SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2012-2013 Zitting 2012-2013
________________
22 avril 2013 22 april 2013
________________
Question écrite n° 5-8821 Schriftelijke vraag nr. 5-8821

de Bert Anciaux (sp.a)

van Bert Anciaux (sp.a)

au secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, et secrétaire dÉtat à la Politique scientifique, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________________
Internés - Indemnité d'incapacité de travail - Tableau général Geïnterneerden - Uitkering wegens arbeidsongeschiktheid - Overzicht 
________________
internement psychiatrique
incapacité de travail
libération conditionnelle
assurance d'invalidité
défense sociale
opname in psychiatrische kliniek
arbeidsongeschiktheid
voorwaardelijke invrijheidstelling
invaliditeitsverzekering
sociaal verweer
________ ________
22/4/2013Verzending vraag
24/7/2013Rappel
14/11/2013Antwoord
22/4/2013Verzending vraag
24/7/2013Rappel
14/11/2013Antwoord
________ ________
Aussi posée à : question écrite 5-8819
Aussi posée à : question écrite 5-8820
Aussi posée à : question écrite 5-8819
Aussi posée à : question écrite 5-8820
________ ________
Question n° 5-8821 du 22 avril 2013 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-8821 d.d. 22 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Les personnes internées qui reçoivent une allocation d'incapacité de travail peuvent la conserver (partiellement) durant leur internement. Ceux qui ont quelqu'un à charge peuvent en conserver la totalité. S'il n'y a personne à charge, l'allocation est diminuée de moitié.

Voici mes questions.

1) Combien de personnes détenues dans une prison ou internées dans une institution de défense sociale bénéficient-elles d'une indemnité complète ? Combien reçoivent-elles une demi-indemnité ?

2) Cette indemnité est-elle versée intégralement au bénéficiaire ou l'institution où il réside en perçoit-elle une partie ?

3) Combien de personnes internées en liberté à l'essai bénéficient-elles d'une indemnité ? Celles qui n'ont personne à charge reçoivent-elles une indemnité complète lorsqu'elles sont libérées à l'essai ?

 

Geïnterneerden die een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid ontvingen kunnen die (gedeeltelijk) behouden tijdens hun opsluiting. Personen met iemand ten laste behouden het volledige bedrag. Bij personen zonder iemand ten laste wordt de uitkering gehalveerd.

Hierover de volgende vragen.

1) Hoeveel geïnterneerden die zijn opgesloten in de gevangenis of in een instelling ter bescherming van de maatschappij genieten een volledige en hoeveel een halve uitkering?

2) Gaat die uitkering integraal naar de gerechtigde of ontvangt de instelling waar ze verblijven ook een deel?

3) Hoeveel geïnterneerden die vrij op proef zijn genieten een uitkering? Krijgen personen die niemand ten laste hebben een volledige uitkering wanneer ze vrij op proef zijn?

 
Réponse reçue le 14 novembre 2013 : Antwoord ontvangen op 14 november 2013 :

En réponse à votre question, je peux vous communiquer ce qui suit :

Avant toutes choses, je vous confirme que si le titulaire reconnu incapable de travailler est considéré comme un titulaire sans charge de famille, il n’a droit, en cas d’internement, qu’à la moitié du montant de l’indemnité d’incapacité de travail auquel il aurait pu prétendre s’il n’avait pas été interné [article 233, alinéa premier, de l’AR du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (assurance indemnités des travailleurs salariés) et article 32 de l’AR du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants (assurance indemnités des travailleurs indépendants)]. La ratio legis de cette réduction de moitié de l’indemnité est que, pendant la durée de l’internement, certains coûts d’entretien sont pris en charge par l’institution où l’intéressé est interné.

1. Il n’y a pas de chiffres précis concernant le nombre de titulaires en incapacité de travail qui sont internés. Les tableaux suivants présentent néanmoins, pour la période d’invalidité, le nombre de titulaires en incapacité de travail, isolés et cohabitants, dans l’assurance indemnités des travailleurs salariés et dans l’assurance indemnités des travailleurs indépendants qui ont été privés de liberté (il ne s’agit donc pas uniquement des personnes internées) et qui ont également perçu une indemnité d’invalidité.

Indépendants/Zelfstandigen

Invalidité/Invaliditeit

2007

2008

2009

2010

2011


Isolés/Alleenstaanden

Cas/Gevallen

16

14

11

7

10


Cohabitants/Samenwonenden

Cas/Gevallen

3

7

3

0

3


Total sans les cas avec charge de famille/Totaal gevallen zonder gezinslast

Cas/Gevallen

19

21

14

7

13


Le Service des Indemnités de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) ne dispose pas de statistiques concernant les personnes avec charge de famille. Étant donné que ces personnes conservent l’intégralité de leurs indemnités, elles ne sont pas codées séparément.

En ce qui concerne la période d’incapacité de travail primaire, les données chiffrées ne sont pas disponibles. Les dépenses en incapacité de travail primaire sont donc actuellement communiquées globalement et non individuellement.

Salariés/Loontrekkenden

Invalidité/Invaliditeit

2007

2008

2009

2010

2011

Isolés/Alleenstaanden

Cas/Gevallen

456

523

571

619

642

Cohabitants/Samenwonenden

Cas/Gevallen

260

241

234

260

276

Total sans les cas avec charge de famille/Totaal gevallen zonder gezinslast

Cas/Gevallen

716

764

805

879

918


2. En tant qu’organisme de paiement des indemnités, l’organisme assureur  n’octroie au titulaire reconnu en incapacité de travail qu’une indemnité totale ou une demi-indemnité (selon le cas). L’assurance indemnités ne verse aucune indemnité à l’institution où est interné un assuré reconnu en incapacité de travail.

3. Il n’y a pas de chiffres concrets disponibles quant au nombre d’assurés en incapacité de travail  internés qui sont libérés conditionnellement ou provisoirement. Lorsqu’une personne internée sans charge de famille est libérée provisoirement ou conditionnellement, elle peut prétendre à l’intégralité du montant de l’indemnité d’incapacité de travail étant donné que dans cette situation elle doit elle-même prendre  en charge ses coûts d’entretien (article 233, alinéa 2, de l’AR du 3 juillet 1996).

In antwoord op uw vraag kan ik u het volgende meedelen:

Vooreerst bevestig ik dat als de arbeidsongeschikt erkende gerechtigde te beschouwen is als een gerechtigde zonder gezinslast, hij in geval van internering slechts recht heeft op de helft van het bedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering waarop hij aanspraak had kunnen maken indien hij niet geïnterneerd was geweest (artikel 233, eerste lid van het K.B. van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (uitkeringsverzekering voor loontrekkenden) en artikel 32 van het K.B. van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten (uitkeringsverzekering voor zelfstandigen)). De ratio legis van deze halvering van de uitkering is dat tijdens de internering een aantal kosten voor het levensonderhoud ten laste worden genomen door de instelling waarin de betrokkene is geïnterneerd.

1. Er zijn geen precieze cijfers beschikbaar over het aantal arbeidsongeschikte gerechtigden dat geïnterneerd is. De onderstaande tabellen geven wel voor het tijdvak van invaliditeit het aantal alleenstaande en samenwonende arbeidsongeschikte gerechtigden in de uitkeringsverzekering voor loontrekkenden en in de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen weer die van hun vrijheid beroofd waren (het gaat dus niet enkel om de geïnterneerden) en tevens een invaliditeitsuitkering ontvingen.

Indépendants/Zelfstandigen

Invalidité/Invaliditeit

2007

2008

2009

2010

2011


Isolés/Alleenstaanden

Cas/Gevallen

16

14

11

7

10


Cohabitants/Samenwonenden

Cas/Gevallen

3

7

3

0

3


Total sans les cas avec charge de famille/Totaal gevallen zonder gezinslast

Cas/Gevallen

19

21

14

7

13


De Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) beschikt niet over statistisch cijfermateriaal voor wat betreft de personen met gezinslast. Aangezien deze personen hun volledige uitkering behouden, worden deze niet apart gecodeerd.

Voor wat betreft de periode van primaire arbeidsongeschiktheid is er eveneens geen cijfermateriaal beschikbaar. De uitgaven in primaire arbeidsongeschiktheid worden voorlopig enkel globaal en dus niet individueel meegedeeld.

Salariés/Loontrekkenden

Invalidité/Invaliditeit

2007

2008

2009

2010

2011

Isolés/Alleenstaanden

Cas/Gevallen

456

523

571

619

642

Cohabitants/Samenwonenden

Cas/Gevallen

260

241

234

260

276

Total sans les cas avec charge de famille/Totaal gevallen zonder gezinslast

Cas/Gevallen

716

764

805

879

918


2. De verzekeringsinstelling kent als uitbetalingsinstelling van de uitkeringen enkel een hele of halve uitkering (naargelang het geval) aan de arbeidsongeschikt erkende gerechtigde toe. Door de uitkeringsverzekering wordt geen vergoeding aan de instelling betaald waarin de arbeidsongeschikt erkende geïnterneerde verblijft.

3. Er zijn geen concrete cijfers beschikbaar van het aantal arbeidsongeschikte geïnterneerden dat voorwaardelijk of voorlopig in vrijheid is gesteld. Als de geïnterneerde zonder gezinslast voorlopig of voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld, kan hij aanspraak maken op het volledige bedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering omdat hij in dat geval volledig zelf dient in te staan voor zijn levensonderhoud (artikel 233, tweede lid van het K.B. van 3. juli 1996).