SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2010-2011 Zitting 2010-2011
________________
30 septembre 2011 30 september 2011
________________
Question écrite n° 5-3321 Schriftelijke vraag nr. 5-3321

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

à la ministre de l'Intérieur

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________________
Turbo Jet - Véhicule d'extinction - Protection civile - Évaluation - Coûts Turbo Jet - Blusvoertuig - Civiele Bescherming - Evaluatie - Kosten 
________________
protection civile
lutte anti-incendie
burgerbescherming
brandbestrijding
________ ________
30/9/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
30/9/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________ ________
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4413 Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4413
________ ________
Question n° 5-3321 du 30 septembre 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-3321 d.d. 30 september 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

La ministre a inauguré le Turbo Jet en mai 2010. Ce puissant véhicule d'extinction est équipé de deux réacteurs d'avion et capable de projeter un nuage d'eau à plus de 100-150 mètres de distance. Il peut être utilisé pour des interventions spéciales comme la lutte contre des incendies de nappes d'hydrocarbures ou de tunnels. La ministre a conclu un accord de coopération avec BASF à ce sujet.

Étant donné que les moyens classiques de la plupart des services d'incendie sont insuffisants, l'intervention du Turbo Jet est demandée via les unités opérationnelles de la Protection civile. Les services d'incendie coordonnent ensuite le déploiement du Turbo Jet sur le terrain.

L'Intérieur contribuera financièrement pendant dix ans pour près de 110 000 euros par an issus du Fonds Seveso afin de pouvoir agir avec plus d'efficacité contre les grands incendies et les pollutions qui en résultent.

Nos questions sont les suivantes :

1) Combien de fois et où le Turbo Jet a-t-il été utilisé depuis son inauguration ?

2) Les résultats étaient-ils ceux espérés ?

3) Combien de personnes sont-elles nécessaires pour manier le Turbo Jet ?

4) Á qui paie-t-on la contribution annuelle ?

5) Que se passera-t-il après 10 ans : le Turbo Jet sera-t-il alors la propriété de la Protection civile ?

6) Quelle est l'espérance de vie du Turbo Jet ?

7) En dehors de la contribution annuelle, des frais pour l'eau et pour la mousse et des frais de personnel, y a-t-il encore d'autres frais pour le Turbo Jet ? Si oui, lesquels ?

8) Que contient l'accord de coopération conclu avec BASF en terme d'obligations respectives ?

 

In mei 2010 heeft de minister de Turbo Jet ingehuldigd. Dat krachtig blusvoertuig is uitgerust met twee vliegtuigreactoren waardoor een wolk van water tot 100-150 meter ver kan worden gestuwd. Het kan worden ingezet bij gespecialiseerde interventies zoals de bestrijding van plas- of tunnelbranden. De minister sloot daarvoor een samenwerkingsakkoord af met BASF.

Aangezien de klassieke middelen van de meeste brandweerkorpsen te klein zijn, wordt de tussenkomst van de Turbo Jet gevraagd via de operationele eenheden van de Civiele Bescherming. De brandweerkorpsen coördineren daarop de ontplooiing van de Turbo Jet op het terrein.

Binnenlandse Zaken betaalt tien jaar lang een jaarlijkse bijdrage van bijna 110 000 euro uit het Sevesofonds om met nog meer slagkracht te kunnen optreden tegen grote branden en de daardoor veroorzaakte vervuiling.

Onze vragen:

1) Hoe vaak werd de Turbo Jet sinds de inhuldiging reeds gebruikt en waar?

2) Waren de resultaten naar wens?

3) Hoeveel mensen zijn nodig om de Turbo Jet te bedienen ?

4) Aan wie wordt de jaarlijkse bijdrage betaald?

5) Wat gebeurt er na 10 jaar: is de Turbo Jet dan eigendom van de Civiele bescherming of niet?

6) Wat is de verwachte levensduur van de Turbo Jet?

7) Zijn er, buiten de jaarlijkse bijdrage, de kosten voor water en schuim en de personeelskosten, nog andere kosten voor de Turbo Jet? Zo ja, welke?

8) Wat houdt het samenwerkingsakkoord met BASF in aan wederzijdse verplichtingen?