SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2011-2012 Zitting 2011-2012
________________
25 novembre 2011 25 november 2011
________________
Question écrite n° 5-3801 Schriftelijke vraag nr. 5-3801

de Frank Boogaerts (N-VA)

van Frank Boogaerts (N-VA)

au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de migration et d'asile

aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
________________
Ligne d'information fédérale Een federale infolijn 
________________
relation administration-administré
accès à l'information
téléphone
transparence administrative
support à l'utilisateur
source d'information
information
sensibilisation du public
betrekking tussen overheid en burger
toegang tot de informatie
telefoon
openbaarheid van het bestuur
hulp aan de gebruiker
informatiebron
informatie
bewustmaking van de burgers
________ ________
25/11/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
25/11/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________ ________
Requalification de : demande d'explications 5-809
Réintroduite comme : question écrite 5-4075
Requalification de : demande d'explications 5-809
Réintroduite comme : question écrite 5-4075
________ ________
Question n° 5-3801 du 25 novembre 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-3801 d.d. 25 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le rapport annuel 2010 du médiateur fédéral révèle que le citoyen est en attente d'une ligne d'information (gratuite) de l'autorité fédérale. Cela était déjà évident en 2007 mais aucune suite n'y a été donnée à ce jour.

Mon collègue Ben Weyts a posé différentes questions à ce sujet sous la précédente législature. Dans ses réponses, le premier ministre de l'époque, Herman Van Rompuy, a reconnu que l'on doit tendre vers une ligne d'information commune pour toutes les administrations. Pour la N-VA, les futures initiatives fédérales en la matière doivent s'intégrer dans la politique déjà menée par les entités fédérées. En Flandre, par exemple, une ligne d'information flamande existe déjà.

Selon M. Van Rompuy, le dossier était encore en phase d'étude à ce moment. Un « call for interest » a été lancé, auquel 13 candidats ont réagi.

J'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes.

1. Où en est ce dossier ?

2. Quel est le résultat de la concertation avec les entités fédérées sur l'examen des possibilités de collaboration ?

 

Uit het jaarverslag van de federale Ombudsman 2010 blijkt dat de burger wacht op een (gratis) infolijn van de federale overheid. Dit werd al duidelijk in 2007, maar heeft nog steeds geen gevolg gekregen.

Collega Ben Weyts heeft in de vorige legislatuur hieromtrent verschillende vragen gesteld. In zijn antwoorden erkende toenmalig Eerste minister Van Rompuy dat er moet gestreefd worden naar een gezamenlijke infolijn voor alle overheden. Voor de N-VA moeten toekomstige federale initiatieven ter zake geïntegreerd worden in het reeds gevoerde beleid van de deelstaten. In Vlaanderen bestaat er bijvoorbeeld reeds de Vlaamse Infolijn.

Volgens de heer Van Rompuy zat het dossier toen nog slechts in de studiefase. Er werd een call for interest gelanceerd waarop 13 kandidaten gereageerd hebben.

Graag ontving ik van U, mevrouw de minister, antwoord op deze vragen:

1. Wat is de stand van zaken in dit dossier?

2. Wat is het resultaat van het overleg met de gefedereerde entiteiten om de mogelijkheden inzake samenwerking te onderzoeken?