarstellingen - Cijfers voor 2019 
________________
traite des êtres humains
poursuite judiciaire
statistique officielle
mensenhandel
gerechtelijke vervolging
officiële statistiek
________ ________
9/11/2020 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 )
8/12/2020 Intrekking vraag
9/11/2020 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 )
8/12/2020 Intrekking vraag
________ ________
Réintroduction de : question écrite 7-240 Réintroduction de : question écrite 7-240
________ ________
Question n° 7-761 du 9 novembre 2020 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 7-761 d.d. 9 november 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Les articles 77 et 77bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifiés par la loi du 10 août 2055 modifiant diverses dispositions et vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil, et qui est entrée en vigueur le 12 septembre 2005, sont des dispositions pénales proches de celles qui criminalisent les mariages de complaisance.

L'article 77 sanctionne quiconque aide une personne non ressortissante d'un État membre de l'Union européenne (UE) à pénétrer ou à séjourner sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne ou à y transiter.

L'article 77bis sanctionne le trafic des êtres humains, c'est-à-dire le fait de contribuer à permettre l'entrée, le transit ou le séjour sur le territoire belge d'une personne non ressortissante d'un État de l'Union européenne, en vue d'obtenir un avantage patrimonial.

La présente question porte sur une compétence transversale, partagée avec les Communautés, celles-ci étant compétentes pour l'intégration citoyenne et l'insertion dans le marché du travail.

J'aimerais obtenir une réponse chiffrée aux questions suivantes:

1) Combien de dossiers ont-ils été ouverts annuellement au cours des cinq dernières années, en vertu des articles 77 et 77bis de la loi du 15 décembre 1980?

2) Pouvez-vous ventiler les chiffres par arrondissement judiciaire?

3) Pouvez-vous présenter le dernier état d'avancement de ces dossiers et indiquer, le cas échéant, si les poursuites ont donné lieu ou non à une condamnation?

4) Pouvez-vous communiquer les motifs des éventuels classements sans suite?

 

De artikelen 77 en 77bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, die werden gewijzigd door de wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers, en die in werking is getreden op 12 september 2005, zijn strafbepalingen die dicht aanleunen bij de strafbaarstelling van schijnhuwelijken.

Artikel 77 bestraft het helpen van een persoon, die geen onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie (EU), het grondgebied illegaal binnen te komen of aldaar te verblijven, dan wel erdoor te reizen.

Artikel 77bis bestraft mensensmokkel, dit is ertoe bijdragen dat een persoon die geen onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie het grondgebied België, illegaal binnenkomt, erdoor reist of aldaar verblijft, met het oog op het verkrijgen van een vermogensvoordeel.

Het betreft een transversale aangelegenheid met de Gemeenschappen waarbij de Gemeenschappen instaan voor de inburgering en het inschakelen op de arbeidsmarkt.

Graag had ik cijfermateriaal bekomen als antwoord op volgende vragen:

1) Hoeveel dossiers werden jaarlijks geopend en dit de jongste vijf jaar, op basis van artikelen 77 en 77bis van de wet van 15 december 1980?

2) Kan u tevens een opsplitsing maken per gerechtelijk arrondissement?

3) Kan u een overzicht geven van laatste vooruitgangsstaat van deze dossiers en desgevallend ook of vervolging al dan niet tot een veroordeling heeft geleid?

4) Kan u in geval van seponering de reden hiervoor geven?