SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2011-2012 Zitting 2011-2012
________________
23 décembre 2011 23 december 2011
________________
Question écrite n° 5-4126 Schriftelijke vraag nr. 5-4126

de Inge Faes (N-VA)

van Inge Faes (N-VA)

à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
________________
Protection civile - Personnel, véhicules, interventions et budget - Évolution Civiele bescherming - Personeel, voertuigen, interventies en budget - Evolutie 
________________
protection civile
coût de fonctionnement
burgerbescherming
bedrijfskosten
________ ________
23/12/2011 Verzending vraag
22/3/2012 Antwoord
23/12/2011 Verzending vraag
22/3/2012 Antwoord
________ ________
Réintroduction de : question écrite 5-1373 Réintroduction de : question écrite 5-1373
________ ________
Question n° 5-4126 du 23 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-4126 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

La protection civile constitue la branche opérationnelle fédérale de la sécurité civile. Ses missions sont le renfort à la première ligne et les missions nécessitant des techniques plus spécialisées. La protection civile comprend environ 1 300 membres dont 600 professionnels répartis en six unités opérationnelles pour l’ensemble du territoire national. Elle effectue en moyenne 3 600 interventions par an et dispose de près de 800 véhicules.

Pour mieux comprendre le fonctionnement de la protection civile, je souhaiterais obtenir les statistiques suivantes :

- l'évolution du personnel professionnel et volontaire par unité opérationnelle, ventilée par année depuis 2005 ;

- l'évolution du nombre d'interventions de chaque unité opérationnelle, ventilée par type d'intervention et par année depuis 2005 ;

- l'évolution du nombre de véhicules disponibles pour chaque unité opérationnelle, ventilée par année depuis 2005 et par type de véhicule ;

Je souhaiterais également connaître le budget annuel de la protection civile depuis 2005, réparti selon les catégories suivantes :

- les coûts salariaux tant des professionnels que des volontaires ;

- l'investissement en matériel ;

- le coût de la formation ;

- le coût des interventions.

 

Civiele bescherming vormt de federale operationele tak van de civiele veiligheid. Haar opdrachten zijn de versterking van de eerste lijn en het uitvoeren van taken die meer gespecialiseerde technieken vereisen. De Civiele Bescherming bestaat uit ongeveer 1 300 leden waarvan 600 beroepsmedewerkers, verspreid over zes operationele eenheden voor het hele nationale grondgebied. Ze voert jaarlijks gemiddeld 3 600 interventies uit en beschikt daarvoor over bijna 800 voertuigen.

Om de werking van de Civiele Bescherming beter te kunnen analyseren, had ik graag volgende cijfers gekregen:

- de evolutie van het beroeps- en vrijwilligerspersoneel per operationele eenheid en dit per jaar sinds 2005;

- de evolutie van het aantal en per soort van interventies van elke operationele eenheid, dit per jaar en sinds 2005;

- de evolutie van het aantal voertuigen beschikbaar voor elke operationele eenheid, dit per jaar sinds 2005. Graag had ik deze gegevens verder opgedeeld per type voertuig.

Graag kreeg ik ook het budget per jaar voor de civiele bescherming sinds 2005, met een onderverdeling in volgende subcategorieën:

- de loonkost van zowel het beroepskader als de vrijwilligers;

- de investeringen in materieel;

- de kost van training;

- de kostprijs van de interventies.

 
Réponse reçue le 22 mars 2012 : Antwoord ontvangen op 22 maart 2012 :

L’honorable membre trouvera ci-après la réponse à sa question:

Les réponses aux questions posées par l’honorable sénatrice sont composées de nombreuses données statistiques contenues dans plusieurs tableaux différents. Il n’est pas possible de les expliciter et de les présenter ici.

Les tableaux en question seront transmis à l’honorable membre par courrier postal spécial.

Het geachte lid vindt hierna het antwoord op haar vraag:

De antwoorden op de vragen gesteld door de geachte senator bestaan uit talrijke statistische gegevens die vervat zijn in verschillende tabellen. Het is niet mogelijk om deze hier uitdrukkelijk te formuleren en uiteen te zetten.

De tabellen waarvan sprake zullen per bijzondere post worden overgemaakt aan het geachte lid.