SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2020-2021 Zitting 2020-2021
________________
3 mai 2021 3 mei 2021
________________
Question écrite n° 7-1234 Schriftelijke vraag nr. 7-1234

de Alexander Miesen (MR)

van Alexander Miesen (MR)

au premier ministre

aan de eerste minister
________________
Gesetz vom 10. Mai 2007 zur Bekämpfung bestimmter Formen von Diskriminierung, Artikel 29, § 2 - unabhängige Behörde - Bezeichnung - Funktionieren in den drei Landessprachen Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, article 29, § 2 - Organe indépendant - Désignation - Fonctionnement dans les trois langues nationales Gesetz vom 10. Mai 2007 zur Bekämpfung bestimmter Formen von Diskriminierung, Artikel 29, § 2 - unabhängige Behörde - Bezeichnung - Funktionieren in den drei Landessprachen Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, artikel 29, § 2 - Onafhankelijke instantie - Aanwijzing - Werking in de drie landstalen 
________________
lutte contre la discrimination
groupe linguistique
Communauté germanophone
emploi des langues
bestrijding van discriminatie
taalgroep
Duitstalige Gemeenschap
taalgebruik
________ ________
3/5/2021 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 3/6/2021 )
1/6/2021 Antwoord
3/5/2021 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 3/6/2021 )
1/6/2021 Antwoord
________ ________
Aussi posée à : question écrite 7-1276 Aussi posée à : question écrite 7-1276
________ ________
Question n° 7-1234 du 3 mai 2021 : Vraag nr. 7-1234 d.d. 3 mei 2021 :

Diese Frage bezieht sich auf Artikel 77 und 78 der Verfassung.

im Gesetz vom 10. Mai 2007 zur Bekämpfung bestimmter Formen von Diskriminierung gibt das Parlament der Föderalregierung unter Artikel 29, § 2, den Auftrag, eine unabhängige Behörde zu bezeichnen, die Diskriminierungen aufgrund der Sprache prüfen soll. Laut meinen Informationen ist diese Bezeichnung noch nicht erfolgt.

Angesichts der Bemühungen der Deutschsprachigen Gemeinschaft und ihres Parlaments die Deutsche Sprache in Belgien zu fördern und ihre Anwendung gemäß der geltenden Gesetzgebung durchzusetzen, ist die Bezeichnung einer solchen Behörde für die Deutschsprachigen von größtem Interesse.

In dieser Akte erlaube ich mir, Ihnen folgende Frage zu stellen:

1) Wann ist mit der Bezeichnung der besagten Behörde zu rechnen?

2) Wie soll diese Behörde gestaltet werden?

3) Wie soll das Verfahren für Bürger funktionieren, die eine Klage wegen Diskriminierung aufgrund der Sprache einreichen möchten?

4) Wird die Behörde in den drei Landessprachen funktionieren?

_____________

La présente question se rapporte aux articles 77 et 78 de la Constitution.

À l'article 29, § 2, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, le Parlement charge le gouvernement fédéral de désigner un organe indépendant qui devra examiner les discriminations fondées sur la langue. Selon mes informations, cette désignation n'a toujours pas eu lieu.

Compte tenu des efforts fournis par la Communauté germanophone et son parlement pour promouvoir la langue allemande en Belgique et imposer son utilisation conformément à la législation en vigueur, la désignation d'un tel organe est de la plus haute importance pour les germanophones.

Dans le cadre de ce dossier, je me permets de vous poser les questions suivantes :

1) Quand peut-on s'attendre à la désignation de l'organe précité ?

2) Comment devrait être structuré cet organe ?

3) Quelle devrait être la procédure à suivre par les citoyens qui souhaitent déposer une plainte concernant une discrimination fondée sur la langue ?

4) L'organe fonctionnera-t-il dans les trois langues nationales ?

 

Diese Frage bezieht sich auf Artikel 77 und 78 der Verfassung.

im Gesetz vom 10. Mai 2007 zur Bekämpfung bestimmter Formen von Diskriminierung gibt das Parlament der Föderalregierung unter Artikel 29, § 2, den Auftrag, eine unabhängige Behörde zu bezeichnen, die Diskriminierungen aufgrund der Sprache prüfen soll. Laut meinen Informationen ist diese Bezeichnung noch nicht erfolgt.

Angesichts der Bemühungen der Deutschsprachigen Gemeinschaft und ihres Parlaments die Deutsche Sprache in Belgien zu fördern und ihre Anwendung gemäß der geltenden Gesetzgebung durchzusetzen, ist die Bezeichnung einer solchen Behörde für die Deutschsprachigen von größtem Interesse.

In dieser Akte erlaube ich mir, Ihnen folgende Frage zu stellen:

1) Wann ist mit der Bezeichnung der besagten Behörde zu rechnen?

2) Wie soll diese Behörde gestaltet werden?

3) Wie soll das Verfahren für Bürger funktionieren, die eine Klage wegen Diskriminierung aufgrund der Sprache einreichen möchten?

_____________

Deze vraag heeft betrekking op de artikelen 77 en 78 van de Grondwet.

In de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, artikel 29, § 2, geeft het parlement de federale regering de opdracht een onafhankelijk orgaan aan te wijzen die discriminatie op grond van taal moet onderzoeken. Volgens mijn informatie is deze aanwijzing nog niet gebeurd.

Gelet op de inspanningen van de Duitstalige Gemeenschap en haar Parlement om de Duitse taal in België te bevorderen en het gebruik ervan af te dwingen overeenkomstig de geldende wetgeving, is de aanwijzing van een dergelijke instantie van het grootste belang voor de Duitstaligen.

In dit verband ben ik zo vrij u de volgende vragen te stellen:

1) Wanneer wordt de aanwijzing van deze instantie verwacht?

2) Hoe moet deze instantie worden vormgegeven?

3) Hoe moet de procedure verlopen voor burgers die een klacht wegens discriminatie op grond van taal willen indienen?

4) Zal de instantie in de drie landstalen functioneren?

4) Wird die Behörde in den drei Landessprachen funktionieren?

 
Réponse reçue le 1 juin 2021 : Antwoord ontvangen op 1 juni 2021 :

Cette question relève de la compétence du secrétaire d'État à l'Égalité des genres, à l'Égalité des chances et à la Diversité, Madame Schlitz.

Deze vraag valt onder de bevoegdheid van de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, mevrouw Schlitz.