SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2011-2012 Zitting 2011-2012
________________
18 novembre 2011 18 november 2011
________________
Question écrite n° 5-3358 Schriftelijke vraag nr. 5-3358

de Karl Vanlouwe (N-VA)

van Karl Vanlouwe (N-VA)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Prisons - Direction générale des Établissements pénitentiaires - Rapport d'activités 2010 - Population carcérale - Statistiques complémentaires Gevangenissen - Directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen - Activiteitenverslag 2010 - Gevangenispopulatie - Aanvullende cijfergegevens 
________________
établissement pénitentiaire
rapport d'activité
détenu
statistique officielle
répartition géographique
strafgevangenis
verslag over de werkzaamheden
gedetineerde
officiële statistiek
geografische spreiding
________ ________
18/11/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
18/11/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________ ________
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4294 Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4294
________ ________
Question n° 5-3358 du 18 novembre 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-3358 d.d. 18 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le rapport d'activités 2010 de la Direction générale des Établissements pénitentiaires du Service public fédéral (SPF) Justice présente les chiffres clés de l'administration pénitentiaire en 2010. On y trouve entre autres des statistiques sur le taux moyen de surpopulation par établissement, l'évolution de la population pénitentiaire par situation légale, la population journalière moyenne selon le sexe, la nationalité et le régime de détention.

Le nombre de décès, de suicides et d'évasions par établissement pénitentiaire est également mentionné dans ce rapport. Les permissions de sortie, le congé pénitentiaire et les interruptions de peine y sont également énumérés, de même que les statistiques de personnel et les dépenses par poste budgétaire.

Le rapport d'activités contient donc des statistiques essentielles.

Je souhaiterais encore obtenir du ministre une réponse aux questions suivantes.

1) Combien de personnes ayant un titre de séjour instable, c'est-à-dire inscrites au registre d'attente ou au registre des étrangers, se trouvent-elles actuellement dans les prisons belges ? Peut-on me communiquer les chiffres depuis 2006 ?

2) Combien de personnes non inscrites au registre d'attente, au registre des étrangers ou au registre de la population font-elles actuellement partie de la population carcérale ? Ces chiffres sont-ils également disponibles depuis 2006 ?

3) Le ministre peut-il me fournir les nombres et pourcentages de détenus dont la situation de séjour est stable et ventiler les chiffres en fonction de la région où le détenu est domicilié (Région flamande, Wallonie et Région de Bruxelles-Capitale) ? Peut-il à nouveau me communiquer ces chiffres pour la période 2006-2010 ?

 

In het activiteitenverslag 2010 van het Directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie worden de kerncijfers weergegeven over het gevangeniswezen in 2010. Zo blijken uit het verslag onder meer cijfers over de gemiddelde overbevolkingsgraad per inrichting, de evolutie van de gevangenisbevolking op basis van de wettelijke toestand, de gemiddelde dagelijkse bevolking volgens geslacht, per nationaliteit en volgens detentieregime.

Het aantal overlijdens, zelfmoorden en ontsnappingen per penitentiaire inrichting worden in het verslag eveneens vermeld. Ook de uitgaansvergunningen, het penitentiair verlof en de strafonderbreking worden opgesomd, evenals personeelscijfers en de uitgaven per budgettaire post.

Het activiteitenverslag vermeldt dan ook belangrijke cijfergegevens.

Graag kreeg ik van de geachte minister nog een antwoord op volgende vragen :

1) Hoeveel personen bevinden zich vandaag in de Belgische gevangenissen met een instabiele verblijfstitel, wat betekent dat ze zijn ingeschreven in het wachtregister of vreemdelingenregister ? Kunnen deze cijfers worden meegedeeld sinds 2006 ?

2) Hoeveel personen zonder een inschrijving in het wachtregister, vreemdelingenregister of bevolkingsregister, maken vandaag deel uit van de gevangenispopulatie ? Zijn deze cijfers eveneens te verkrijgen sinds 2006 ?

3) Kan u de cijfers en percentages meedelen van de gevangenispopulatie die wel een stabiele verblijfssituatie hebben en de cijfers van de woonplaats van de betrokkenen opsplitsen per gewest (Vlaams Gewest, Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) ? Kunnen deze cijfers eveneens meegedeeld worden voor de periode 2006 tot en met 2010 ?