SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2011-2012 Zitting 2011-2012
________________
31 mai 2012 31 mei 2012
________________
Question écrite n° 5-6372 Schriftelijke vraag nr. 5-6372

de Claudia Niessen (Ecolo)

van Claudia Niessen (Ecolo)

à la ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Détenus germanophones - Prisons de la région frontalière - Etablissements de défense sociale - Transferts - Accompagnement en allemand - Services sociaux en allemand - Lantin et Paifve Duitstalige gevangenen - Gevangenissen van de grensstreek - Instellingen van sociaal verweer - Overplaatsingen - Begeleiding in het Duits - Sociale Diensten in het Duits - Lantin en Paifve 
________________
détenu
établissement pénitentiaire
Communauté germanophone
emploi des langues
défense sociale
internement psychiatrique
gedetineerde
strafgevangenis
Duitstalige Gemeenschap
taalgebruik
sociaal verweer
opname in psychiatrische kliniek
________ ________
31/5/2012 Verzending vraag
12/9/2012 Antwoord
31/5/2012 Verzending vraag
12/9/2012 Antwoord
________ ________
Question n° 5-6372 du 31 mai 2012 : (Question posée en français) Vraag nr. 5-6372 d.d. 31 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

Le régime pénitentiaire belge se trouve dans un état délicat. En raison des nombreuses prisons vétustes et surchargées, surtout en Région wallonne, tant les agents de surveillance que les prisonniers sont confrontés à des conditions de travail ou de détention intolérables.

Le 7 septembre 2011, les conditions décrites plus haut ont mené à la fermeture de la prison de Verviers et à son évacuation complète jusqu'en mars de l'année courante. Vu que le bâtiment sera démoli dans un avenir proche et qu'une reconstruction n'a pas encore été décidée, les détenus ont été déplacés - et le seront probablement à long terme - vers la prison de Lantin à Liège.

Comme la prison de Verviers hébergeait également des détenus germanophones, certains services, comme une assistance sociale par exemple, ont été mis à la disposition des prisonniers germanophones en langue allemande, grâce à une administration souple.

Compte tenu que cet accompagnement adapté aux caractéristiques linguistiques des détenus germanophones n'est pas garanti d'office dans la prison de Lantin, je vous pose les questions suivantes :

1) Dans la prison de Lantin, les détenus germanophones bénéficient-ils d'un accompagnement élémentaire en langue allemande ? C'est-à-dire au moins d'une assistance sociale, comme elle était garantie à Verviers ?

2) Compte tenu que Lantin est la seule prison pour femmes de notre région frontalière - les détenues germanophones bénéficient-elles également de ce traitement de base - l'assistance sociale - en langue allemande ?

3) Finalement, il m'a été signalé que même les détenus germanophones aliénés de l'établissement de défense sociale de Paifve n'ont aucun accès à un traitement en langue allemande. Dans le passé, il s'est par exemple avéré impossible d'engager un évaluateur bilingue français-allemand capable de maîtriser la communication avec le détenu. Les gens souffrant d'une maladie mentale n'ont-ils pas un droit particulier à un accompagnement adapté, dont un traitement en langue maternelle est un des aspects essentiels ?

Compte tenu de ce bilan, comment envisagez-vous d'optimiser l'accompagnement en langue allemande des détenus appartenant à la minorité linguistique germanophone - particulièrement dans les prisons de Lantin et de Paifve -, dans le but de leur rendre accessible une plus vaste gamme de services ? A titre d'exemple, je citerai l'engagement de personnel bilingue dans les prisons en région frontalière, sans oublier l'aspect matériel, comme par exemple la mise à disposition de littérature en langue allemande, afin que le régime pénitentiaire belge exerce sa mission de manière efficace et à l'avantage de toutes les personnes concernées ?

 

De toestand van het Belgische gevangenisregime is zeer moeilijk. Door verouderde en overbevolkte gevangenissen, vooral in het Waalse Gewest, hebben zowel de cipiers als de gevangenen te maken met onaanvaardbare werk- of detentieomstandigheden.

Op 7 september 2011 hebben de hierboven beschreven omstandigheden geleid tot de sluiting van de gevangenis van Verviers en de volledige evacuatie ervan tot maart van dit jaar. Aangezien het gebouw in de nabije toekomst zal worden gesloopt en er nog niet over een heropbouw werd beslist, werden de gevangenen verplaatst - vermoedelijk voor lange termijn - naar de gevangenis van Lantin te Luik.

In de gevangenis van Verviers verbleven ook Duitstalige gevangenen. Dankzij een soepele administratie werden sommige diensten, zoals sociale bijstand, voor de Duitstalige gevangenen in het Duits ter beschikking gesteld,.

Die dienstverlening, aangepast aan de taal van de Duitstalige gevangenen, is niet ambtshalve gegarandeerd in de gevangenis van Lantin. Daarom heb ik de volgende vragen aan de minister:

1) Zullen de Duitstalige gevangenen in de gevangenis van Lantin van een elementaire begeleiding in het Duits genieten? Dat betekent op zijn minst een sociaal assistent, zoals was verzekerd in Verviers.

2) Lantin is de enige gevangenis voor vrouwen in de grensstreek. Zullen de vrouwelijke gedetineerden eveneens van die basisbehandeling - sociale bijstand - in het Duits genieten?

3) Ik heb vernomen dat zelfs Duitstalige gevangenen die zijn overgedragen van de instelling van sociaal verweer van Paifve helemaal geen toegang hebben tot een behandeling in het Duits. In het verleden is gebleken dat het bijvoorbeeld onmogelijk was een Frans-Duitse tweetalige evaluator in dienst te nemen die in staat was met de gevangene te communiceren. Hebben mensen die geestesziek zijn, geen bijzonder recht op een aangepaste begeleiding, waarvan een behandeling in de moedertaal een van de essentiële kenmerken is?

Hoe denkt u de Duitstalige begeleiding van de gevangen die tot de Duitse minderheidstaalgroep behoren, te optimaliseren - in het bijzonder in de gevangenissen van Lantin en Paifve - om hun toegang te bieden tot een bredere waaier aan diensten? Als voorbeeld vermeld ik de indienstneming van tweetalig personeel in de gevangenissen in de grensstreek. Zal er daarnaast ook aandacht worden besteed aan het materiële aspect, zoals bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van Duitstalige literatuur, zodat het Belgisch penitentiair regime haar opdracht op een efficiënte manier en in het voordeel van alle betrokkenen vervult?

 
Réponse reçue le 12 septembre 2012 : Antwoord ontvangen op 12 september 2012 :

1. et 2. La prison de Lantin dispose d’une assistante sociale germanophone.

3. Les internés bénéficient d’un accompagnement adapté : un interprète intervient chaque fois que nécessaire.

Que ce soit à la prison de Lantin ou à l’Établissement de défense sociale (EDS) de Paifve, certains agents parlent effectivement allemand, bien que cela ne soit pas exigé lors de leur engagement, et la bibliothèque dispose d’ouvrages en langue allemande.

1. en 2. De gevangenis te Lantin beschikt over een Duitstalige maatschappelijk assistent.

3. De geïnterneerden krijgen een aangepaste begeleiding: een tolk treedt op telkens als dat nodig is.

Zowel in de gevangenis te Lantin als in de Instelling voor sociaal verweer (IBM) te Paifve spreken bepaalde personeelsleden daadwerkelijk Duits, hoewel dat niet geëist wordt bij hun aanwerving. De bibliotheek beschikt daar eveneens over Duitstalige werken.