SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2012-2013 Zitting 2012-2013
________________
22 avril 2013 22 april 2013
________________
Question écrite n° 5-8819 Schriftelijke vraag nr. 5-8819

de Bert Anciaux (sp.a)

van Bert Anciaux (sp.a)

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
________________
Internés - Indemnité d'incapacité de travail - Tableau général Geïnterneerden - Uitkering wegens arbeidsongeschiktheid - Overzicht 
________________
internement psychiatrique
incapacité de travail
libération conditionnelle
assurance d'invalidité
défense sociale
opname in psychiatrische kliniek
arbeidsongeschiktheid
voorwaardelijke invrijheidstelling
invaliditeitsverzekering
sociaal verweer
________ ________
22/4/2013 Verzending vraag
24/5/2013 Antwoord
22/4/2013 Verzending vraag
24/5/2013 Antwoord
________ ________
Aussi posée à : question écrite 5-8820
Aussi posée à : question écrite 5-8821
Aussi posée à : question écrite 5-8820
Aussi posée à : question écrite 5-8821
________ ________
Question n° 5-8819 du 22 avril 2013 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-8819 d.d. 22 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Les personnes internées qui reçoivent une allocation d'incapacité de travail peuvent la conserver (partiellement) durant leur internement. Ceux qui ont quelqu'un à charge peuvent en conserver la totalité. S'il n'y a personne à charge, l'allocation est diminuée de moitié.

Voici mes questions.

1) Combien de personnes détenues dans une prison ou internées dans une institution de défense sociale bénéficient-elles d'une indemnité complète ? Combien reçoivent-elles une demi-indemnité ?

2) Cette indemnité est-elle versée intégralement au bénéficiaire ou l'institution où il réside en perçoit-elle une partie ?

3) Combien de personnes internées en liberté à l'essai bénéficient-elles d'une indemnité ? Celles qui n'ont personne à charge reçoivent-elles une indemnité complète lorsqu'elles sont libérées à l'essai ?

 

Geïnterneerden die een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid ontvingen kunnen die (gedeeltelijk) behouden tijdens hun opsluiting. Personen met iemand ten laste behouden het volledige bedrag. Bij personen zonder iemand ten laste wordt de uitkering gehalveerd.

Hierover de volgende vragen.

1) Hoeveel geïnterneerden die zijn opgesloten in de gevangenis of in een instelling ter bescherming van de maatschappij genieten een volledige en hoeveel een halve uitkering?

2) Gaat die uitkering integraal naar de gerechtigde of ontvangt de instelling waar ze verblijven ook een deel?

3) Hoeveel geïnterneerden die vrij op proef zijn genieten een uitkering? Krijgen personen die niemand ten laste hebben een volledige uitkering wanneer ze vrij op proef zijn?

 
Réponse reçue le 24 mai 2013 : Antwoord ontvangen op 24 mei 2013 :

En réponse à votre question, je puis vous informer que son contenu relève de la compétence de M. Philippe Courard, secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées.

In antwoord op uw vraag kan ik u mede delen dat de inhoud ervan onder de bevoegdheid valt van mijn collega, de heer Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale zaken, Gezinnen en Personen met een handicap.