SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2010-2011 Zitting 2010-2011
________________
9 novembre 2010 9 november 2010
________________
Question écrite n° 5-348 Schriftelijke vraag nr. 5-348

de Richard Miller (MR)

van Richard Miller (MR)

au ministre du Climat et de l'Énergie

aan de minister van Klimaat en Energie
________________
Compteurs électriques intelligents - Coût - Nombre de compteurs à remplacer - Objectif de l'Union européenne (UE) - Agenda Slimme elektriciteitsmeters - Kostprijs - Aantal te vervangen meters - Doelstelling van de Europese Unie (EU) - Agenda 
________________
distribution de l'électricité
appareil de mesure
matériel électrique
consommation d'énergie
elektriciteitsvoorziening
meetapparaat
elektrisch materiaal
energieverbruik
________ ________
9/11/2010Verzending vraag
20/1/2011Antwoord
9/11/2010Verzending vraag
20/1/2011Antwoord
________ ________
Question n° 5-348 du 9 novembre 2010 : (Question posée en français) Vraag nr. 5-348 d.d. 9 november 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

L’Union européenne (UE) exige qu’en 2020, 80 % des compteurs électriques soient « intelligents ».

Par intelligent, on entend des compteurs capables de communiquer efficacement avec les distributeurs d’énergie.

1) Quel est le coût d’un tel investissement en Belgique ?

2) Combien de compteurs devront être remplacés ?

3) Qui va payer la facture ?

4) Quel est l’agenda mis en place pour arriver à rencontrer les objectifs de l’UE ?

 

De Europese Unie (EU) eist dat 80% van de elektriciteitsmeters in 2020 vervangen moeten zijn door “slimme” meters.

Onder “slim” verstaat men meters die op een efficiënte manier met de energiedistributeurs kunnen communiceren.

1) Hoeveel kost een dergelijke investering in België?

2) Hoeveel meters zullen moeten worden vervangen?

3) Wie zal de factuur betalen?

4) Hoe ziet de agenda voor de realisatie van de EU-doelstellingen eruit?

 
Réponse reçue le 20 janvier 2011 : Antwoord ontvangen op 20 januari 2011 :

1) Il convient en premier lieu de remarquer que la mise en œuvre des compteurs intelligents relève en grande partie des compétences des Régions. Il appartiendra à ces dernières de fixer le cadre des investissements à réaliser, investissements desquels dépendra le coût de la mesure.

2) Cette question relève des compétences régionales.

3) En tant que ministre chargé de la protection du consommateur, je veillerai à ce que la répartition des dépenses soit équitable, tout en tenant compte de la prise de risque, du bénéfice à retirer qui devra être équitablement réparti entre les différents acteurs producteurs, GRT, GRD, fournisseurs et clients (industrie, commerce, domestique).

En tout état de cause, il faudra, au préalable et en regard de l'analyse coût/bénéfice des différents systèmes proposés, se prononcer sur l'opportunité de recourir à la possibilité d'exemption que prévoit la directive.

4) L’agenda ne peut être défini de manière figée. Des programmes d’expériences-pilotes sont en cours à l’initiative des gestionnaires de réseau de distribution. En Région flamande, un déploiement massif est envisagé à partir de 2014, dans la mesure où les premières expériences-pilotes s’avèrent être positives. Les autres Régions semblent beaucoup plus réservées pour un ensemble de raisons, dont l’évolution rapide des systèmes intelligents de mesure. Sibelga et ORES ont néanmoins mis en œuvre des expériences-pilotes respectivement dans les Régions de Bruxelles-Capitale et wallonne.

1) In de eerste plaats moet men opmerken dat de plaatsing van intelligente meters grotendeels tot de bevoegdheid van de Gewesten behoort. Het zal aan laatstgenoemde toebehoren om het kader van de te realiseren investeringen te bepalen, investeringen waarvan de kost van de maatregel zal afhangen.

2) Deze vraag behoort tot de gewestelijke bevoegdheden.

3) Als minister belast met de bescherming van de verbruikers, zal ik erover waken dat de verdeling van de uitgaven eerlijk gebeurt, hierbij rekening houdend met het nemen van risico’s, met de winst die kan worden verkregen en die op billijke wijze zal moeten worden verdeeld onder de verschillende producerende medespelers, beheerders van het transportnet, beheerders van het distributienet, leveranciers en klanten (industrie, handel, binnenland).

Hoe dan ook zal het voorafgaand en ten opzichte van de kosten/baten-analyse van de verschillende voorgestelde systemen noodzakelijk zijn zich uit te spreken over het nut zich te beroepen op de mogelijkheid van vrijstelling die de richtlijn voorziet.

4) De agenda kan niet als iets verstard worden bepaald. Programma’s met pilootproefnemingen zijn aan de gang op initiatief van de beheerders van het distributienet. In het Vlaamse Gewest wordt een massieve ontplooiing verwacht vanaf 2014, voor zover dat de eerste pilootproefnemingen positief uitvallen. De overige Gewesten blijken veel terughoudender te zijn om een geheel van redenen, waaronder de vlugge evolutie van de intelligente meetsystemen. Sibelga en ORES hebben desondanks pilootproefnemingen uitgewerkt, respectievelijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest.