SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2012-2013 Zitting 2012-2013
________________
19 juin 2013 19 juni 2013
________________
Question écrite n° 5-9363 Schriftelijke vraag nr. 5-9363

de Nele Lijnen (Open Vld)

van Nele Lijnen (Open Vld)

à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
________________
Transports par voie ferrée - Substances chimiques et toxiques - Contenu - Communication vers les administrations communales Transporten over spoor - Chemische en giftige stoffen - Inhoud - Communicatie naar gemeentebesturen 
________________
transport ferroviaire
transport de marchandises dangereuses
statistique officielle
commune
substance toxique
produit chimique
vervoer per spoor
vervoer van gevaarlijke stoffen
officiële statistiek
gemeente
giftige stof
chemisch product
________ ________
19/6/2013 Verzending vraag
18/9/2013 Rappel
12/11/2013 Rappel
13/12/2013 Herkwalificatie
23/1/2014 Antwoord
19/6/2013 Verzending vraag
18/9/2013 Rappel
12/11/2013 Rappel
13/12/2013 Herkwalificatie
23/1/2014 Antwoord
________ ________
Aussi posée à : question écrite 5-9364
Requalifiée en : demande d'explications 5-4566
Aussi posée à : question écrite 5-9364
Requalifiée en : demande d'explications 5-4566
________ ________
Question n° 5-9363 du 19 juin 2013 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-9363 d.d. 19 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

En Belgique, des substances chimiques et toxiques sont quotidiennement transportées par voie ferrée. La catastrophe de Wetteren montre combien il importe de savoir avec précision quelles substances dangereuses sont transportées. Une enquête nous apprend que les communes belges traversées par de tels transports ignorent la nature des substances transportées, le nombre de transports par jour et les moments précis où ces transports s'effectuent. Les administrations provinciales ignorent également le contenu exact de ces transports. Infrabel serait la seule à pouvoir connaître le contenu précis de ces transports par voie ferrée. Afin que les communes puissent au mieux parer à toute calamité, il me semble quand même important qu'elles soient informées de tels transports.

C'est pourquoi j'aimerais poser les questions suivantes à la ministre.

1) Quelles instances sont-elles informées du contenu des transports quotidiens par voie ferrée ?

2) J'aimerais obtenir un aperçu des communes traversées par de tels transports, des substances concernées et du nombre de transports.

3) Estimez-vous que les administrations communales doivent être mieux informées de tels transports ?

4) Envisagez-vous des démarches pour mieux informer les communes à ce sujet ?

 

In België vinden dagelijks meerdere transporten van chemische en giftige stoffen plaats via het spoor. De treinramp in Wetteren toont duidelijk aan hoe belangrijk het is dat men exact weet over welke gevaarlijke stoffen het gaat. Een rondvraag leert ons dat de Belgische gemeentes waardoor dergelijke transporten plaatsvinden, niet op de hoogte zijn over welke stoffen het gaat, hoeveel keer per dag die transporten plaatsvinden en wanneer ze exact plaatsvinden. Ook de provinciebesturen kennen de exacte inhoud van die transporten niet. De enige die zou kunnen weten wat er wanneer precies vervoerd wordt over het spoor zou Infrabel zijn. Opdat gemeentes zich op de best mogelijke manier zouden kunnen voorbereiden op calamiteiten lijkt het mij toch niet onbelangrijk dat zij van dergelijke transporten op de hoogte worden gesteld.

Ik heb daarom volgende vragen voor de geachte minister:

1) Welke instanties zijn op de hoogte van wat er dagelijks via het spoor wordt vervoerd?

2) Graag had ik een overzicht gekregen van de gemeentes waardoor dergelijke transporten plaatsvinden, over welke stoffen het gaat en hoeveel keer dergelijk transport plaatsvindt.

3) Bent u van mening dat gemeentebesturen beter moeten worden geïnformeerd over dergelijke transporten?

4) Zult u stappen ondernemen om gemeentes daaromtrent beter te informeren?

 
Réponse reçue le 23 janvier 2014 : Antwoord ontvangen op 23 januari 2014 :

1. Le conducteur du train a connaissance de ce que le train contient et ce, au moyen d’une lettre de voiture qui se trouve dans la locomotive. En outre, le « Traffic Control » d’Infrabel est au courant des marchandises qui se trouvent dans le train. Cette information est reprise dans leur système informatique.

2. Il est impossible de donner une réponse à votre question. Chaque commune située près d’un chemin de fer a déjà été confrontée au transport de substances chimiques et/ou toxiques. Je tiens aussi à dire immédiatement que nombre de ces substances sont transportées par camion ou par bateaux de navigation intérieure.

3. et 4. Mes services organisent à l’heure actuelle des séances d’information dans les différentes provinces auxquelles les bourgmestres sont invités afin de les sensibiliser à et de les informer sur la planification d’urgence et la gestion de crise. A l’occasion de ces séances d’information, l’accent est notamment mis sur l’importance d’une analyse approfondie des risques présents sur leur territoire qui constitue la base d’une planification d’urgence efficace à leur niveau. Pour mener à bien cette mission, les bourgmestres disposent d’une cellule de sécurité dans laquelle sont représentés les différents services intervenants et à laquelle les bourgmestres peuvent inviter des experts en fonction du risque abordé, comme par exemple la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) ou Infrabel. Le débriefing de l’accident de Wetteren nous permettra également d’identifier les actions à entreprendre pour améliorer la sécurité en la matière et de déterminer si des actions au niveau de l’information des autorités locales doivent être menées et par qui.

1. De bestuurder van de trein weet wat er in de trein zit door middel van de vrachtbrief die zich in de locomotief bevindt. Daarenboven is ook traffic control van Infrabel op de hoogte van hetgeen in de goederentreinen aanwezig is, doordat die informatie opgenomen is binnen hun datasysteem.

2. Het is onmogelijk een antwoord te verstrekken op uw vraag. Bijna elke gemeente die in de buurt van een spoorlijn ligt, zal al wel eens te maken gehad hebben met een vervoer van chemische en/of giftige stoffen. Ik wil hierbij wel meteen stellen dat een aantal van die stoffen ook met een vrachtwagen of via een binnenschip vervoerd worden.

3. en 4. Vanuit mijn diensten worden er momenteel infosessies georganiseerd in de verschillende provincies waarbij de burgemeesters uitgenodigd worden teneinde ze te sensibiliseren en te informeren over de noodplanning en het crisisbeheer. Het accent wordt hierbij gelegd op het belang van een grondige analyse van de risico’s die op hun grondgebied aanwezig zijn en die een basis vormen voor een efficiënte noodplanning op hun niveau. Teneinde deze taak uit te kunnen voeren, beschikken de burgemeesters over een veiligheidscel waarin de verschillende tussenkomende diensten vertegenwoordigd zijn en waarbij de burgemeesters ook experten in functie van het voorliggende risico kan uitnodigen, zoals bijvoorbeeld van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) of Infrabel. De debriefing van het ongeval te Wetteren zal eveneens toelaten de acties te identificeren die genomen dienen te worden teneinde de veiligheid inzake deze materie te verhogen, en te bepalen of en door wie van de lokale autoriteiten er acties op het vlak van informatie ondernomen dienen te worden.