SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2012-2013 Zitting 2012-2013
________________
5 juin 2013 5 juni 2013
________________
Question écrite n° 5-9233 Schriftelijke vraag nr. 5-9233

de Nele Lijnen (Open Vld)

van Nele Lijnen (Open Vld)

au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
________________
Le coronavirus Het coronavirus 
________________
maladie infectieuse
prévention des maladies
infectieziekte
voorkoming van ziekten
________ ________
5/6/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode
5/6/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode
________ ________
Requalification de : demande d'explications 5-3561
Aussi posée à : question écrite 5-9234
Requalification de : demande d'explications 5-3561
Aussi posée à : question écrite 5-9234
________ ________
Question n° 5-9233 du 5 juin 2013 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-9233 d.d. 5 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

En France, au début du mois de mai, on a observé un deuxième cas d'infection par le nouveau coronavirus. Le nouveau coronavirus (nCoV) appartient à la famille du bien connu virus du SRAS et se rencontre surtout dans les pays du Golfe. En ce moment, on a répertorié 34 cas, surtout dans ces pays du Golfe mais aussi en France actuellement et auparavant en Grande-Bretagne et en Allemagne. Vingt personnes sont déjà décédées à cause d'une infection par ce virus, cela signifie qu'il est extrêmement mortel. La virus est, selon les virologues belges, difficilement transmissible entre êtres humains mais l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a mis en garde, depuis Ryad (Arabie Saoudite) sur le fait que le virus serait simplement transmissible par des contacts étroits entre personnes. Comme le nouveau coronavirus n'a été découvert qu'en septembre, il y a encore peu d'informations sur l'évolution de la maladie. Il est très clair que le virus se trouve essentiellement au Moyen-Orient et que les malades européens qui ont été contaminés avaient été peu de temps auparavant au Moyen-Orient. Quoique on n'ait observé que peu de cas en Europe, il me semble tout de même nécessaire de prendre des mesures pour empêcher une éventuelle dissémination en Belgique et en Europe, d'autant plus que le virus semble être plus facilement transmissible qu'on ne l'avait cru.

Voici mes questions pour la ministre :

1) A-t-on déjà pris des dispositions spécifiques pour empêcher la dissémination du nouveau coronavirus ? Si oui, lesquelles ?

2) Si non, prendrez-vous des mesures pour empêcher la dissémination ? Quelles mesures envisagez-vous et dans quels délais ?

3) Les voyageurs revenant du Moyen-Orient sont-ils prévenus ou sont-ils soumis à un contrôle spécial à leur arrivée ? Si non, le prévoyez-vous à l 'avenir ?

4) Y a-t-il des directives particulières pour l'accueil de ces personnes dans les hôpitaux ? Si l'on observe une infection à coronavirus, ces personnes devraient être mises en quarantaine. Des lits sont-ils disponibles à cet usage ?

 

In Frankrijk werd begin mei een tweede besmetting vastgesteld met het nieuwe coronavirus. Het Nieuwe Corona Virus (nCoV) behoort tot dezelfde familie als het bekende Sarsvirus en komt vooral voor in de Golfstaten. Op dit moment zijn 34 gevallen bekend, vooral in deze golfstaten maar nu dus ook in Frankrijk en eerder al in Groot-Brittannië en Duitsland. Twintig mensen overleden reeds aan dit virus, wat wil zeggen dat het extreem dodelijk is. Het virus is volgens Belgische virologen moeilijk overdraagbaar van mens tot mens maar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwde op 12 mei vanuit Ryad (Saoedi-Arabië) dat het virus eenvoudig overdraagbaar zou zijn door dicht contact van mens tot mens. Omdat het nieuwe coronavirus pas in september is ontdekt, is er weinig informatie bekend over het ziekteverloop. Het is zeer duidelijk dat het virus vooral voorkomt in het Midden-Oosten en dat de Europese patiënten die eraan bezwijken, kort daarvoor in het Midden-Oosten zijn geweest. Ook al zijn nog maar weinig gevallen vastgesteld binnen Europa, lijkt het mij toch noodzakelijk dat maatregelen worden genomen om eventuele verspreiding binnen België en Europa tegen te gaan, zeker nu blijkt dat het virus makkelijker overdraagbaar is dan eerst gedacht.

Ik heb daarom volgende vragen voor de minister:

1) Zijn er reeds specifieke maatregelen genomen om de verspreiding van het nieuwe Coronavirus tegen te gaan? Zo ja, welke?

2) Zo nee, zult u maatregelen nemen om de verspreiding tegen te gaan? Welke maatregelen en welke timing stelt u in het vooruitzicht?

3) Worden reizigers die terugkomen uit het Midden-Oosten gewaarschuwd of speciaal gescreend bij terugkomst? Indien niet, verwacht u dat dit in de toekomst wel zou gebeuren?

4) Zijn er speciale richtlijnen voor ziekenhuizen om deze mensen op te vangen? Wanneer het coronavirus zou worden vastgesteld, moeten deze mensen in quarantaine. Zijn hiervoor bedden beschikbaar?