SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2011-2012 Zitting 2011-2012
________________
6 septembre 2012 6 september 2012
________________
Question écrite n° 5-7001 Schriftelijke vraag nr. 5-7001

de Louis Ide (N-VA)

van Louis Ide (N-VA)

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
________________
Plate-forme eHealth - Applications en développement - Objectif - Date de mise en production eHealth-platform - Toepassingen in ontwikkeling - Doel - In productie-datum 
________________
plate-forme eHealth
eHealth-platform
________ ________
6/9/2012 Verzending vraag
19/6/2013 Herkwalificatie
6/9/2012 Verzending vraag
19/6/2013 Herkwalificatie
________ ________
Requalifiée en : demande d'explications 5-3729 Requalifiée en : demande d'explications 5-3729
________ ________
Question n° 5-7001 du 6 septembre 2012 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-7001 d.d. 6 september 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

La plate-forme eHealth est un outil important qui contribue à améliorer les performances de notre système de soins de santé, notamment en simplifiant les tâches administratives des prestataires et en facilitant les échanges de données.

Cependant, comme son nom l'indique, eHealth n'est qu'une plate-forme qui propose une technologie. Ce sont les applications supportées par la plate-forme qui doivent apporter les authentiques avancées.

1) Eu égard à leur importance, je souhaiterais savoir quelles applications sont actuellement en cours de développement sur la plate-forme eHealth.

2) Je voudrais en outre savoir l'objet de chacune de ces applications et la date prévue de sa mise en production.

 

Het eHealth-platform is een belangrijk hulpmiddel om de performantie van onze gezondheidszorg te bevorderen, onder andere door het vereenvoudigen van de administratieve beslommeringen van de zorgverstrekkers en door een betere uitwisseling van gegevens mogelijk te maken.

Maar zoals uit de naam blijkt is eHealth niet meer dan een platform dat een technologie aanbiedt. Het zijn de toepassingen die op dit platform draaien die de echte winsten moeten opleveren.

1) Gelet op het belang van deze toepassing had ik van u graag geweten welke toepassingen of applicaties voor het eHealth-platform momenteel in ontwikkeling zijn.

2) Bovendien had ik voor elk van deze toepassingen ook graag het doel geweten en de vermoedelijke datum waarop zij in productie gaan.