SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2011-2012 Zitting 2011-2012
________________
31 mai 2012 31 mei 2012
________________
Question écrite n° 5-6379 Schriftelijke vraag nr. 5-6379

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

au ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________________
Société nationale des chemins de fer belges - Infrabel - Puurs - Retard des trains - Comité régional de suivi régularité - Étude - Solution structurelle Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Infrabel - Puurs - Vertraging treinen - Regionaal opvolgingscomité van de stiptheid - Studie - Structurele oplossing 
________________
Société nationale des chemins de fer belges
durée du transport
transport de voyageurs
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vervoersduur
reizigersvervoer
________ ________
31/5/2012Verzending vraag
18/9/2012Antwoord
31/5/2012Verzending vraag
18/9/2012Antwoord
________ ________
Question n° 5-6379 du 31 mai 2012 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-6379 d.d. 31 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

En réponse à la question écrite n° 126 posée à la Chambre par M. Van den Bergh concernant les multiples retards sur la ligne Saint-Nicolas/Malines/Louvain à la hauteur de la gare de Puurs, le ministre a indiqué qu'Infrabel examinait ce dossier en détail et cherchait des solutions, en concertation avec la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB). Le Comité régional de suivi régularité étudie aussi cette problématique.

Ces retards, qui posent problème depuis des années déjà, sont toujours présents. Il s'agit clairement d'un problème structurel.

1) Où en est l'analyse d'Infrabel et quelles sont les possibilités permettant d'apporter une solution structurelle à ce problème ?

2) Quelles sont les conclusions du Comité régional de suivi régularité à ce sujet ?

3) Quelles solutions sont-elles avancées et dans quel délai peuvent-elles être mises en œuvre ?

 

In antwoord op de schriftelijke vraag nr. 126 in de Kamer van de heer Van den Bergh omtrent de veelvuldige vertragingen op de lijn Sint-Niklaas - Mechelen - Leuven ter hoogte van het station van Puurs, deelde de minister mee dat Infrabel deze situatie in detail bestudeert en samen met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) naar mogelijke oplossingen voor dit probleem zoekt. Ook het regionale opvolgingscomité van de stiptheid bestudeert deze aangelegenheid.

Deze vertragingen zijn al jaren een probleem en doen zich tot op heden nog steeds voor. Het gaat hier duidelijk om een structureel probleem.

1) Hoever staat het met de analyse van Infrabel en welke mogelijkheden dienen zich aan om aan deze problematiek een structurele oplossing te geven?

2) Welke zijn de conclusies van het regionale opvolgingscomité van de stiptheid dienaangaande?

3) Welke oplossingen worden naar voor geschoven en binnen welke termijn kunnen deze worden gerealiseerd?

 
Réponse reçue le 18 septembre 2012 : Antwoord ontvangen op 18 september 2012 :
 1. Le groupe Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) m’informe que les problèmes de retard sur la ligne Saint-Nicolas - Malines - Louvain à hauteur de la gare de Puurs étaient dus dans une large mesure au mauvais état des voies. Pour y remédier, des travaux de renouvellement ont été effectués aux voies 1 et 2. Des zones de ralentissement introduites pour les travaux impliquent que la vitesse en vigueur de 40 km/h est réduite à 20 km/h. Les travaux de renouvellement à la voie 2 étaient terminés début décembre 2011 et ceux à la voie 1, le 20 avril 2012. Depuis cette date, la circulation est normalisée sur la ligne en question.

 2. La ponctualité globale (la ponctualité sur le réseau ferré est calculée sur la base du pourcentage de trains ayant moins de 6 minutes de retard – et il s'agit d'une norme internationale) sur la relation IRa Louvain - Saint-Nicolas, était en avril 2012 de 89,8  % à l'arrivée à Louvain et de 85,6 % à l'arrivée à Saint-Nicolas. En mai (après la fin des travaux), la ponctualité à l'arrivée à Louvain s'est améliorée pour atteindre 92,6 %, tandis que celle à l'arrivée à Saint-Nicolas est passée à 91,9 %.

  La pointe matinale obtient de très bons résultats en mai, avec 93,2 % (avril : 86,7 %) à l'arrivée à Louvain, et 94,9 % (avril : 86,4 %) à Saint-Nicolas. La pointe vespérale à l'arrivée à Louvain atteint les 86,7 % (avril : 66,7 %). Il subsiste un problème au niveau de la pointe vespérale en direction de Saint-Nicolas, avec des résultats en matière de ponctualité atteignant 75 % (avril : 61,0 %). Les problèmes proviennent d'un certain nombre de trains de pointe dont le matériel doit être réutilisé pour des trains InterRégions(IR) pratiquement dès leur arrivée. Le moindre retard a ainsi un effet boule de neige.

 3. Les résultats de la relation IRa sont satisfaisants, à l'exception de la pointe vespérale en direction de Saint-Nicolas, où le train P est confronté à des retards en raison de la réutilisation presque immédiate du matériel et du personnel. Des solutions en termes de réaménagement des sillons et des horaires ne sont pas évidentes, étant donné les croisements à voie unique.

  La seule possibilité est un suivi de très près de ces trains en temps réel.

 1. De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-groep deelt me mee dat de vertragingsproblemen op de lijn Sint-Niklaas – Mechelen – Leuven ter hoogte van het station van Puurs waren in belangrijke mate De onderhoudsploeg snel optreedt in alle gevallen die tot zijn bevoegdheid behoren aan de slechte staat van de sporen waren te wijten. Hiervoor werden vernieuwingswerken uitgevoerd aan de sporen 1 en 2. Voor de werken moesten vertragingszones worden ingelegd. In die zones moest de geldende snelheid van 40 km/uur worden teruggebracht tot 20 km/uur. De vernieuwingswerken aan spoor 2 waren begin december 2011 klaar, de werken aan spoor 1 op 20 april 2012. Sinds die datum wordt er opnieuw normaal gereden op de lijn.

 2. De globale stiptheid (de stiptheid op het spoornet wordt berekend op basis van het percentage treinen met minder dan 6 minuten vertraging – en dat is een internationale norm) op de IRa-verbinding Leuven – Sint-Niklaas bedroeg in april 2012 89,8 % bij aankomst in Leuven en 85,6 % bij aankomst in Sint-Niklaas. In mei (na beëindiging van de werkzaamheden) verbeterde de stiptheid bij aankomst in Leuven tot 92,6 % en bij aankomst in Sint-Niklaas tot 91,9 %.

  De ochtendspits scoort in mei zeer goed met 93,2 % (april 86,7 %) bij aankomst Leuven en 94,9 % (april 86,4 %) in Sint-Niklaas. De avondspits bij aankomst in Leuven scoort 86,7 % (april 66,7 %). Er blijft een probleem in de avondspits richting Sint-Niklaas met een stiptheidsscore van 75 % (april 61,0%). De problemen ontstaan door een aantal piekuurtreinen waarvan het materieel praktisch binnen drie minuten na aankomst moet worden hergebruikt voor InterRegio (IR)-treinen. De minste vertraging zorgt dan ook voor een sneeuwbaleffect van vertragingen.

 3. De resultaten van de IRa-verbinding zijn bevredigend behalve voor de avondspits richting Sint-Niklaas waar de P-trein kampt met vertragingen wegens het bijna onmiddellijk opnieuw moeten inzetten van materieel en personeel. Oplossingen op het vlak van de herschikking van rijpaden en dienstregeling liggen niet voor de hand gezien de enkelsporige kruisingen.

  De enige mogelijkheid is het strikte van nabij opvolgen van deze treinen in real-time.