SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2021-2022 Zitting 2021-2022
________________
11 mai 2022 11 mei 2022
________________
Question écrite n° 7-1633 Schriftelijke vraag nr. 7-1633

de Tom Ongena (Open Vld)

van Tom Ongena (Open Vld)

au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Loterie nationale, adjoint à la ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
________________
Rougeole - Maladie - Réfugiés d'Europe de l'Est - Vaccinations - Chiffres et tendances Mazelen - Ziekte - Oost-Europese vluchtelingen - Inentingen - Cijfers en tendensen 
________________
maladie infectieuse
réfugié
vaccination
Ukraine
statistique officielle
politique de la santé
infectieziekte
vluchteling
vaccinatie
Oekraïne
officiële statistiek
gezondheidsbeleid
________ ________
11/5/2022Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 9/6/2022)
27/6/2022Antwoord
11/5/2022Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 9/6/2022)
27/6/2022Antwoord
________ ________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1632 Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1632
________ ________
Question n° 7-1633 du 11 mai 2022 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 7-1633 d.d. 11 mei 2022 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Plusieurs experts disent que les réfugiés ukrainiens qui viennent dans notre pays doivent être vaccinés contre la rougeole (cf. https://www.vrt.be/vrtnws/fr/2022/04/04/des-experts-belges-recommandent-aux-refugies-ukrainiens-de-se-fa/).

La Belgique affiche un bon taux de vaccination (95 %) contre la rougeole chez les moins de vingt ans, même s'il ne s'agit pas d'un vaccin obligatoire. Les enfants reçoivent la première dose à l'âge de douze mois, et la deuxième dose leur est administrée lorsqu'ils ont onze ou douze ans. La vaccination est généralement effectuée par Kind en Gezin / l'ONE, le médecin de famille ou les services de médecine scolaire.

En Ukraine et dans un certain nombre d'autres pays d'Europe de l'Est, la couverture vaccinale est toutefois beaucoup plus faible. «En Ukraine, elle a évolué de 40 à 80 % ces dernières années, mais c'est trop peu pour empêcher la circulation du virus», selon le vaccinologue Pierre Van Damme de l'Université d'Anvers. «C'est pourquoi nous recommandons que les réfugiés ukrainiens soient vaccinés contre la rougeole, mais aussi contre la polio, la coqueluche et le tétanos. Et nous devrions profiter de cette occasion pour donner aux Belges âgés de vingt à quarante ans qui n'ont pas été vaccinés une dose supplémentaire afin de ne pas courir de risque.»

Pour l'année 2019, l'Ukraine a signalé plus de 57 000 cas de rougeole, ce qui représente plus de la moitié du nombre total signalé dans la région européenne de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) (pour la période de janvier à novembre 2019). Dans le cadre d'une réponse globale à l'apparition de ces infections, le Centre ukrainien de santé publique, le Centre d'experts d'État du ministère ukrainien de la Santé publique et l'OMS ont organisé en 2019, dans douze régions du pays, une série d'ateliers de deux jours pour renforcer les aptitudes des équipes régionales d'intervention rapide (cf. https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/measles-and-rubella/news/news/2020/01/strengthening-response-to-measles-outbreak-in-ukraine).

La profonde méfiance qui règne en Ukraine à l'égard des vaccins a permis à la rougeole, infection virale qui tue 367 enfants par jour dans le monde selon les données de l'ONU, de devenir une épidémie qui a infecté, pour la seule année 2019, plus de 58 000 personnes dans ce pays de 42 millions d'habitants (https://www.reuters.com/article/us health measles ukraine insight idUSKBN1XE15T)

La rougeole est une maladie infectieuse qui peut se révéler dangereuse pour les personnes non vaccinées. Elle peut en effet entraîner une méningite ou une encéphalite. Le taux de mortalité est d'environ un pour mille infections, tant chez les enfants que chez les adultes.

Justification du caractère transversal de la question écrite : les actions mises en œuvre dans le cadre de la médecine préventive relèvent de la compétence des Communautés, tandis que la santé publique est une compétence fédérale.

Je souhaite dès lors vous poser les questions suivantes :

1) Combien de cas confirmés de rougeole dénombre-t-on déjà parmi les réfugiés ukrainiens? Serait-il possible d'obtenir une ventilation des chiffres par âge et par sexe? Pouvez-vous également préciser si des décès survenus parmi les réfugiés peuvent être mis en lien avec la rougeole?

2) Chez combien de réfugiés ukrainiens des cas de polio, de coqueluche ou de tétanos ont-ils été constatés? Pouvez-vous fournir une ventilation des chiffres suivant la maladie, le sexe et l'âge?

3) Quelles mesures les autorités ont-elles prises pour empêcher une résurgence de ces maladies qui ont pratiquement disparu dans nos régions? En particulier, des mesures ont-elles été prises en ce qui concerne les réfugiés ukrainiens?

4) Pouvez-vous communiquer les dernières statistiques en ce qui concerne le taux de vaccination contre la rougeole, la polio, la coqueluche ou le tétanos en Belgique? Durant ces trois dernières années, combien de cas spécifiques de l'une des maladies précitées ont été recensés? Pouvez-vous également fournir une ventilation des chiffres par Région?

 

Oekraïense vluchtelingen die naar ons land komen, moeten gevaccineerd worden tegen mazelen, zeggen enkele experts (cf. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/04/04/mazelen-vaccineren/).

In België is er een goede vaccinatiegraad (95 %) tegen de mazelen bij mensen onder de twintig jaar, ook al is het geen verplicht vaccin. Kinderen krijgen de eerste dosis op de leeftijd van twaalf maanden, de tweede dosis volgt als ze elf of twaalf jaar zijn. Dat verloopt doorgaans via Kind en Gezin, de huisarts of de schoolgeneeskundige diensten.

In Oekraïne en een aantal andere Oost-Europese landen ligt de vaccinatiegraad echter een pak lager. «In Oekraïne is die de voorbije jaren geëvolueerd van 40 naar 80 %, maar dat is te weinig om circulatie van het virus tegen te gaan», zegt vaccinoloog Pierre Van Damme van de Universiteit Antwerpen. «Daarom raden we aan om de Oekraïense vluchtelingen te vaccineren tegen mazelen, maar ook tegen polio, kinkhoest en tetanus. En wij moeten van deze opportuniteit gebruik maken om de Belgen tussen twintig en veertig jaar die niet gevaccineerd zijn, een extra dosis te geven zodat we geen risico's lopen.»

Oekraïne had voor 2019 meer dan 57 000 gevallen van mazelen gemeld, wat meer dan de helft is van het totale aantal dat in de Europese regio van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) is gemeld (voor de periode van januari tot november 2019). Als onderdeel van een alomvattende reactie op deze uitbraak hadden het Oekraïense Volksgezondheidscentrum en het «State Expert Centre» van het ministerie van Volksgezondheid en de WGO in 2019 in twaalf regio's van het land een reeks tweedaagse workshops gehouden om de vaardigheden van regionale «rapid-response teams» te vergroten (cf. https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/measles-and-rubella/news/news/2020/01/strengthening-response-to-measles-outbreak-in-ukraine).

Diep wantrouwen tegen vaccins in Oekraïne heeft ertoe geleid dat mazelen, een virus dat volgens gegevens van de Verenigde Naties wereldwijd 367 kinderen per dag doodt, kon uitgroeien tot een epidemie die alleen al in 2019 meer dan 58 000 mensen in het 42 miljoen inwoners tellende land besmette (cf. https://www.reuters.com/article/us-health-measles-ukraine-insight-idUSKBN1XE15T).

De mazelen zijn een infectieziekte die gevaarlijk is voor iedereen die niet ingeënt is. De ziekte kan leiden tot hersenvliesontsteking of hersenontsteking. Het overlijdenscijfer ligt op ongeveer op een op de duizend infecties, zowel bij kinderen als volwassenen.

Wat betreft het transversaal karakter van de schriftelijke vraag: het transversaal karakter van deze vraag ligt in het feit dat de acties in het kader van de preventieve gezondheidszorg tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen behoren, terwijl volksgezondheid een federale bevoegdheid is.

Graag had ik dan ook de volgende vragen voorgelegd:

1) Hoeveel bevestigde gevallen van mazelen onder Oekraïense vluchtelingen zijn er reeds vastgesteld? Zou u dit kunnen uitsplitsen naar leeftijd en geslacht? Kan u ook meedelen of er eventuele overlijdens onder de vluchtelingen hieraan gelinkt kunnen worden?

2) Bij hoeveel Oekraïense vluchtelingen werd polio, kinkhoest of tetanus vastgesteld? Zou u kunnen uitsplitsen naar vastgestelde ziekte, geslacht en leeftijd?

3) Welke maatregelen hebben de autoriteiten genomen om te voorkomen dat deze ziektes, die zo goed als niet meer voorkomen in deze gebieden, terug een opmars kunnen maken? Zijn er in het bijzonder stappen genomen om dit bij Oekraïense vluchtelingen te bewerkstelligen?

4) Zou u de meest recente cijfers kunnen weergeven omtrent de vaccinatiegraad voor mazelen, polio, kinkhoest of tetanus in België in het algemeen? Hoeveel zieken zijn er geweest de jongste drie jaar, specifiek met een van de bovengenoemde ziektes? Zou u dit ook uit kunnen splitsen per Gewest?

 
Réponse reçue le 27 juin 2022 : Antwoord ontvangen op 27 juni 2022 :

Le ministre des Affaires sociales et de la Santé – à qui vous avez également adressé cette question – est en charge de cette matière.

De minister voor Sociale Zaken en Volksgezondheid – aan wie u deze vraag ook richtte – is bevoegd voor deze materie.