SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2019-2020 Zitting 2019-2020
________________
17 janvier 2020 17 januari 2020
________________
Question écrite n° 7-294 Schriftelijke vraag nr. 7-294

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

au vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et Ministre de la Coopération au développement

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
________________
Administrations - Membres du personnel ne possédant pas la nationalité belge Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken 
________________
administration publique
fonctionnaire
personnel contractuel
ressortissant de l'UE
ressortissant étranger
statistique officielle
overheidsadministratie
ambtenaar
personeel op contractbasis
EU-onderdaan
buitenlandse staatsburger
officiële statistiek
________ ________
17/1/2020Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020)
10/2/2020Antwoord
17/1/2020Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020)
10/2/2020Antwoord
________ ________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-304
________ ________
Question n° 7-294 du 17 janvier 2020 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 7-294 d.d. 17 januari 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

L'emploi ainsi que la migration et l'intégration sont des matières transversales.

L'article 10 de la Constitution dispose que «seuls les Belges sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers».

Pouvez-me dire, pour chacune des administrations qui relèvent de votre compétence et pour chacune des organisations placées sous votre tutelle, combien de membres du personnel, quel que soit leur statut, ne possèdent pas la nationalité belge?

Pouvez-vous faire une distinction à cet égard selon qu'il s'agit de ressortissants d'États membres de l'Union européenne (UE), de ressortissants de la Confédération suisse ou de l'Espace économique européen (EEE) et de ressortissants de pays tiers?

Pouvez-vous, concernant cette dernière catégorie, indiquer de quels pays il s'agit exactement?

 

Werk alsook migratie en inburgering zijn transversale aangelegenheden.

Artikel 10 van de Grondwet bepaalt dat «alleen Belgen tot de burgerlijke en militaire bedieningen benoembaar zijn, behoudens de uitzonderingen die voor bijzondere gevallen door een wet kunnen worden gesteld».

Kan u mij voor de administraties die onder uw bevoegdheid vallen en voor de organisaties die onder uw voogdij staan, per administratie en per organisatie, meedelen hoeveel personeelsleden, ongeacht hun statuut, niet over de Belgische nationaliteit beschikken?

Kan daarbij een opsplitsing worden gemaakt al naar gelang het gaat om onderdanen van lidstaten van de Europese Unie (EU), onderdanen van de Zwitserse Bondsstaat of de Europese Economische Ruimte (EER), en onderdanen van derde landen?

Kan u wat deze laatste categorie betreft meedelen om welke landen het precies gaat?

 
Réponse reçue le 10 février 2020 : Antwoord ontvangen op 10 februari 2020 :

Je vous renvoie vers la réponse apportée par la première ministre à la question écrite no 7-292.

Ik verwijs u naar het antwoord van de eerste minister op schriftelijke vraag nr. 7-292.