SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2011-2012 Zitting 2011-2012
________________
18 novembre 2011 18 november 2011
________________
Question écrite n° 5-3366 Schriftelijke vraag nr. 5-3366

de Bert Anciaux (sp.a)

van Bert Anciaux (sp.a)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Arriéré judiciaire - Juges retraités - Rappel - Juge suppléant - Concrétisation Gerechtelijke achterstand - Gepensioneerde rechters - Terugroeping - Plaatsvervangend rechter - Concretisering 
________________
arriéré judiciaire
juge
gerechtelijke achterstand
rechter
________ ________
18/11/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
18/11/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________ ________
Question n° 5-3366 du 18 novembre 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-3366 d.d. 18 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

L'arriéré judiciaire considérable s'explique certainement aussi par le nombre insuffisant de juges disponibles. Dans ce contexte, la proposition du ministre apparaît donc plausible car en permettant aux juges retraités de travailler comme juges suppléants, on pourra peut-être renforcer sensiblement le potentiel. Le ministre n'était pas en mesure de dire dans quelle mesure ce projet se concrétiserait. En outre, certains juges ont réagi plutôt négativement, estimant que cette proposition pourrait bien avoir l'effet inverse et encourager les juges à partir à la retraite avec la conviction de pouvoir continuer à assumer certaines missions au choix en tant que juges suppléants.

Voici mes questions à ce sujet.

1) Dans quelle mesure la proposition du ministre d'offrir aux juges retraités l'occasion de siéger comme juges suppléants s'est-elle déjà concrétisée ? Toutes les conditions de la mise en œuvre de ce projet sont-elles déjà remplies ? Dans l'affirmative, ce projet est-il donc opérationnel ? Dans la négative, dans quel délai et moyennant quelles décisions spécifiques le ministre prévoit-il la concrétisation de son projet ? En résumé, quand les premiers juges retraités pourront-ils siéger comme juges suppléants ?

2) Comment le ministre réagit-il aux critiques formulées à l'encontre de sa proposition, selon lesquelles elle poussera les juges à prendre leur retraite avec moins de réticence dès lors qu'ils pourront par la suite siéger comme juges suppléants - dans des conditions plus confortables ?

3) Avec qui et comment le ministre s'est-il concerté au sujet de cette proposition ? Qui lui a remis un avis positif et les éventuels effets négatifs ont-ils été anticipés ?

 

De omvangrijke gerechtelijke achterstand heeft zeker ook te maken met de onvoldoende beschikbaarheid van rechters. In deze context klinkt het voorstel van de geachte minister dan ook plausibel, want door gepensioneerde rechters toch te laten werken als plaatsvervangend rechter, kan men misschien het potentieel gevoelig uitbreiden. De minister kon niet aangeven in welke mate dit plan ook een concreet gevolg zou hebben. Daarnaast reageerden sommige rechters eerder negatief, omdat dit voorstel wel eens een omgekeerd effect zou kunnen hebben, namelijk het stimuleren van rechters om op pensioen te gaan in de overtuiging dat ze dan toch, naar eigen keuze, als plaatsvervangend rechter een aantal opdrachten kunnen blijven opnemen.

Hierover de volgende vragen:

1) In welke mate is het voorstel van de geachte minister om gepensioneerde rechters de kans te bieden om als plaatsvervangend rechter op te treden, al geconcretiseerd? Zijn alle voorwaarden om dit plan uit te voeren al ingevuld? Zo ja, is dit plan dan nu operationeel? Zo niet, op welke termijn en mits welke specifieke besluiten enz. plant hij een concretisering? Kortom: wanneer zullen de eerste gepensioneerde rechters kunnen optreden als plaatsvervangend rechter?

2) Hoe riposteert de minister de kritiek op zijn voorstel, dat dit wellicht als effect zal hebben dat rechters met minder terughoudendheid op pensioen zullen gaan omdat ze daarna - in een grote zone van comfort - toch nog als plaatsvervangend rechter kunnen optreden?

3) Met wie en hoe pleegde de minister overleg met betrekking tot dit voorstel, wie adviseerde hem hierover positief en werden eventuele negatieve effecten bij voorbaat geïncorporeerd?