SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2012-2013 Zitting 2012-2013
________________
27 mars 2013 27 maart 2013
________________
Question écrite n° 5-8630 Schriftelijke vraag nr. 5-8630

de Yoeri Vastersavendts (Open Vld)

van Yoeri Vastersavendts (Open Vld)

au vice-premier ministre et ministre des Pensions

aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen
________________
Office national des pensions - Jours de maladie Rijksdienst voor pensioenen - Ziektedagen 
________________
Office national des pensions
congé de maladie
statistique officielle
Rijksdienst voor Pensioenen
ziekteverlof
officiële statistiek
________ ________
27/3/2013 Verzending vraag
25/4/2013 Antwoord
27/3/2013 Verzending vraag
25/4/2013 Antwoord
________ ________
Question n° 5-8630 du 27 mars 2013 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-8630 d.d. 27 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le ministre peut-il me communiquer le nombre moyen de jours de maladie par équivalent temps plein pour les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 en ce qui concerne le personnel de l'Office national des pensions ?

 

Kan de geachte minister de gegevens meedelen met betrekking tot het gemiddeld aantal ziektedagen per voltijds equivalent voor de jaren 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012 voor personeel tewerkgesteld bij de Rijksdienst voor pensioenen?

 
Réponse reçue le 25 avril 2013 : Antwoord ontvangen op 25 april 2013 :

En réponse à sa question, j’ai l’honneur de faire savoir à l’honorable membre ce qui suit.

Le nombre moyen de jours d’absence pour maladie du personnel de l’Office national des pensions était de :

Année

Nombre moyen de jours par ETP

2008

16,82

2009

18,32

2010

17,53

2011

16,29

2012

16,08


In antwoord op zijn vragen heb ik de eer om het geachte lid het volgende mee te delen.

Het gemiddeld aantal dagen afwezigheid wegens ziekte voor het personeel tewerkgesteld bij de Rijksdienst voor Pensioenen bedraagt:

Jaar

Gemiddeld aantal dagen per VTE:

2008

16,82

2009

18,32

2010

17,53

2011

16,29

2012

16,08