SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2011-2012 Zitting 2011-2012
________________
28 novembre 2011 28 november 2011
________________
Question écrite n° 5-3833 Schriftelijke vraag nr. 5-3833

de Patrick De Groote (N-VA)

van Patrick De Groote (N-VA)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Loi sur les armes - Politique d'autorisation - Informations statistiques Wapenwet - Vergunningsbeleid - Statistische informatie 
________________
arme à feu et munitions
arme personnelle
statistique officielle
répartition géographique
arme de petit calibre
vuurwapen
persoonlijk wapen
officiële statistiek
geografische spreiding
handvuurwapens
________ ________
28/11/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
28/11/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________ ________
Réintroduite comme : question écrite 5-4099 Réintroduite comme : question écrite 5-4099
________ ________
Question n° 5-3833 du 28 novembre 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-3833 d.d. 28 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Afin de pouvoir évaluer la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, je souhaiterais obtenir les informations statistiques suivantes.

1) Depuis l'entrée en vigueur de la loi, quel a été, par province et à Bruxelles, le nombre annuel d'autorisations de détention qui ont été limitées, suspendues ou retirées (article 11, § 1er) ?

2) Quel a été le nombre annuel d'autorisations délivrées par le ministre de la Justice à des requérants n'ayant pas de résidence en Belgique conformément à la procédure prévue par la loi du 11 décembre 1998 (article 11, § 2) ?

3) Depuis l'entrée en vigueur de la loi, quel a été le nombre annuel d'autorisations de détention délivrées à des requérants résidant dans un autre état membre de l'Union européenne (article 11, § 2) ?

4) Depuis l'entrée en vigueur de la loi, quel a été, par province et à Bruxelles, le nombre annuel de permis de port d'arme qui ont été limités, suspendus ou retirés (article 14) ?

5) Un refus d'autorisation de détention d'armes est-il enregistré au niveau national ou bien l'intéressé peut-il introduire une nouvelle demande dans une autre province où il est implanté ?

Si les statistiques de certaines provinces sont indisponibles ou incomplètes pour certaines années :

1) de quelles provinces s'agit-il et quelles sont les raisons invoquées ?

2) quelles mesures a-t-on prises pour éviter ces lacunes à l'avenir ?

 

Graag had ik de volgende statistische informatie gekregen met het oog op de evaluatie van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens:

1) Hoeveel wapenvergunningen werden beperkt, geschorst of ingetrokken (art. 11, §1), uitgesplitst per provincie/Brussel en per jaar sinds de inwerkingtreding van de wet?

2) Hoeveel wapenvergunningen werden door de minister van Justitie verleend aan mensen die geen verblijfplaats in België hebben, overeenkomstig de procedure voorzien door de wet van 11 december 1998 (art. 11, §2), en dit uitgesplitst per jaar?

3) Hoeveel wapenvergunningen werden uitgereikt aan verzoekers die in een andere lidstaat van de EU verblijven (art. 11, §2), per jaar sinds de inwerkingtreding van de wet?

4) Hoeveel wapendrachtvergunningen werden beperkt, geschorst of ingetrokken (art. 14), en dit uitgesplitst per provincie/Brussel en per jaar sinds de inwerkingtreding van de wet?

5) Wordt een weigering van een wapenvergunning nationaal geregistreerd of kan de betrokkene een aanvraag indienen in andere provincie als hij daar een vestigingsplaats heeft?

Indien voor bepaalde jaren statistische gegevens van bepaalde provincies zouden ontbreken of onvolledig zijn:

1) Om welke provincies gaat het en welke redenen worden aangedragen?

2) Welke maatregelen werden genomen om dit in de toekomst te voorkomen?