SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2011-2012 Zitting 2011-2012
________________
29 mars 2012 29 maart 2012
________________
Question écrite n° 5-5984 Schriftelijke vraag nr. 5-5984

de Louis Ide (N-VA)

van Louis Ide (N-VA)

à la ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Internés - Commissions de défense sociale - Composition - Réunions Geïnterneerden - Commissies tot Bescherming van de Maatschappij - Samenstelling - Vergaderingen 
________________
internement psychiatrique
défense sociale
opname in psychiatrische kliniek
sociaal verweer
________ ________
29/3/2012 Verzending vraag
7/6/2012 Antwoord
29/3/2012 Verzending vraag
7/6/2012 Antwoord
________ ________
Question n° 5-5984 du 29 mars 2012 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-5984 d.d. 29 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le dossier relatif aux internements me tient à cœur. En tant que médecin, je considère les internés comme des patients. Cela ne les dispense pas de leur responsabilité s'ils commettent certains faits. Une personne qui est internée mérite un traitement en vue d'une réinsertion dans la société. D'où l'importance des Commissions de défense sociale (CDS). Il convient dès lors de suivre le fonctionnement de ces CDS. Voici mes questions concrètes :

1) La ministre peut-elle fournir par CDS les dates des dernières réunions et ce, pour l'année 2010-2011 ?

2) Peut-elle indiquer qui était présent, par CDS et par réunion ? Ce ne sont pas tellement les noms qui sont importants mais la fonction des personnes présentes (ex. : « médecin », « avocat de la défense », etc).

 

Het dossier inzake de interneringen ligt me na aan het hart, als arts beschouw ik geïnterneerden als patiënten. Dit ontslaat hen niet van de verantwoordelijkheid die ze moeten opnemen wegens het plegen van bepaalde daden. Iemand die geïnterneerd wordt, verdient een behandeling met oog op een reïntegratie in de maatschappij. Vandaar het belang van de Commissies tot Bescherming van de Maatschappij (CMB's). Het is dan ook interessant om de werking van deze CBM's te volgen. Vandaar mijn concrete vragen:

1) Kan de geachte minister per CBM de data van de laatste bijeenkomsten geven en dit voor het jaar 2010-2011?

2) Kan zij per CBM, per vergadering, aangeven wie daar aanwezig is? Hierbij zijn niet zozeer de concrete namen van belang, maar wel de functie van de aanwezigen, bv. "arts", "advocaat verdediging", enz.

 
Réponse reçue le 7 juin 2012 : Antwoord ontvangen op 7 juni 2012 :
  1. L'administration pénitentiaire ne dispose pas de telles données des commissions de défense sociale.

  2. La loi détermine qui siège au sein de la commission : un magistrat qui préside, un avocat ainsi qu'un médecin. L'interné et son conseil assistent évidemment à la réunion. En outre, le directeur de la prison, le psychiatre traitant ou, le cas échéant, l'assistant de justice peu(ven)t être entendu(s).

  1. De penitentiaire administratie beschikt niet over dergelijke gegevens van de commissies tot bescherming van de maatschappij.

  2. De wet schrijft voor wie er in de commissie zetelt: een magistraat die voorzitter is, een advocaat en een geneesheer. De zitting wordt uiteraard bijgewoond door de geïnterneerde en diens raadsman. Daarnaast kan de gevangenisdirecteur, de behandelende psychiater of, in voorkomend geval, de justitieassistent gehoord worden.